Geslaagde hoorzitting keuzevrijheid

18-06-2014

 Deze week vindt het Kamerdebat plaats over de inperking van de vrije keuze van behandelaar in de zorg. Als voorbereiding vond jl. maandag een alternatieve hoorzitting plaats, waarin onder andere de NVGzP en een aantal andere psychologenorganisaties het woord voerden. 

Centraal in debat en hoorzitting staat het akkoord dat de regeringspartijen PvdA en VVD hebben gesloten met  D66, ChristenUnie en SGP. Volgens dit akkoord wordt de bepaling geschrapt dat verzekeraars altijd een deel van de niet-gecontracteerde zorg moeten vergoeden. Dit moet het mogelijk maken budgetpolissen te creëren, waar alleen gecontracteerde zorg vergoed wordt.

Volgens het akkoord wordt alleen de eerstelijnszorg uitgezonderd van de nieuwe regeling. Daarvoor blijft gelden, dat verzekeraars ook niet-gecontracteerde zorg moeten vergoeden. De GGZ valt, net als onder andere ziekenhuiszorg, wel onder de nieuwe regeling. Dit geldt zowel voor de Basis GGZ als voor de gespecialiseerde GGZ.

Protest

De afgelopen maanden is zowel door zorgverleners als door patiëntenorganisaties heftig geprotesteerd tegen de nieuwe regeling. Deze perkt immers de vrijheid van de patiënt in om zelf een zorgverlener te kiezen. Zo bracht de VvAA een petitie uit, die inmiddels door bijna 100.000 zorgverleners is ondertekend. Klik hier en hier voor een overzicht van diverse protestacties

Jl. maandag werd dit standpunt nogmaals verwoord in  een open brief die de NVGzP samen met NIP, NVO, NVP, VGCt en Vereniging EMDR Nederland heeft toegezonden aan alle Kamerleden. Naast een principieel betoog voor keuzevrijheid wordt daarbij met name gepleit voor de Basis GGZ.  Als keuzevrijheid alleen gehandhaafd wordt voor eerstelijnsdisciplines, dan hoort de Basis GGZ daarbij. Anders kunnen huisartsen hun patiënten in de toekomst niet meer doorverwijzen naar gz-psychologen waarmee zij soms jarenlange samenwerkingsrelaties hebben opgebouwd, met alle gevolgen voor de kwaliteit vandien.

Hoorzitting

In de aanloop naar het debat vond afgelopen maandag een hoorzitting plaats, georganiseerd door SP, CDA en GroenLinks.  Hier voerden een aantal vertegenwoordigers van psychologenorganisaties het woord, onder wie NVGzP-bestuurder Joost Baas, die mede namens NIP, VGCt en Vereniging EMDR Nederland optrad. Klik hier voor een verslag van de hoorzitting.

 

One thought on “Geslaagde hoorzitting keuzevrijheid

  1. Goed te vernemen dat de hoorzitting naar omstandigheden goed is verlopen maar ik lees toch een teveel aansluiten bij de reeds vanuit Den Haag voorgestelde weg door vooral voor de Basis GGZ op te komen: de keuzevrijheid gaat natuurlijk verder dan enkel de Basis GGZ. Juist ook in langer lopende, diepgaande en meerdere levensgebieden omvattende behandelingen zoals die binnen de Specialistische GGZ is keuze en continuïteit van hulpverlener van essentieel belang. De argumenten die men noemt voor de eerste lijn, gelden daarmee niet minder voor de tweede lijn, misschien zelfs nog wel sterker.
    Maar het is bovenal een principiële discussie; mensen hebben het recht om in vrijheid te kiezen door wie ze behandeld willen worden. Daar zitten objectieve en subjectieve aspecten aan. Een inkoper van een zorgverzekeraar kan die nooit voor een ander invullen. Er is zelfs al discussie in hoeverre zij objectieve aspecten (kwaliteit) kunnen bepalen, laat staan andere voor patiënten meewegende of doorslaggevende factoren.
    Naast dit principieel punt is het ook in het kader van marktwerking (want zo blijft men dit model van totale beheersing en regulering desondanks toch stug noemen) belangrijk dat er keuzevrijheid is op het niveau van de patiënt, voor polis, behandelaar en soepeler dan nu het geval is ook voor de zorgverzekeraar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.