FBZ-nieuws

03-11-2021

Mede namens NVGzP sluit FBZ grote cao’s in de zorg en sociaal plannen met werkgevers van instellingen overal in het land. Het laatste nieuws van FBZ:

Derde zondagsdienst onvermijdelijk om druk op te voeren
Na een succesvolle zondagsdienst op 26 oktober 2021 kijken we toch alweer vooruit naar een nieuwe actiedag in de umc’s eind november. Waarom? Heel simpel: de druk van een derde zondagsdienst is nodig om de NFU ervan te overtuigen dat het eindbod echt geen oplossing biedt om de werkdruk en personeelstekorten aan te pakken en werknemers gemotiveerd te houden.

FBZ en de andere werknemersorganisaties merken dat niet voor iedere zorgprofessional helder is of je kunt actievoeren, wie wel en niet mag meedoen en waarom je dat zou doen. Daarom een paar punten op een rij:

 • We voeren actie omdat we een beter eindbod van de NFU willen dan er nu ligt en dat maar door één vakbond (NU’91) is ondertekend. Een betere cao kunnen we alleen bewerkstelligen als iedereen meedoet en het signaal afgeeft dat er écht een betere cao moet komen.
 • Iedereen in dienst van een umc valt onder de Cao UMC. Dus iedereen kan meedoen.
 • Iedereen mag actievoeren, ook als je niet lid bent van een beroepsvereniging die is aangesloten bij FBZ. De staking moet wel rechtmatig zijn, maar dat is de actiedag als deze conform de regels wordt aangezegd. Uiteraard zorgt FBZ daarvoor.
 • Ook als je denkt dat je werk het niet toelaat, kun je actievoeren en een signaal afgeven aan de NFU.
 • Ieder umc heeft al een lokaal actiecomité. Je hoeft dus niet op je eigen afdeling een actiecomité in te richten. Meld je simpelweg bij je lokale actiecomité en je kunt aan de slag. De contactgegevens van het lokale actiecomité staan in de meeste umc’s op het intranet vermeld. Kun je ze niet vinden, mail dan naar bureau@fbz.nl.

Dus: iedereen kan meedoen!

Laat vóór 5 november 10.00 uur weten of je meedoet
Graag verneemt FBZ uiterlijk 5 november om 10.00 uur of je wilt meedoen aan de nieuwe zondagsdienst via dit formulier. Als je weet dat je collega’s ook willen meedoen, geef dat dan aan. Misschien heb je je zelfs al opgegeven samen met je collega’s. Geef je daarnaast ook op bij het lokale actiecomité in jouw umc.

In een actiedraaiboek wordt vermeld welke afdelingen (of een deel daarvan) meedoen aan de zondagsdienst. In het actiedraaiboek staat ook vermeld welke werkzaamheden wel of niet worden uitgevoerd en hoe de afdeling te bereiken is voor spoedgevallen. De draaiboeken moeten binnen enkele dagen na 5 november gereed zijn. Informeer bij je lokale actiecomité wat de exacte deadline is. Wil je hulp bij het invullen van het draaiboek? Meld je dan bij je lokale actiecomité.

Tot slot …
FBZ realiseert zich dat de timing voor harde acties met het oog op de inhaalzorg niet slechter kan dan nu, zeker met de oplopende coronabesmettingen. Maar als we nu geen signaal afgeven, zitten umc-werknemers de komende tijd vast aan een cao die in geen enkel opzicht een verbetering biedt.

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg gestagneerd
Vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben op 26 oktober vastgesteld dat ze uit-onderhandeld zijn met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Met praten komen ze helaas niet meer verder. Tijdens Sint Maarten op 11 november a.s. lopen jeugdzorgwerknemers een lichtjestocht naar Jeugdzorg Nederland.

De onderhandelingen stagneerden tussen de vakbonden FNV, CNV en FBZ met Jeugdzorg Nederland over een nieuwe Cao Jeugdzorg. Ondanks gemeenten de komende jaren miljarden krijgen van het Rijk, lijken werkgevers weinig moeite te doen om een deel van die miljarden op te halen voor een nieuwe cao voor de 32.000 jeugdzorgwerknemers in Nederland. Voorafgaand aan de onderhandeling voerden vele honderden jeugdzorgwerknemers online actie via de hashtag #JeugdzorgVerdientBeter, en hebben leden van de bonden de werkgeversdelegatie toegesproken met een moreel appèl hen niet in de steek te laten. Maar het heeft niet mogen baten.

Met stomheid geslagen
Vakbonden en Jeugdzorg Nederland onderhandelen al maanden over een nieuwe cao. Ze hebben daarin niet aflatend meegedacht met werkgevers die in zwaar weer verkeren. Vakbonden hebben zich bereid getoond de looneis voor 2021 fors te matigen tot 2%, mits er in 2022 een reparatie van deze matiging plaats zou vinden met een loonsverhoging van 5%. Dat kan ook, want er komen immers miljarden vrij voor de jeugdzorg. Het is voor de vakbonden onbestaanbaar dat medewerkers niets van die miljarden gaan zien. Ook staat in de Jeugdwet dat gemeenten bij het bepalen van de tarieven voor de jeugdzorg rekening moeten houden met de arbeidsvoorwaarden. Loon is daarvan een belangrijk onderdeel. Dit geeft voor ons houvast om dan ook die arbeidsvoorwaarden vast te leggen, anders is er immers niets om rekening mee te houden. Werkgevers hebben aan de vakbonden laten weten dat zij bang zijn failliet te gaan als zij aan de looneis van vakbonden tegemoet zouden komen en vervolgens het geld niet van gemeenten gaan krijgen. Daarvoor hebben vakbonden aan werkgevers een enorme handreiking gedaan door zich onder strikte voorwaarden bereid te verklaren in die situaties een tijdelijke uitzondering te maken voor die werkgevers die een betalingsonmacht kunnen aantonen en die werkgevers die alles uit de kast zouden halen om die onmacht ongedaan te maken, inclusief juridische procedures. Werkgevers wilden zelfs over deze handreiking niet in gesprek. Vakbonden zijn extreem teleurgesteld en met stomheid geslagen dat werkgevers een schip met geld dat de jeugdzorg nooit eerder zag, zo aan zich voorbij laten gaan, en daarmee hun eigen werknemers in de steek laten.

Passieve opstelling
Werkgevers hebben ook geen plan hoe zij nu wel tot een cao gaan komen. Ze wachten gewoon af hoeveel geld ze van de miljarden voor gemeenten gaan krijgen. Er is echter geen enkele aanwijzing noch zicht op dat gemeenten het geld gaan toekennen aan een goede cao voor werknemers. Werkgevers stellen zich in woord, daad en houding dramatisch passief op.

Trendbreuk
Werkgevers begaan met hun houding ook een trendbreuk door nu slechts te komen met het geld dat zij aan het eind van het jaar nog over hebben en slechts dat toe te kennen aan werknemers. Dus een ‘achteraf’ een cao, in plaats van de cao voor de toekomst af te sluiten. Voor 2022, dat over een paar maanden al begint, willen werkgevers nu nog niet eens het gesprek aangaan. En die 2% over 2021 wilden werkgevers dan ook nog ‘verminderen’ met het verslechteren van de ontslagvergoeding uit de cao. Daar komen de stijgende pensioenpremies en de inflatie nog bij, waardoor werknemers niets zouden overhouden van de 2%.

Arbeidsmarkt
De jeugdzorg kent absoluut nijpende personeelsproblemen, met een hoog verloop, hoog verzuim, hoge werkdruk en een stagnerende instroom van nieuwe medewerkers. Dit is mede debet aan ver achterblijvende waardering en onhoudbare arbeidsomstandigheden. Voor het behoud van goede jeugdzorg is het dringend noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in de waardering van medewerkers.

Lees het persbericht van de vakbonden

Stand van zaken cao’s/collectieve belangenbehartiging

Moeizame/vastgelopen onderhandelingen

 • De onderhandelingen over de Cao Jeugdzorg zitten muurvast. Vakbonden zijn met hun achterban in beraad gegaan. Bij de onderhandelingen op 26 oktober presenteren de bonden een gezamenlijke videoboodschap.
 • Vlak voor het aflopen van het ultimatum kwam de NFU met een eindbod voor een Cao UMC. Hierin stond dat verpleegkundigen een structurele salarisverhoging van 3,5 procent zouden krijgen en alle overige werknemers 1%. De FBZ-achterban heeft hier, evenals de FNV-, CNV- en LAD-achterban, niet mee ingestemd, omdat het oplossen van een arbeidsmarktprobleem van een specifieke groep zorgprofessionals niet ten koste mag gaan van de arbeidsvoorwaarden van de rest. Op 28 september werd daarom een zondagsdienst gehouden (leden van FBZ-verenigingen konden hier niet aan meedoen omdat onze ledenraadpleging nog liep). De NFU is intussen nog steeds niet met een beter voorstel gekomen. Daarom wordt op 26 oktober een tweede zondagsdienst georganiseerd, waar de FBZ-achterban wel aan kan meedoen. Alle umc’s doen dit keer mee. In totaal gaat het om 279 afdelingen.
 • Bij de Cao Kraamzorg zijn voorlopig geen nieuwe onderhandelingen meer. Tijdens de onderhandelingen begin oktober kwam werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg met een loonbod van 0%. Volgens FBZ is het onverantwoord om in de huidige arbeidsmarkt en tekort aan kraamverzorgenden met een dergelijk bod te komen. De volgende onderhandelingsronde volgt pas als de onderhandelingsdelegatie van Bo Geboortezorg een nieuw mandaat heeft opgehaald. Inmiddels is er door werknemers zelf een petitie gestart waarmee ze de noodklok luiden en aangeven dat ze onder een goede cao willen werken.

Lopende onderhandelingen nieuwe cao’s

 • Er zijn drie overlegrondes geweest voor de Cao Ziekenhuizen. De NVZ heeft meerdere keren aangegeven dat de financiële ruimte beperkt is en dat zij daarom bij voorkeur gaat voor een
  kortlopende cao met beperkte aandacht voor inhoudelijke zaken. De door Den Haag beschikbaar gestelde ‘extra financiële middelen’ wil men aanwenden voor de middengroepen, conform het SER-rapport Aan de slag voor de Zorg. De komende weken zal de NVZ nagaan of en zo ja hoeveel ruimte er is voor inhoudelijke thema’s als ongewenste flex en diensten/werktijden versus balans werk en privé. De vierde en vijfde overlegronde zijn gepland voor medio november en begin december.
 • De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg zijn gestart. Het eerste en tweede overleg stonden vooral in het teken van het verkennen van de wensen van de verschillende caopartijen. Tijdens het volgende overleg op 8 november hopen de partijen de verkenningsfase af te sluiten om vervolgens te starten met de onderhandelingsfase.
 • Op 21 oktober was het eerste overleg over een nieuwe Cao VVT. Tijdens het overleg is met name gesproken over hoe het traject er de komende maanden uit gaat zien. Op 3 november praten de partijen verder.
 • Bij de Cao Arbo Unie heeft ook een eerste onderhandelingsronde plaatsgevonden. De werkgever is meteen met een loonbod gekomen. Op donderdag 28 oktober praten de partijen verder.
 • Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ. Afgelopen tijd is er input opgehaald bij de FBZ-achterban en is de inzet bepaald. Eind november komen de cao-partijen voor het eerst bijeen.

Duizenden umc-werknemers doen mee aan zondagsdienst
Op dinsdag 26 oktober 2021 is in alle umc’s massaal geapplaudisseerd voor meer waardering in een nieuwe Cao UMC. Niet eerder in de geschiedenis deden zoveel umc-werknemers – van artsen tot verpleegkundigen en van physician assistants tot schoonmakers – samen mee aan een zondagsdienst.

Na een zeer moeizaam onderhandelingstraject deed de NFU in september een eindbod voor een nieuwe Cao UMC. Hierin staat dat umc-werknemers zoals artsen, schoonmakers, receptionisten en laboranten een structurele salarisverhoging van 1% krijgen; verpleegkundigen krijgen er 3,5% bij.
FBZ vindt dat de NFU met dit eindbod een verdeel- en heerscultuur creëert. “Natuurlijk vinden we dat verpleegkundigen recht hebben op die 3,5%, maar dat hebben al die anderen net zo goed. Iedereen werkt er even hard voor. Het oplossen van een arbeidsmarktprobleem van een specifieke groep zorgprofessionals mag niet ten koste gaan van de arbeidsvoorwaarden van de rest”, aldus cao-onderhandelaar Brigitte Sprokholt.

Actieprogramma
Tijdens de zondagsdienst werken zorgmedewerkers op een doordeweekse dag alsof het zondag is. Dat betekent dat er geen geplande of electieve opnames zijn, met uitzondering van spoedopnames. Zorgprofessionals draaien dus geen spreekuur, maar konden tijdens de actiedag bijvoorbeeld achterstallige administratieve of patiëntvriendelijke werkzaamheden uitvoeren. Ook namen ze deel aan het actieprogramma in hun umc. Zo werden in Maastricht workshops Mindfulness en ‘Gezond omgaan met stress’ aangeboden, konden werknemers in Rotterdam hun kennis bijspijkeren tijdens een reanimatietraining en werd in Leiden het heli-dek opengesteld voor patiënten.

FBZ hoopt dat de actiedag de NFU wakker schudt en doet inzien dat ze écht met een constructief voorstel moet komen waar iedereen wat aan heeft.