FBZ-nieuws

24-01-2022

Mede namens NVGzP sluit FBZ grote cao’s in de zorg en sociaal plannen met werkgevers van instellingen overal in het land. Het laatste nieuws van FBZ:

FBZ raadpleegt achterban over akkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen
Het bestuur van FBZ heeft besloten het akkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen met een neutraal advies aan haar achterban voor te leggen. In het akkoord komen zowel voldoende positieve punten uit onze inzet terug als afspraken die overwegend positief kunnen uitpakken voor alle werknemers in de ziekenhuizen. Bijvoorbeeld het definitief invoeren van generatiebeleid in alle ziekenhuizen of verbeterde randvoorwaarden voor overwerk, onregelmatig werken en bereikbaarheidsdiensten. Daar tegenover staat een magere generieke loonontwikkeling. Leden kunnen het beste beoordelen hoe de cao-afspraken voor henzelf uitpakken. Hun stem is doorslaggevend of FBZ alsnog het akkoord zal tekenen.

Wat ging hieraan vooraf?
Na acht onderhandelingsrondes bereikten werkgeversorganisatie NVZ en vakbonden FNV en CNV op 20 januari een akkoord voor de nieuwe cao. NU’91 en FBZ besloten niet te tekenen. FBZ wilde eerst bestuurlijk beraad (lees meer).

Hoe verder?
De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord gaat medio volgende week van start. Alle 24 bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen van hoogopgeleide zorgprofessionals hebben leden die in de algemene ziekenhuizen werken. Zij kunnen komende weken hun stem uitbrengen. Na de verzameling van de reacties van de verenigingen maakt FBZ in de loop van februari de uitslag bekend.

Als de meerderheid van leden van de vakbonden instemt betekent dat het onderhandelaarsakkoord omgezet zal worden in een cao-akkoord. De cao gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 juli 2021 en loopt tot en met 31 januari 2023.

Wat staat er in het onderhandelaarsakkoord?
Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Update gedragsdeskundige functies in FWG-systeem
In het najaar van 2021 zijn alle gedragsdeskundige functies in het FWG-systeem aangepast. Wat is er precies voor psychologen en orthopedagogen gewijzigd? Dit wordt hieronder toegelicht.

Functies ontwikkelen mee
Veel cao’s in de zorg maken voor functiebeschrijving en -waardering gebruik van het FWG-systeem. Door ontwikkelingen in de zorg kunnen functies inhoudelijk veranderen. Daarom analyseert Stichting FWG jaarlijks tal van functies en past na ruggenspraak met de vakbonden en werkgeversorganisaties functiemateriaal in het FWG-systeem aan de actualiteiten aan.

Goed om te weten
De volgende zaken zijn relevant wat betreft de aangepaste gedragsdeskundige functies:

  • Het FWG-systeem maakt nu duidelijk dat een klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog binnen een bepaalde setting in functiegroep 75 uit kan komen. Een toelichting geeft aan in welke situatie dit reëel is.
  • De ijkfunctie psychodiagnosticus in functiegroep 55 is duidelijker afgebakend. Het gaat binnen deze functie alleen om een voorlopige diagnose en enkelvoudige kortdurende behandelingen. Deze functionaris ontvangt aanwijzingen van een regiebehandelaar. Daarmee is helder gemaakt dat dit geen reguliere functie betreft voor een academisch opgeleide psycholoog die volwaardig op zijn/haar niveau werkt.
  • Er is een nieuwe ijkfunctie opgenomen voor de orthopedagoog-generalist, naast de bestaande ijkfunctie van orthopedagoog. Beide ijkfuncties vallen volgens de waardering in het FWG-systeem binnen functiegroep 65.  FBZ had de hoop dat voor de ijkfunctie orthopedagoog-generalist functiegroep 70 bereikbaar zou zijn, maar dit bleek helaas niet reëel. Om duidelijkheid te blijven bieden over de indeling van de master orthopedagoog, is op verzoek van FBZ besloten de huidige ijkfunctie van orthopedagoog daarnaast wel te behouden.
  • De functiebenaming psychologisch specialist is nu aan de gedragsdeskundige functies toegevoegd.

Deze wijzigingen hebben betrekking op de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, ggz en de VVT.

De praktijk bepaalt de uiteindelijke indeling
De daadwerkelijke inhoud van een functie binnen een instelling bepaalt uiteindelijk altijd de bijbehorende indeling. Dus als een functie afwijkt van een ijkfunctie uit het FWG-systeem, kan dit reden zijn om deze hoger of lager in te delen. Het is daarbij van belang een realistische functiebeschrijving te hebben. Heeft jouw instelling het voornemen aan de slag te gaan met een aangepaste functiebeschrijving en/of indeling, dan is het zaak dat je als werknemer hierover meedenkt en niet wacht totdat de functiebeschrijving is vastgesteld. Ook kan je zelf in veel gevallen een verzoek indienen om jouw functiebeschrijving of indeling aan te passen.

Behoefte aan meer informatie of advies?
In de uitgebreide FAQ functiewaardering kun je onder meer vinden hoe functiewaardering in zijn algemeenheid verloopt, en wat de relatie is tussen de arbeidsovereenkomst en de functiebeschrijving. Maar ook bijvoorbeeld wat een ijkfunctie eigenlijk inhoudt of waarom functies worden aangepast.

Constructieve onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg
Werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben op maandag 17 januari een constructieve onderhandelingsronde gehad met werkgeversorganisatie VGN over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Tijdens het overleg hebben de cao-partijen het cao-voorstel van VGN van december jl. doorgenomen. De werknemersorganisaties hebben per punt gereageerd op het voorstel, en aangegeven welke onderwerpen nog missen.

De cao-partijen werken nu verder aan de voorstellen en praten daar op 25 januari over verder. De hoop is dat er op korte termijn een akkoord kan worden bereikt voor de ruim 170.000 werknemers in de gehandicaptenzorg.

Werknemer centraal in nieuwe Cao VVT
Sinds eind oktober zijn werknemersorganisaties FBZ, FNV, NU’91 en CNV met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl in gesprek over een nieuwe Cao VVT.

Cao-partijen willen dat de werknemer centraal staat in de nieuwe cao. Dit betekent meer regie en zeggenschap over het eigen werk en over wat daarvoor nodig is (zoals scholing/ontwikkeling). De werkdruk moet aantoonbaar omlaag en er is herstel nodig van de balans tussen werk en privé. Dit betekent bijvoorbeeld dat gekeken wordt naar voldoende hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst.

Begrijpelijke cao
Cao-partijen hebben de wens uitgesproken voor een toegankelijke, leesbare cao waaruit duidelijk blijkt wat de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn. Daarom gaan cao-partijen een nieuwe cao schrijven.

Harmonisering
Nu is het nog zo dat er nog steeds aparte regelingen in de cao staan voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (bijvoorbeeld bij diensten). Het is de bedoeling deze regelingen te harmoniseren in de nieuwe cao. De intentie bij deze harmonisering is: geen achteruitgang voor werknemers en dat er geen regelingen verloren gaan.

Vervolg in januari
In januari praten cao-partijen verder. Enerzijds over de input die afgelopen tijd is aangeleverd voor een nieuwe cao, anderzijds over de inhoud van de nieuwe cao-tekst. Cao-partijen hebben een traject afgesproken dat erop gericht is uiterlijk begin maart tot overeenstemming te komen over de nieuwe Cao VVT. Hiermee wordt niet de ambitie van een nieuwe cao per 1 januari 2022 gehaald. Dit had FBZ graag anders gezien, maar zij zal deze tijd optimaal gebruiken om te komen tot een toegankelijke, leesbare cao. De nieuwe cao zal wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingaan.