FBZ-nieuws

12-01-2022

Mede namens NVGzP sluit FBZ grote cao’s in de zorg en sociaal plannen met werkgevers van instellingen overal in het land. Het laatste nieuws van FBZ:

Acties dreigen in ziekenhuizen; zorgbonden bieden NVZ laatste strohalm
Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een gezamenlijke brief gestuurd, waarin ze een ultieme poging doen om tot een nieuwe cao Ziekenhuizen te komen. De vakbonden stellen voor om het vastgelopen overleg te hervatten onder begeleiding van een bemiddelaar. Als de NVZ niet wil ingaan op deze handreiking, dan worden collectieve acties – zoals in het najaar in de universitaire ziekenhuizen – onvermijdelijk om tot een nieuwe cao te komen.

Ruim 200.000 werknemers van de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra wachten al meer dan een half jaar op een nieuwe cao. Op de dag voor kerst hebben de vakbonden juist op verzoek van de NVZ nog onderhandeld met als doel om voor de kerst tot een akkoord te komen. Maar na 7 overlegrondes liggen de voorstellen van de werkgevers- en werknemersorganisaties nog te ver uit elkaar. Met name op het onderwerp loonsverhoging is het overleg geklapt.

Loonsverhoging onder inflatieniveau
De NVZ stelde een structurele loonsverhoging van 1,75% met een bodem van 70 euro voor en een eenmalige uitkering van 250 euro over anderhalf jaar tijd. Daarbij zou de loonsverhoging ingaan per juli 2022, anderhalf jaar na de laatste loonsverhoging. De vakbonden noemen de loonsverhoging een fooitje voor al het harde werk dat het ziekenhuispersoneel verzet. Het ligt ver onder inflatieniveau en valt niet te rijmen met wat er allemaal van de ziekenhuiswerknemers gevraagd wordt. Nog nooit eerder waren het (langdurig) ziekteverzuim, het personeelstekort en de werkdruk zo hoog als de afgelopen jaren. Voor veel werknemers voelt het voorstel van de NVZ als een trap na.

De NVZ heeft tot 24 januari om te reageren op de handreiking van de vakbonden om een bemiddelaar aan te stellen.

Ledenraadpleging cao GGZ: maak jouw mening uiterlijk 21 januari kenbaar
In de late avond van 20 december 2021 hebben de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao GGZ.

FBZ onderhandelt namens tal van beroepsverenigingen en professionals aan cao-tafels over arbeidsvoorwaarden. De NVGzP is bij FBZ aangesloten om de werknemersbelangen van haar leden te behartigen. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook de NVGzP-leden die onder de cao GGZ vallen.

De FBZ leggen het akkoord met een positief advies voor aan de leden. Verzoek aan de NVGzP-leden, vallend onder de cao GGZ, is uiterlijk 21 januari 2022, 09.00 uur te laten weten of je hiermee instemt via bureau@nvgzp.nl. Wij geven de uitslag vervolgens door aan FBZ, waarna, afhankelijk van de uitslag, wordt besloten of het akkoord wordt omgezet in een cao.

Totstandkoming akkoord
Het akkoord is in vier onderhandelingsronden tot stand gekomen. In het onderhandelingsproces hebben de onderhandelaars van FBZ de specifieke punten die voor de FBZ-achterban van belang zijn, continu op tafel moeten houden, zoals medezeggenschap en de vergoeding van verplichte opleidingen. Door scherp aan de wind te zeilen, zijn deze punten grotendeels binnengehaald.

Hoofdlijnen cao-akkoord

 • De cao kent een looptijd van 37 maanden (1 december 2021 t/m 31 december 2024).
 • Salarisverhogingen
  – Per 1 juli 2022 worden de salarissen met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).
  – Per 1 mei 2023 worden de salarissen met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).
  – Per 1 januari 2024 worden de salarissen met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).
 • Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per werkdag.
 • Voor de functiegroepen FWG 35 t/m 65 vervalt de laagste trede van de schaal, en wordt aan de bovenkant van de schaal een trede toegevoegd.
 • De kosten voor scholing/opleiding/studie die door de wet, cao of werkgever verplicht is gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe verpleegkundige en psychologische beroepen in de ggz meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van de organisatie. Bestaande/voorgenomen vormen van medezeggenschap in de instellingen blijven bestaan/mogelijk. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen, is onderdeel van het onderzoek.
 • Om bij te dragen aan een betere balans in het werk, wordt per 1 januari 2022 een balansregeling in het leven geroepen. De balansregeling betreft een keuzebudget van maximaal 500 euro bruto per jaar (op basis van voltijd, deeltijd naar rato). Je kunt zelf kiezen of je dit budget gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen, deelname aan het generatiepact of dat je het bedrag laat uitbetalen.
 • De cao-partijen zullen de komende cao-periode onderzoeken hoe de werkdruk onder psychiaters/verslavingsartsen en andere zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd. De toename van het aantal zzp’ers werkt mogelijk werkdrukverhogend voor hen bij de invulling van diensten.
 • De vergoeding van de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld.
 • De onregelmatigheidstoeslag (ORT) die werknemers ontvangen, wordt verhoogd met twee periodieken (het huidige maximum van ip-nummer 19 wordt verhoogd naar ip-nummer 21).
 • Het minimumaantal hersteluren na oproep wordt verhoogd van 6 naar 8 uur.
 • Bij een oproep voor een verschoven of een extra dienst binnen 48 uur, krijg je naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk (nu is dat binnen 24 uur).
 • De eigen bijdrage van de reiskosten woon-werk wordt per 1 januari 2023 gehalveerd.
 • Er is een generatiepact afgesproken. Als je een belastende functie hebt, kun je vier jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd gebruikmaken van de 80/90/100-regeling. Dit betekent dat je arbeidsduur wordt teruggebracht naar 80%, terwijl je 90% van het oorspronkelijke loon ontvangt en je pensioenopbouw op basis van de oorspronkelijke arbeidsduur (100%) doorloopt.

Bekijk alle afspraken uit het akkoord.

Beoordeling
Het akkoord bevat een aantal verbeteringen, waaronder de salarisverhoging, de thuiswerkvergoeding en de vergoeding van verplichte scholing. Verder ligt er een basis om belangrijke punten uit het akkoord de komende tijd verder uit te werken, zoals maatregelen op het gebied van medezeggenschap en afspraken over gezond en veilig werken. Het akkoord betekent overall gezien een vooruitgang voor alle werknemers in de ggz. Daarom leggen we het met een positief advies aan onze leden voor.

Jouw mening telt: ledenraadpleging
Verzoek is uiterlijk 21 januari 2022, 09.00 uur te laten weten of je al dan niet instemt met het akkoord. Je kunt je reactie sturen naar: bureau@nvgzp.nl. Als je niet instemt, dan vernemen wij graag de reden zodat dit kan worden meegenomen in de besluitvorming. De uitkomst van de ledenraadpleging wordt gepubliceerd op de website van FBZ.

Meer informatie
Wil je meer weten over een cao of over de totstandkoming daarvan? Kijk dan op www.fbz.nl.
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kun je contact opnemen met Willeke Brinkman, directeur, via bovengenoemd mailadres.

Overleg Cao Ziekenhuizen geklapt
Ondanks grote druk van de achterban van FBZ, bewoog de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tijdens een extra ingelast overleg op 24 december onvoldoende op de loonparagraaf voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Er is dus meer druk nodig om tot een evenwichtiger cao-voorstel te komen. De vakbonden beraden zich na de jaarwisseling samen op het vervolg en zullen hun achterban dan z.s.m. verder informeren.

Het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen loopt sinds de start al moeizaam. Tijdens het vorige overleg op 17 december deed de NVZ een voorstel voor de loonparagraaf, waarbij bepaalde groepen er in koopkracht flink op vooruitgaan, ten koste van andere zorgprofessionals. Tijdens het overleg op 24 december is hierover gesproken, maar nog steeds ligt er een voorstel dat voor de FBZ-achterban tot koopkrachtverlies leidt.

Dat de achterban van FBZ zich grote zorgen maakt, blijkt wel uit de petitie die vorige week werd gestart en die in een paar dagen tijd door maar liefst 3.000 zorgprofessionals werd getekend, waaronder artsen, fysiotherapeuten, physician assistants, ergotherapeuten, diëtisten, ziekenhuisapothekers en psychologen.

Teken de petitie
Het is spijtig dat de overbelaste zorgprofessionals die de zorg draaiende houden, nu nog geen enkel zicht hebben op verbeteringen. Daarom is het belangrijk de druk te blijven opvoeren. Vind je ook dat er een goede cao moet komen voor alle zorgprofessionals en heb je de petitie nog niet getekend?
Doe dit dan alsnog via www.fbz.nl/petitiecaoziekenhuizen.