FGzPt-nieuws

18-11-2022

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

Hieronder het laatste belangrijkste nieuws vanuit de FGzPt:

Tweejarige pilot voor ontwikkelde EVC-route
Via een verkort traject naar de BIG-registratie als gz-psycholoog. Dat is het doel van de EVC-route. EVC staat voor erkenning van Eerder Verworven Competenties. EVC’s omvatten cursussen en opleidingen die de kandidaat heeft gevolgd en praktijkervaring die is opgedaan. Momenteel wordt er een onafhankelijke stichting opgericht die de ontwikkelde EVC-route twee jaar lang in de praktijk gaat testen.

Een werkgroep van Programma APV heeft afgelopen jaren een EVC-route ontwikkeld voor de BIG-registratie tot Gz-psycholoog. Of deze EVC-route effectief is moet blijken uit een pilot, die naar alle waarschijnlijkheid begin 2023 start en twee jaar duurt. Voor de uitvoering van de pilot is subsidie aangevraagd bij VWS. De uitvoering van de pilot zal in handen zijn van een onafhankelijke stichting, waarvan het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van hoofdopleiders (HCO-Gz), P-opleiders (LPO), opleidingsinstellingen, brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

Meer informatie over de stichting en de start van de EVC-pilot volgt eind dit jaar.

FGzPt in gesprek met VWS en Nza over erkenning praktijkopleidingsinstellingen
Recent zijn vragen gesteld over de status van de erkenning van praktijkopleidingsinstellingen door de CRT. Mogelijk heb je daar al iets over gehoord. De FGzPt licht de situatie hieronder toe.

Wat speelt er?
Op grond van artikel 7 van de Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) zijn de opleidingsinstellingen die aangewezen zijn voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, verantwoordelijk voor de systematische bewaking van de kwaliteit van de opleidingen als geheel. De erkenning van praktijkopleidingsinstellingen door de CRT wordt daarbij door de opleidingsinstellingen ingezet als een kwaliteitsinstrument. De opleidingsinstellingen vragen om die erkenning bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met een praktijkopleidingsinstelling. De NZa gebruikt de erkenning door de CRT ook bij de toekenning van de beschikbaarheidbijdrage. De vraag is of dat op grond van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) en de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen kan.

Waarom is het van belang om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen?
Om als praktijkopleidingsinstelling te kunnen opleiden, is een samenwerkingsovereenkomst met een aangewezen opleidingsinstelling nodig. In dat kader vragen de opleidingsinstellingen om een erkenning van de praktijkopleidingsinstelling door de CRT. Daarnaast vraagt de NZa om een erkenning in het kader van de toewijzing van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen: om in aanmerking te komen voor een beschikbaarheidbijdrage, moet een praktijkinstelling door een ‘daartoe bevoegde instantie’ zijn erkend. De vraag is of de erkenning die de CRT afgeeft in het kader van de borging van de kwaliteit van deze opleidingen ook kan dienen als de erkenning voor de toewijzing van de beschikbaarheidbijdrage. Vanzelfsprekend is het in het belang van een goed en transparant toewijzingsproces dat daarover vóór het volgende toewijzingsproces duidelijkheid komt.

Wat doet de FGzPt om helderheid te krijgen over de situatie?
De FGzPt is met het ministerie van VWS in gesprek over de vraag of de erkenning door de CRT ook geldt als erkenning voor de eerder genoemde Wet en Beleidsregel. En zo niet, wat daarvoor aanvullend nodig is.

Hoe houdt de FGzPt je op de hoogte?
De CRT begrijpt dat de huidige situatie voor de praktijkinstellingen tot vragen over onder meer de toekenning van de beschikbaarheidbijdrage kan leiden. Wij informeren je nader zodra de uitkomst van de gesprekken met VWS en NZa helder is. Dat gebeurt naar verwachting nog dit jaar via een actueel bericht op onze website en via een direct e-mailbericht aan onze contactpersonen bij de erkende praktijkopleidingsinstellingen.

“Mijn missie binnen APV is dat we daden bij het woord gaan voegen”
Interview met Marc Verbraak, Voorzitter stuurgroep programma APV

De stuurgroep APV fase 2 is (per 1 november 2022) van start. Marc Verbraak is voorzitter. Hoogste tijd om hem nader voor te stellen én met hem in gesprek te gaan over zijn kijk op het vak, drijfveren, zijn aanpak en APV-ambities.

Marc Verbraak (Lid Raad van bestuur Pro Persona en Klinisch psycholoog) is getrouwd, heeft twee uit huis wonende zonen, is zeer gepassioneerd over zijn vak waar thuis onder andere met zijn vrouw – GZ-psychologe – regelmatig over wordt gesproken. Jarenlang was Marc ook hoofdopleider en hoogleraar. Kortom; hij is veelzijdig bezig met het vak. Het is niet alleen psychologie wat de klok slaat. Onder andere is Marc in het weekend met regelmaat in de tuin te vinden. Hij zou het nu niet anders willen maar in een tweede leven zou hij graag meubelmaker zijn. Een mooie mix van design en ambachtelijk werk, met een fysiek eindproduct. Voorlopig houdt hij het bij de tuin en vindt hij zo een mooi evenwicht tussen werken met hoofd én handen.
Lees hier het gehele interview met Marc.

31 december 2022: deadline instroomsubsidie
Vanuit de CRT een reminder voor praktijkopleidingsinstellingen: vóór 31 december 2022 moeten alle instroomsubsidieplaatsen van 2022 in het Opleidingsregister van de FGzPt gekoppeld zijn aan een opleideling.

Het gaat om instroomsubsidieplaatsen die in het verdeelplan 2022 staan dat is opgesteld is door Stichting TOP en vastgesteld is door de minister. Voor instroomsubsidieplaatsen die niet gekoppeld zijn aan een opleideling, wordt over het jaar 2022 voor die opleidingsplaats geen beschikbaarheidbijdrage verstrekt. In dat geval zou de praktijkopleidingsinstelling het eventueel ontvangen voorschot (deels) moeten terugbetalen.

Herregistratie aanvragen? Let op: gewijzigde criteria!
Sinds 1 januari 2022 gelden voor specialisten nieuwe criteria voor herregistratie voor specialisten. Voor specialisten waarvan binnenkort de registratie verloopt, is het van belang om te weten aan welke criteria zij moeten voldoen: voor werkzaamheden die zijn verricht vóór 2022 gelden de criteria uit de vorige regelgeving, voor werkzaamheden na 1 januari 2022 de huidige.

De inhoudelijke wijzigingen in het kader van de herregistratie zijn als volgt (alleen voor klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog):

  • Het is niet langer mogelijk om een herregistratie te krijgen op grond van gelijkgestelde werkzaamheden. De huidige geregistreerden op grond van gelijkgestelde werkzaamheden behouden hun registratie totdat deze expireert.
  • Het minimaal aantal uren patiëntgebonden werkzaamheden is verhoogd van acht naar twaalf uur per week. Met deze wijziging wordt aangesloten bij de minimum eisen van de Wet BIG.
  • Er is een nieuwe categorie werkzaamheden geïntroduceerd. Dit zijn gelijkgestelde werkzaamheden die voldoen aan het beoordelingskader van de Wet BIG. Deze werkzaamheden tellen ook mee voor de eis van twaalf uur. In de oude regelgeving waren dit werkzaamheden die niet meegeteld mochten worden onder de acht uur patiëntgebonden werkzaamheden.
  • Voor bovenstaande wijzigingen geldt dat voor het deel van de beoordelingsperiode voor 1 januari 2022 gekeken wordt naar de regelgeving die gold vóór 1 januari 2022. Voor de periode daarna wordt gekeken naar de gewijzigde regelgeving die al dan niet met terugwerkende kracht is ingegaan op 1 januari 2022.

Voorbeeld
Jouw herregistratietermijn loopt van 1-1-2020 t/m 31-12-2024 en je dient je herregistratieverzoek in op 30-12-2024. Vorige regelgeving: 1-1-2020 tot en met 31-12-2021

Voor de gewerkte uren in de periode 1-1-2020 tot en met 31-12-2021 is de vorige regelgeving van toepassing: je moet tenminste gemiddeld zestien uur per week werk aantonen, waarvan tenminste gemiddeld acht uur per week patiëntgebonden werkzaamheden. In absolute uren komt dat neer op een totaal van 1664 uren (2 jaar 832 uur per jaar) werkervaring, waarvan 832 uur (2 jaar 416 uur per jaar) patiëntgebonden werkzaamheden.
Nieuwe regelgeving: 1-1-2022 t/m 31-12-2024 Voor de gewerkte uren in de periode van 1-1-2022 t/m 31-12-2024 geldt de nieuwe regelgeving: je moet tenminste gemiddeld zestien uur per week werk aantonen, waarvan tenminste gemiddeld twaalf uur per week patiëntgebonden werkzaamheden. In absolute uren komt dat neer op een totaal van 2496 uren werkervaring (3 jaar 832 uur per jaar), waarvan 1872 uur (3 jaar 624 uur per jaar) patiëntgebonden werkzaamheden.

Binnen de nieuwe regelgeving gelden de volgende werkzaamheden als patiëntgebonden werkzaamheden: promotiewerkzaamheden, het geven van onderwijs en het aansturen, coördineren of superviseren van klinisch psychologen of klinisch neuropsychologen, afhankelijk van de registratie.

Meer informatie over de nieuwe herregistratiecriteria

Opleidingsraad ontwikkelt Proeve van Bekwaamheid
“Hoe toon je aan dat je psychologische zorg levert volgens Nederlandse maatstaven?”
Op verzoek van het ministerie van VWS ontwikkelt de Opleidingsraad een Proeve van Bekwaamheid voor buitenlandse psychologen die in Nederland aan het werk willen. Opleidingsraad-lid Theo Bouman licht toe wat het is en vanuit welke visie de Proeve van Bekwaamheid wordt opgesteld. Bouman is hoofdopleider GZ Volwassenen en Ouderen in Groningen en was bijna tien jaar voorzitter van het HCO-Gz (Hoofopleiders en Coördinatoren Overleg voor de Gz-opleidingen).

Lees hier het volledige bericht.

Toelichting College op aanwijzing supervisie-verenigingen in het kader van de opleiding
Op 1 juli 2022 zijn er twee wijzigingsbesluiten van het College in werking getreden over ‘supervisie-verenigingen in het kader van de opleiding’. Dat zijn verenigingen die supervisoren mogen leveren voor de opleidingen tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. Naar aanleiding van vragen licht het College de besluiten toe.

Specifieke supervisie-eisen voor specialistische opleidingen
Erkenning als supervisor door een vereniging alleen is onvoldoende om supervisie te mogen geven in de opleidingen psychotherapeut en klinisch psycholoog. In artikel B.7. respectievelijk B.8. van de desbetreffende besluiten voor de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog zijn aanvullende eisen gesteld aan de individuele supervisoren. Het is aan de praktijkopleider om te toetsen of aan alle eisen voldaan is en de supervisie kan meetellen voor de opleiding.

Alle supervisoren moeten voldoen aan deze eisen:

  • Beschikken over aantoonbare expertise op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft;
  • Aantoonbare competenties bezitten op het gebied van begeleiding
  • Substantiële recente werkervaring hebben op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft.
  • Ten minste drie jaar geregistreerd zijn als psychotherapeut of als klinisch psycholoog en ten minste twee jaar fte werkervaring als zodanig hebben;
  • Erkend zijn als supervisor en als zodanig ingeschreven in een door externen te raadplegen register van supervisoren bij een psychotherapievereniging in het kader van supervisie vereisten, of in het Register Supervisoren van de NVP;
  • Niet werkzaam zijn binnen hetzelfde team als de opleideling.

Aanvullende eisen
Verder gelden er aanvullende eisen voor de supervisie van de diverse opleidingsonderdelen. De supervisie-eisen voor de verschillende opleidingsonderdelen staan in de betreffende Besluiten.