FBZ-nieuws

12-11-2021

Mede namens NVGzP sluit FBZ grote cao’s in de zorg en sociaal plannen met werkgevers van instellingen overal in het land. Het laatste nieuws van FBZ:

Acties umc’s leiden tot doorbraak voor nieuwe cao
Nadat duizenden werknemers in de academische ziekenhuizen actievoerden voor betere arbeidsvoorwaarden, hebben vakbonden FBZ, LAD, FBZ en CNV op 11 november 2021 een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie NFU voor een nieuwe Cao UMC. Er komt structureel meer loon en er zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. De bonden zijn blij dat umc-werknemers eindelijk worden gehoord en dat de twee actiedagen en de dreiging van een derde zondagsdienst tot een doorbraak hebben geleid.

Het akkoord vervangt de cao die de NFU in september overeenkwam en waar de vier vakbonden niet in meegingen. Er zijn nu belangrijke verbeteringen toegezegd. Zo komt er een structurele loonsverhoging voor iedereen met een bodem van 75 euro. Ook gaat het minimumloon naar 14 euro. Met name de werknemers in lagere schalen profiteren daarvan. Ook zijn belangrijke afspraken gemaakt die de werkdruk moeten tegengaan. Zo krijgen werknemers een toeslag als roosters binnen 72 uur door de werkgever worden gewijzigd. Ook komt er meer rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of na een nachtdienst, en een betere toelage voor onregelmatige diensten.

De afspraken op een rij:

 • De cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.
 • Salarisontwikkeling
  Werknemers in schalen 1 t/m 10;
  – Ontvangen per 1 augustus 2021 2% salarisverhoging met een bodem van 75 euro bruto per maand;
  – Ontvangen per 1 augustus 2022 2% salarisverhoging met een bodem van 61 euro bruto per maand;
  Werknemers in schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel;
  – Ontvangen per 1 augustus 2021 3,5% salarisverhoging.
  – Ontvangen per 1 januari 2022 3,5% salarisverhoging.
  Werknemers in schaal 11 en hoger;
  – Ontvangen per 1 augustus 2021 1% salarisverhoging plus 1% met een maximum van 46 euro (het maximum van schaal 10)
  – Ontvangen per 1 augustus 2022 1% salarisverhoging plus 1% met een maximum van 46 euro (het maximum van schaal 10)
 • Medio 2022 gaan cao-partijen onderhandelen over een salarisverhoging voor 2023 waarbij nu al is afgesproken dat ten minste de prijscompensatie wordt toegekend.
 • Werknemers krijgen een toeslag van 90 euro bij het ruilen van diensten als het rooster binnen 72 uur van tevoren op verzoek van de werkgever wordt gewijzigd. Daarnaast wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst uitgebreid van 6 naar 8 uur en bij een nachtdienst van 8 naar 14 uur.
 • Na de 3e maand van de zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen late en nachtdiensten te worden verricht.
 • De toelage voor onregelmatige diensten wordt verbeterd door verhoging van de berekeningsbasis.
 • De toelage voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten wordt uitgebreid naar de hogere schalen.
 • De stagevergoeding geldt voortaan voor stagiaires van alle mbo-, hbo- en wo-opleidingen (met uitzondering van de coassistenten, die een eigen vergoeding hebben).
 • Het minimumloon wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar 14 euro.
 • De kosten voor inschrijving in (kwaliteits)registers en de daarbij behorende opleidingskosten worden vergoed.
 • Er wordt een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) ingevoerd, waarbij nog te benoemen groepen werknemers de mogelijkheid krijgen om drie jaar vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.
 • Iedere werknemer heeft het recht op het volgen van scholingsactiviteiten zodat zijn deskundigheid en interne flexibiliteit worden bevorderd en zijn kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
 • Bij de inschaling van leerlingen en professionals in opleiding tellen relevante ervaringsjaren mee bij de inschaling.

Impact actietraject
De vier bonden zijn blij dat de druk die umc-werknemers de afgelopen maanden hebben uitgeoefend, eindelijk tot een doorbraak hebben geleid. In dit akkoord gaat het namelijk niet langer om een incidentele salarisverhoging, maar om een structurele verbetering en dat was echt nodig. Het akkoord doet recht aan alle werknemers, waardoor niet langer tweespalt wordt gezaaid tussen werknemers onderling. Dat was voor de bonden een heel belangrijk punt. ‘Gezien de financiële armslag die umc-werkgevers hebben, is een akkoord bereikt waar alle werknemers wat aan hebben’, zegt FBZ-onderhandelaar Brigitte Sprokholt, ‘ook als het gaat om maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.’
De vier bonden concluderen dat ze met dit akkoord het maximale hebben bereikt van wat mogelijk is en gaan het akkoord komende week voorleggen aan hun leden.

Onderhandelingen Cao GGZ op 18 november van start
Op 18 november starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ. FBZ zet onder andere in op koopkrachtverbetering, een hogere compensatie voor diensten, het terugdringen van de werkdruk en een onderzoek naar de knelpunten bij scholingsverzoeken.

Omdat de huidige cao op 1 december 2021 afloopt, start binnenkort het traject voor een nieuwe cao. FBZ heeft de afgelopen maanden in kaart gebracht wat de wensen zijn van de zorgprofessionals die zij aan de cao-tafel vertegenwoordigt, waaronder psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, verslavingsartsen, artsen in opleiding en orthopedagogen. “Dat heeft geleid tot een inzetbrief, waarin we allereerst een aantal algemene voorstellen doen die op alle beroepsgroepen van toepassing zijn”, zegt FBZ-onderhandelaar Robert Barendse. “Zo is de hoge werkdruk voor ons een belangrijk gespreksonderwerp, evenals de inspraak van zorgprofessionals en de mogelijkheden voor (persoonlijke) ontwikkeling. Ook vragen we aandacht voor de erkenning en waardering voor taken, om werknemers aan de ggz te binden. Daarnaast hebben we een aantal specifieke wensen opgenomen die voor bepaalde zorgprofessionals gelden, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, kwaliteitsregisters en toeslagen bij het uitvoeren van managementtaken”, aldus Barendse.

Tijdens het onderhandelingstraject worden zorgprofessionals op de hoogte gehouden door hun beroepsvereniging die bij FBZ is aangesloten.
Namens werknemers zitten FBZ, FNV, CNV en NU’91 aan tafel; werkgevers worden vertegenwoordigd door de Nederlandse ggz.

Lees hier de inzetbrief van FBZ.

FAQ actietraject Cao Jeugdzorg
Op 26 oktober liepen de onderhandelingen voor de Cao Jeugdzorg vast. Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland hebben de vakbonden op 3 november samen een uiterste poging ondernomen tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. In het ultimatum hebben ze opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn.

Helaas heeft Jeugdzorg Nederland op 9 november laten weten niet in te gaan op de eisen die de bonden hebben gesteld. Dat betekent dat FBZ een actietraject voorbereidt. Wat betekent dat precies, kun je daar als zorgprofessional aan meedoen en hoe zit het met de lichtjestocht die op 11 november wordt georganiseerd? FBZ heeft het antwoord op de meestgestelde vragen op een rij gezet in een FAQ.

Gezocht: deelnemers klankbordgroep pensioen
Het pensioenstelsel in Nederland wordt de komende jaren hervormd. Over hoe het nieuwe stelsel er precies uit komt te zien maken de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) de komende tijd belangrijke beslissingen. FBZ praat daar ook over mee met betrekking tot het pensioenfonds PFZW en kan daarbij wel input gebruiken vanuit de verschillende beroepsverenigingen. We zoeken daarom zorgprofessionals die in een klankbordgroep graag willen meepraten en -denken over pensioen.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die – zolang je werkt – grote invloed heeft op je netto inkomen, en na je pensioendatum bepaalt hoeveel geld je hebt om van te leven. Het pensioenakkoord en de overgang naar een nieuw pensioenstelsel brengen veel veranderingen met zich mee. Zo is het de bedoeling dat het stelsel transparanter wordt (het wordt inzichtelijker wat er tot nu toe is opgebouwd) maar ook beweeglijker (het pensioen stijgt sneller als het economisch beter gaat, en daalt sneller als het economisch minder gaat). Deze nieuwe pensioenwet gaat naar verwachting in 2023 in. Voordat deze nieuwe wet ingaat, moeten vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen – waaronder PFZW – nog heel veel keuzes maken over de nieuwe pensioenregeling. Die voorbereidingen lopen nu.

Klankbordgroep pensioen
FBZ zit bij pensioenfonds PFZW in de commissie arbeidsvoorwaarden pensioen (CAP) aan tafel om beslissingen te maken die goed aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorgprofessionals die we vertegenwoordigen. Uiteindelijk leggen we de keuzes die de CAP maakt in een transitieplan voor aan de achterban van FBZ. Om de richting zo goed mogelijk te maken, starten we speciaal voor het thema pensioen een klankbordgroep. Als lid van de klankbordgroep is het aan jou de taak om mee te denken over deze transitie ten behoeve van uw beroepsgroep en sector. Dit doen we via (digitale) bijeenkomsten. FBZ houdt de leden van de klankbordgroep bovendien goed op de hoogte van ontwikkelingen via de e-mail of een whatsapp-groep.
Het streven is om de klankbordgroep in december te laten starten.

Belangstelling?
Voor aanmelden of meer informatie kun je via deze link of bureau@fbz.nl contact opnemen José Klerks, pensioendeskundige bij FBZ.