FBZ-nieuws

25-11-2021

Mede namens NVGzP sluit FBZ grote cao’s in de zorg en sociaal plannen met werkgevers van instellingen overal in het land. Het laatste nieuws van FBZ:

Collectieve acties in de jeugdzorg: wat betekent dit voor jou?
Werknemers in de jeugdzorg voeren de komende tijd collectieve acties om kracht bij te zetten voor een goede nieuwe Cao Jeugdzorg. De onderhandelingen liepen vast op 26 oktober, waarna de vakbonden op 3 november een ultimatum stelden aan Jeugdzorg Nederland. Jeugdzorg Nederland gaf in haar reactie aan niet in te kunnen gaan op de eisen. Het is spijtig dat hiermee collectieve acties onvermijdelijk zijn geworden. Wat gaat er gebeuren en wat kan jij als jeugdzorgprofessional doen?

In een actieberaad met de aangesloten verenigingen met leden in de jeugdzorg is aangegeven in de collectieve acties waar mogelijk samen op te trekken met de andere vakbonden FNV en CNV. Het gaat hierbij vooral om acties die gericht zijn op de werkgevers in de jeugdzorg.

Wat kan je verwachten?
Deze week bereidt FBZ een ludieke actievorm voor samen met de aangesloten verenigingen. In de week van 28 november ontvang je als jeugdzorgprofessional van de NVGzP meer informatie. Het gaat om een ludieke en mediagenieke actievorm onder de hashtag #goedecaovoorgoedejeugdzorg waarmee werknemers hun werkgever er extra op attenderen waarom een goede cao hoognodig is. Een goede cao is keihard nodig voor het behouden en bieden van goede jeugdzorg. Daar draait het in de kern om zodat professionals in staat worden gesteld hun werk goed te doen en daar zijn alleszins redelijke randvoorwaarden voor nodig. Uitgangspunt voor FBZ is dat acties de cliëntenzorg niet schaden, maar enige hinder is niet uit te sluiten.
NB: lees hier het nieuwsbericht van 30 november.

Meedenken om de impasse te doorbreken?
Graag wil FBZ meer leden van de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen met leden in de jeugdzorg betrekken bij de door de FBZ op te zetten ludieke acties. Wil je meedenken of heb je vragen over het actietraject in het kader van het aan de werkgevers gestelde ultimatum, neem dan contact met de FBZ op. FBZ denkt dat jij als jeugdzorgprofessional het beste weet hoe zij jouw werkgever bijvoorbeeld met een ludieke actie kunnen aanspreken op het feit dat hij/zij niet voldoende doet om geld voor deze sector binnen te halen. Uiteraard gaat FBZ vertrouwelijk om met informatie.

Hoe het zit met de collectieve acties op 29 november in Den Haag?
De geplande collectieve actie van werknemers op 29 november in Den Haag houden verband met de door FNV en CNV gestelde ultimatums aan de Rijksoverheid, de VNG en de Nederlandse gemeenten. FBZ steunt dit initiatief.

Aandachtspunt
Als je als lid van een bij FBZ aangesloten vereniging mee wil doen aan de actiedag op 29 november, dan kan dit alleen in eigen tijd. Belangrijk te weten is dat FBZ geen stakingskas heeft. Dit betekent dat je bij acties zoals staking of een werkonderbreking geen beroep kan doen op bijvoorbeeld een vergoeding (als de werkgever besluit loon in te houden bij een werkonderbreking) of reiskosten.

Actie-FAQ
Lees in de actie-FAQ waarom acties altijd aan juridische eisen gebonden zijn en altijd vanuit de vakbond gecoördineerd moeten worden. Om risico’s te vermijden is het raadzaam nooit op eigen houtje actie te voeren. 

Onderhandelingen Cao GGZ gestart
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ zijn op 18 november gestart. De cao-partijen, waaronder FBZ, hebben hun inzet toegelicht. Het overleg verliep constructief. Eind november en in december praten de cao-partijen verder.

De huidige cao loopt op 1 december af. Daarom zijn de cao-partijen (FBZ, FNV, CNV en NU’91 namens werknemers; de Nederlandse ggz namens werkgevers) in overleg gegaan over een nieuwe cao. Belangrijke thema’s voor FBZ zijn de hoge werkdruk, autonomie, inspraak van zorgprofessionals en de mogelijkheden voor (persoonlijke) ontwikkeling. Ook vindt FBZ het belangrijk dat er meer erkenning en waardering komt voor de inzet van zorgprofessionals, om zo werknemers aan de ggz te binden.

Waardering, werkplezier, vitaliteit en (persoonlijke) ontwikkeling bleken ook voor de andere cao-partijen belangrijke thema’s te zijn. De Nederlandse ggz heeft wel aangegeven weinig financiële ruimte te hebben; de werknemersorganisaties hebben op hun beurt benadrukt dat het juist in deze tijd belangrijk is alle werknemers perspectief te bieden.

Op 26 november, 7 en 16 december praten de cao-partijen verder.

Vierde onderhandelingsronde ziekenhuizen: vakbonden en werkgevers nog mijlenver uiteen
Vakbonden FBZ, FNV en CNV zijn teleurgesteld over de uitkomsten van de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. FBZ ziet in de voorstellen van werkgevers maar weinig terug van hun eigen voorstellen. Vakbonden willen op hoofdlijnen afspraken maken over loon, werkdruk, betere roosters, generatiebeleid en eerder kunnen stoppen met werken.

Werkgevers verenigd in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben voor het eerst een inhoudelijk bod gedaan. Werkgevers menen de werkdruk te verlagen door nog meer flexibiliteit te vragen van werknemers en een aantal huidige cao-regelingen te verslechteren. Ze zetten vol in op uitbetalen van tijd. Dit geldt zowel voor PLB, overwerk als voor bereikbaarheid/aanwezigheidsdiensten.

Vakbonden willen een loonsverhoging, die de koopkracht van alle medewerkers op peil houdt. Er zijn voorstellen gedaan om de werkdruk te verlagen. Denk daarbij aan het behoud van de verschoven diensttoelage bij 72 uur, het verkorten van de jaaruren-systematiek (JUS) naar kwartaal en het beter belonen van bereikbaarheid. Verder willen de vakbonden een uitwerking van het pensioenakkoord zodat ziekenhuiswerknemers eerder kunnen stoppen met werken, generatiebeleid in alle ziekenhuizen en duurzame inzetbaarheid voor alle generaties.

Helaas moet er geconstateerd worden dat standpunten nog ver uiteen liggen, en er is nog maar een onderhandelingsdag (gepland op 8 december 2021). En dat terwijl 200.000 ziekenhuiswerknemers al bijna een half jaar op een nieuwe cao wachten.

Derde onderhandelingsronde Cao VVT constructief verlopen
De onderhandelingen voor een nieuwe Cao VVT zijn in volle gang. Cao-partijen kwamen vrijdag 19 november voor de derde keer samen en hebben uitvoerig gesproken over inhoudelijke input voor de volgende cao.

Aan de cao-tafel zitten werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en zorgvakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91. Op 30 november en 16 december wordt het overleg voortgezet.

Meer weten over de lopende Cao VVT? Bekijk de cao-pagina.

Verkenningsfase onderhandelingen Cao Gehandicaptenzorg afgerond
Tijdens de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg op 8 november is onder andere gesproken over vervroegd pensioen, zeggenschap, registratiekosten en opleidingsbudget. De verkenning van de wensen van de verschillende partijen is daarmee afgerond.

De vakbonden en VGN hebben de punten uit de verschillende inzetten inmiddels allemaal toegelicht en elkaar vragen kunnen stellen. Daarbij kwam ook onderwerpen als verlof, balans werk en privé, stagevergoeding en uiteraard beloning aan de orde. Nu de verkenning is afgerond, kan het onderhandelen de volgende keer echt beginnen. FBZ-onderhandelaar Maaike Langerak: “Het is nu tijd om ons te beraden op welke onderwerpen wij voor onze achterban het belangrijkst vinden. Hiervoor gaan we in gesprek met de klankbordgroep Cao Gehandicaptenzorg.”

Suggesties voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten?
De Cao Nederlandse Universiteiten loopt 31 maart 2022 af. Voor AC/FBZ is het belangrijk te weten wat de wensen zijn van de achterban voor de nieuwe cao. Daarom hoort FBZ graag van jou als lid van één van onze verenigingen die bij vakbond AC/FBZ is aangesloten. Wat zou jij graag verbeterd willen hebben in de nieuwe cao?

Je kunt je wensen uiterlijk 15 december mailen naar bureau@nvgzp.nl.

Wat doen we met jouw input?
We leveren de input van onze leden aan bij AC/FBZ die op mede op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de input van leden van andere verenigingen een inzet opstelt. Vervolgens treedt AC/FBZ in overleg met de andere vakbonden om na te gaan of een gezamenlijke inzet tot de mogelijkheden behoort. Naar verwachting vindt in januari vervolgens de startbijeenkomst voor een nieuwe cao plaats met werkgeversdelegatie Universiteiten van Nederland (voorheen: VSNU).

We houden je op de hoogte gedurende de cao-onderhandelingen. Nadat AC/FBZ een akkoord heeft gesloten voor een nieuwe cao, vragen wij je om je stem daarover uit te brengen. Leden hebben altijd het laatste woord of een akkoord omgezet kan worden in een cao.

FBZ tegen verplichte vaccinatie
FBZ vindt niet dat de COVID-19 vaccinatie moet worden verplicht voor zorgmedewerkers. “We zijn groot voorstander van vaccineren, maar het moet voor iedereen een eigen keuze blijven”, aldus FBZ-voorzitter Maarten Faas.

In België moeten zorgmedewerkers zich vóór 1 april 2022 laten inenten tegen COVID-19. Doen ze dat niet, dan volgt ontslag met recht op een werkloosheidsuitkering. De vraag is of zoiets ook in Nederland kan gebeuren. Faas benadrukt dat zoiets niet zomaar kan. In de Grondwet staat dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn privéleven, de onaantastbaarheid van zijn lichaam, en recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Verder kan een verplichting volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling ook indirect onderscheid opleveren op grond van godsdienst of levensovertuiging. “Je kunt eigenlijk alleen inbreuk maken op dit soort sterke grondrechten als er een wettelijke grondslag komt die dat rechtvaardigt”, zegt Faas. “We zouden het betreuren als het kabinet daartoe zou beslissen, vooral ook omdat het doel dat je met zo’n wettelijke ingreep nastreeft ook met andere maatregelen kan worden bereikt, zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een wettelijke verplichting is dus niet proportioneel.”

Een ongevaccineerde zorgmedewerker kan het werk ook niet worden ontzegd, omdat vaccinatie niet de enige manier is om besmettingsgevaar te voorkomen.