FBZ-nieuws

16-12-2021

Mede namens NVGzP sluit FBZ grote cao’s in de zorg en sociaal plannen met werkgevers van instellingen overal in het land. Het laatste nieuws van FBZ:

VGN komt met voorstel tijdens vierde onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg
Tijdens de vierde onderhandelingsronde op maandag 13 december heeft werkgeversorganisatie VGN een voorstel gedaan voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg. Eén ding werd voor FBZ al snel duidelijk: het loonbod van de werkgevers was te mager en bovendien onevenwichtig. In het voorstel gaan bepaalde groepen er duidelijk meer op vooruit dan anderen.

Andere voorstellen van VGN verdienden nadere verdieping. Zorgvakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 gebruikte de dag met name om veel verduidelijkingsvragen te stellen, echte onderhandelingen hebben daardoor nog niet plaats gevonden. Op 17 januari komen de cao-partijen weer samen, de tussenliggende tijd wordt gebruikt om het voorstel nader te bestuderen en om met een inhoudelijke reactie te komen. Het is FBZ wel duidelijk geworden dat maar enkele punten van haar inzet in het voorstel terug te vinden zijn.

Extra overlegronde ingelast voor nieuwe Cao Ziekenhuizen
De vijfde onderhandelingsronde op 8 december tussen vakbonden FNV, FBZ en CNV met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen heeft op 8 december helaas nog niet tot een resultaat geleid. Het is spijtig voor de overbelaste zorgprofessionals dat ze nog geen cao-akkoord als kerstcadeau kunnen uitpakken als waardering voor hun tomeloze inzet. De cao liep al 1 juli jl. af.

Terwijl ziekenhuiswerknemers met de dag zwaarder worden overbelast door de coronapandemie, en de druk boven hun hoofd hangt om straks opnieuw achtergestelde zorg op te vangen, is er nog steeds geen zicht op een fatsoenlijke cao. De 200.000 ziekenhuiswerknemers wachten al bijna een half jaar op een nieuwe cao. Om een resultaat te bespoedigen hebben FNV, FBZ en CNV een concreet bod op tafel gelegd waarmee ze tot concrete cao-afspraken willen komen.

“Er wordt heel veel gevraagd van de werknemers, maar daar staat niets tegenover”


Goede arbeidsvoorwaarden noodzakelijk

Vakbonden willen op inkomen de volgende afspraken maken:

  • Een fatsoenlijke loonsverhoging, zowel in procenten als centen, met voor alle werknemers behoud van koopkracht.
  • Verhoging van minimum uurloon naar 14 euro.
  • Definitief invoeren van de huidige afspraken over de toelage verschoven diensten
  • Verbeteren van de onregelmatigheidstoeslag (ORT).
Verder willen de vakbonden komen tot goede afspraken om vitaal te kunnen blijven werken en de werkdruk te verlagen. Analyses wijzen uit dat de sector weinig gezond is. Inzet op duurzame inzetbaarheid is echt cruciaal. Daarom moeten afspraken gemaakt over:
  • drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen stoppen met werken
  • aanscherpen van de afspraken rond generatiebeleid
  • het toerekenen van een eigen opleidingsbudget per werknemer
  • het aanmerken van bereikbaarheidsdiensten als arbeidstijd
  • het terugbrengen van de jaaruren-systematiek naar drie maanden (kwartaal)
  • het recht om onbereikbaar te zijn op dagen dat je niet bent ingeroosterd.

Hoe nu verder?
Vakbonden betreuren de reactie van de NVZ die vindt dat de bonden overvragen. De NVZ houdt vooralsnog voet bij stuk. Er bestaat een groot gat met wat de werkgevers willen bieden. Kortom, partijen zijn er dus nog niet uit. Er is een extra onderhandelingsronde gepland: op 17 december a.s. wordt het overleg vervolgd.

Voorbereiding nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten
De huidige Cao Nederlandse Universiteiten loopt 31 maart 2022 af. In verband met de voorbereiding voor de nieuwe cao, wil FBZ graag weten wat de wensen zijn van hun achterban. Universiteitswerknemers die lid zijn van een bij FBZ aangesloten verenigingen (waaronder de NVGzP), konden tot 15 december bij hun vereniging suggesties aanleveren. Vanuit AC/FBZ wordt er namens negen beroepsverenigingen onderhandelingen gevoerd over deze cao.

Hoe verder?
Op basis van de input van leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid stelt FBZ een inzet op. Vervolgens wordt er in overleg getreden met de andere vakbonden (FNV, CNV en Aob) om na te gaan of een gezamenlijke inzet tot de mogelijkheden behoort. Naar verwachting zal in januari de startbijeenkomst voor de nieuwe cao plaatsvinden met werkgeversdelegatie Universiteiten van Nederland (voorheen: VSNU).

FBZ stemt in met Cao UMC 2022-2023
In november konden leden van FBZ-verenigingen hun stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat dat op 12 november 2021 werd bereikt voor een nieuwe Cao UMC. Alle verenigingen hebben laten weten in te stemmen met het bereikte resultaat. FBZ heeft op basis van deze uitslag besloten de cao te tekenen.

Na twee zondagsdiensten en de aankondiging van een derde actiedag kregen FBZ, FNV, LAD en CNV in november een uitnodiging van de NFU om weer in overleg te gaan. Na ruim 13 uur intensief onderhandelen bereikten de vier werknemersorganisaties in de nacht van 11 op 12 november een akkoord met de NFU en NU’91. Dat akkoord is een verbetering ten opzichte van het eindbod dat de NFU in september deed en waarmee alleen NU’91 instemde. Zo is in het akkoord een structurele in plaats van incidentele salarisverhoging afgesproken over 2021 en zijn concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. Daarnaast is een aantal inhoudelijke punten uit de inzet van FBZ in dit akkoord gerealiseerd. Denk aan de vergoeding van de opleidings- en registratiekosten van de (kwaliteits)registers, het meetellen van ervaringsjaren bij de salarisinschaling van zorgprofessionals in opleiding, het in dienst houden van aios gedurende hun opleiding, de uitbreiding van de toelage voor onregelmatige diensten (TOD) en de toelage voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten (BAD), en het beperken van diensten tijdens en kort na de zwangerschap.

Gedifferentieerde loonstijging
In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over een structurele salarisverhoging. Bepaalde functiegroepen, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, maar bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten, verloskundigen en diëtisten, krijgen in 2021 en 2022 een salarisverhoging van 3,5 procent. Overige beroepsgroepen tot en met schaal 10 krijgen er in beide jaren 2 procent bij en voor beroepsgroepen vanaf schaal 11 is dat 1% plus 1% met een maximum van 46 euro.

Voor de leden van FBZ-verenigingen die tegen het akkoord stemden, was deze gedifferentieerde loonstijging het belangrijkste argument om ‘nee’ te stemmen, maar over de hele linie stemde een ruime meerderheid van de FBZ-achterban in. Voor FBZ is het een belangrijk speerpunt dat in een volgende cao-ronde koopkrachtbehoud wordt gerealiseerd voor alle werknemers.

Nieuwe cao-tekst
Ook de andere werknemersorganisaties hebben ingestemd met de cao. Het akkoord wordt nu uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, wordt deze op de FBZ-site gepubliceerd.

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2022: nieuwe cao’s afsluiten in periode van onzeker herstel
FBZ heeft in het arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 haar ambities geformuleerd voor de te vernieuwen collectieve arbeidsvoorwaarden van zorgprofessionals. In 2022 moeten tal van zorgcao’s hun beslag krijgen. Het blijven onzekere tijden waar meer dan ooit de arbeidsmarkt onder druk staat en de werkdruk en het ziekteverzuim torenhoog zijn.

Daarom zijn aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een structurele verhoging van lonen in de zorg nodig. Maar ook bijvoorbeeld is professionele zeggenschap van belang over de manier waarop het werk uitgevoerd wordt, om zorgwerknemers te behouden voor de zorgarbeidsmarkt en nieuwe werknemers aan te trekken. Ook moet er aandacht zijn voor verbetering van arbeidsomstandigheden zodat zorgprofessionals vitaal de AOW-gerechtigde leeftijd halen.

Het arbeidsvoorwaardenbeleid anticipeert daarnaast op landelijke ontwikkelingen, zoals het pensioenstelsel of gewijzigde wetgeving op het gebied van verlof.

De inzet van FBZ is gerubriceerd binnen de speerpunten: gezond en veilig werken, zeggenschap en positionering, flexibiliteit en zekerheid, arbeidsmarkt en primaire arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?
Download de infographic of lees de volledige tekst

Wanneer heb ik recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof?
Een zorgprofessional zag onlangs op tv dat ouders vanaf augustus 2022 betaald ouderschapsverlof krijgen. Ze is in april 2022 uitgerekend en vraagt FBZ Rechtshulp of zij, ook al wordt haar kindje voor de ingangsdatum van de wet geboren, ook gebruik kan maken van betaald ouderschapsverlof. FBZ-arbeidsjurist Marlies Welschen legt uit dat je gedurende het eerste levensjaar gebruik kunt maken van de nieuwe regeling. Lees meer

Lees hier de volledige nieuwsbrief van FBZ.