FGzPt-nieuws

15-12-2021

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

Hieronder het laatste belangrijkste nieuws vanuit de FGzPt:

Publicatie vaststelling nieuwe wijzigingsbesluiten College

Op 23 november 2021 stelde het College twee wijzigingsbesluiten vast voor aanpassing van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en van de opleidingen tot en herregistratie van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de besluiten (al dan niet met terugwerkende kracht) is 1 juli 2022. Tijdens een eerdere adviesronde van andere wijzigingsbesluiten kwamen verschillende onderdelen van de huidige besluiten naar voren die eveneens gewijzigd moesten worden. Deze zijn opgenomen in nieuwe wijzigingsbesluiten Daarnaast is de regelgeving over de supervisie in het kader van de opleiding en herregistratie als klinisch psycholoog gemoderniseerd. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn als volgt:

  • Het aantal uren van de diverse onderdelen van de opleiding tot klinisch neuropsycholoog in de artikelen B.5. tot en met B.9. waren onjuist, dit is rechtgezet.
  • De begrippen piog/piop/gios zijn vervangen door de term opleideling, dit leidt tot meer uniformiteit tussen de besluiten van het College.
  • De term supervisievereniging is vervangen door de term ‘erkende psychotherapieverenigingen in het kader van supervisie vereisten’. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt dat het College niet gaat over de vaststelling van psychotherapieverenigingen zoals bedoeld in het advies beroepenstructuur van de beroepsverenigingen.
  • De eisen om door de CRT erkend te worden als psychotherapievereniging in het kader van de supervisie vereisten zijn opgenomen in het besluit.

Het wijzigingsbesluit voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut treedt na publicatie van de vaststelling op de website van de FGzPt in werking. Het wijzigingsbesluit voor de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog vereist instemming van de Minister voor Medische Zorg alvorens deze al dan niet met terugwerkende kracht in werking kan treden. Het verzoek tot instemming ligt inmiddels bij de demissionair minister.

Nieuw systeem voor registratie van intervisie bespaart specialisten tijd

Vanaf 4 januari 2022 is er een nieuw systeem voor het invoeren van intervisie in het herregistratiedossier. Dan gaat namelijk het zogeheten moderatorsysteem live. Het nieuwe systeem maakt het eenvoudiger voor specialisten om intervisie in te voeren. 

Aanleiding voor het nieuwe systeem is dat intervisie het meest ingevoerde onderdeel van de herregistratie is (onder het deelgebied intercollegiale toetsing voor deskundigheidsbevordering) en dat er mogelijkheden waren om de administratieve lasten voor specialisten op dit onderdeel te verminderen. 

Punten automatisch in dossiers
Het moderatorsysteem houdt in dat één van de specialisten in de intervisiegroep fungeert als moderator. De moderator voert de intervisiebijeenkomst in via het digitale moderatorsysteem en geeft onder andere aan welke specialisten bij de bijeenkomst aanwezig waren. Na het invoeren verschijnt de intervisiebijeenkomst, inclusief toegekende punten, automatisch in de herregistratiedossiers van de deelnemende specialisten. Dankzij het nieuwe systeem hoeft niet iedere specialist een apart intervisieformulier in te dienen in zijn of haar herregistratiedossier. Afgelopen zomer is het systeem in een pilot getest, met een positieve uitkomst. 

Overgangsregeling 
Tot 1 juli 2022 geldt er een overgangsregeling voor de intervisiebijeenkomsten die tot en met 31 december 2021 hebben plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten kunnen tot 1 juli 2022 op de ‘oude manier’ worden ingevoerd. Intervisiebijeenkomsten die plaatsvinden vanaf 1 januari 2022 moeten volgens het nieuwe moderatorsysteem worden ingevoerd. 

Handleiding voor moderators
De door de intervisiegroep aangewezen moderator kan het moderator-schap via zijn of haar herregistratiedossier aanvragen. De werkwijze staat beschreven in de Handleiding Moderator 

Vragen?
Geeft de handleiding geen antwoord op je vraag? Schroom dan niet om contact op te nemen met het Bureau van de FGzPt via registratie@fgzpt.nl of tijdens het spreekuur op dinsdag van 9.30 tot 13.00 uur op 085 – 30 35 301.