Generieke module Comorbiditeit gepubliceerd

21-06-2017

De Generieke module Comorbiditeit is recent gepubliceerd. Deze module ondersteunt zorgverleners bij het leveren van optimale zorg aan patiënten met chronische co- of multimorbiditeit. Het gaat daarbij vooral om patiënten die met verschillende zorgverleners te maken hebben en die het moeilijk vinden om hun dagelijkse zorg goed te regelen. 

Kwaliteit van leven
Uitgangspunt bij deze module is dat de kwaliteit van leven centraal staat, waarbij het nemen van verantwoordelijkheid en participatie van de patiënt wordt gestimuleerd. De patiënt wordt zo goed mogelijk geïnformeerd, zodat deze weloverwogen keuzes kan maken. Randvoorwaarde is dat er voldoende tijd beschikbaar is om alle relevante problemen in samenhang te bespreken.

Actueel overzicht
Patiënten met co-/multimorbiditeit hebben te maken met diverse zorgverleners in verschillende zorgsettings. Afspraken over de organisatie van zorg en samenwerking zijn dan ook van groot belang. In de generieke module staat dat betrokken zorgverleners en de patiënt en/of diens naaste dienen te beschikken over een actueel overzicht van:

  • de probleemlijst, resp. lijst van aandoeningen;
  • een medicatielijst, inclusief zelfzorgmedicatie;
  • de betrokken zorgverleners en hun rollen/verantwoordelijkheden en interventies;
  • de behandeldoelen en beleid bij calamiteiten;
  • de inzet/mogelijkheden van patiënten (en naasten).

Behandeling en begeleiding
De zorgverlener stelt in samenspraak met de patiënt en eventuele naasten de behandeldoelen en het behandelplan vast en bespreekt de verwachtingen van de patiënt en zorgverleners hierbij. Speciale aandacht verdient de therapietrouw en zelfmanagement- mogelijkheden. Bij elk contact wordt nagegaan in hoeverre de doelen zijn gerealiseerd en wat er nodig is om deze verder te realiseren.

Leren om breed te kijken
Titia Feldmann, bestuurslid MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en voormalig huisarts, nam deel aan de werkgroep die de module ontwikkelde. Titia legt uit dat de module zorgverleners helpt om breder te kijken dan alleen naar de aandoening waarvoor hij of zij behandelaar is. ‘Aandoeningen kunnen anders over het hoofd worden gezien en dat kan ernstige gevolgen hebben. Deze module leert behandelaars om mensen niet te “reduceren” tot die ene kwaal.’ Lees de toelichting van Titia Feldmann.

Waar te vinden
De volledige versie van de module vindt u op deze website onder Standaarden.

Op Thuisarts.nl zijn naar aanleiding van deze module relevante teksten voor patiënten met comorbiditeit geplaatst en aangevuld, zoals informatie over medicijngebruik bij ouderen en over medicijnen en verkeersveiligheid.