Gebruik informatiestandaarden binnen Wlz, Wmo en Jeugdwet

31-05-2019

Veel professionals en zorgaanbieders in de jeugdhulp ervaren grote (administratieve) lasten rond verantwoording van geleverde zorg. Deze geluiden zijn niet nieuw, maar uitermate hardnekkig. Feit is wel dat al langere tijd er landelijk, vastgestelde informatiestandaarden (iStandaarden) zijn, die eenduidige communicatie mogelijk maakt.

iStandaarden
iStandaarden waren ontwikkeld voor zorg die viel onder de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’ (AWBZ). Na uiteenvallen van deze wet, zijn de iStandaarden onderverdeeld naar Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De iStandaarden zijn bedoeld voor eenduidige gegevensuitwisseling op basis van landelijk vastgestelde informatiestandaarden. Deze informatiestandaarden zijn elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig.

De iStandaarden zijn ontwikkeld door en met het veld. In de stuurgroep zitten brancheorganisaties (Actiz, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VGN) en het ministerie van VWS. Het Zorginstituut Nederland is beheerder van de iStandaarden.

Status iStandaarden
Binnen de Wlz is het gebruik van iWlz (iStandaarden binnen de Wlz) wettelijk verplicht. De standaarden voor de Wmo en Jeugdwet zijn niet wettelijk verplicht, maar door de brancheverenigingen en VNG onderschreven.

Informatie
Meer informatie over de iStandaarden kun je vinden op de deze website.