FBZ-nieuws

13-09-2021

 


De Cao VVT is onlangs verlengd tot en met 31 december 2021. Eind september vindt de startbijeenkomst voor een nieuw cao-traject plaats.
Als  lid van de NVGzP ben je automatisch ook aangesloten bij FBZ. Deze vakbond voor zorgprofessionals onderhandelt namens jou over de nieuwe Cao VVT. In januari van dit jaar hebben we je gevraagd om input te leveren voor een nieuwe cao. Deze input hebben we bewaard voor het komende cao-traject. Indien je nog punten onder onze aandacht wilt brengen, dan vernemen wij dit graag. Je kunt je je suggesties tot en met 26 september aanleveren via bureau@nvgzp.nl.

Op basis van de geleverde input en het arbeidsvoorwaardenbeleid van FBZ wordt een inzet opgesteld. Gedurende het cao-proces kun je via www.fbz.nl het verloop van de onderhandelingen volgen.

Op 1 december 2021 loopt de huidige Cao GGZ af. Dit betekent dat FBZ de komende tijd haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao.
Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kun jij, als lid van onze vereniging die bij cao-partij FBZ is aangesloten, onderwerpen aandragen. Ervaar je bijvoorbeeld knelpunten in jouw arbeidsvoorwaarden? Of zijn er andere punten waarover in jouw ogen afspraken moeten worden gemaakt? Laat het ons uiterlijk 1 oktober weten via bureau@nvgzp.nl.

Wat gebeurt er met jouw input?
Wij geven je punten door aan FBZ, die op basis van alle input een opzet opstelt. Daarin worden bijvoorbeeld onderwerpen als scholing, werkdruk en salarisbepalingen opgenomen.
De onderhandelingen voor de nieuwe Cao GGZ starten naar verwachting in november. Gedurende het cao-proces kun je het verloop volgen via onze website en nieuwsbrief. Ligt er eenmaal een akkoord, dan stellen wij jou als lid van onze vereniging in de gelegenheid jouw mening kenbaar te maken. Alleen als een meerderheid van de achterban instemt, wordt een akkoord omgezet in een cao.

Klankbordgroep
Zowel in aanloop naar als tijdens de onderhandelingen, speelt de klankbordgroep voor de Cao GGZ een belangrijke rol. De klankbordgroep denkt mee over de inzet en fungeert tijdens de onderhandelingen in figuurlijke zin als klankbord, om te toetsen of FBZ de goede richting opgaat. De klankbordgroep vergadert zo vaak als nodig is, mede afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen.

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg muurvast: vakbonden beraden zich
Tijdens de onderhandelingen op 7 september jl. over een nieuwe Cao Jeugdzorg zijn vakbonden en werkgevers het niet eens geworden over de afspraken voor de nieuwe cao.

Vakbonden vinden minimaal een loonsverhoging van 2% voor 2021 en 5% over de eerste drie maanden van 2022 noodzakelijk voor de ruim 30.000 jeugdzorgprofessionals. Ze zien kansen dat werkgevers via de gemeenten een beroep doen op een deel van de 1,9 miljard door het kabinet vrijgemaakte gelden om die aan te wenden voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers in de jeugdzorg geven echter aan dat die gelden naar de gemeenten gaan en niet geoormerkt zijn. Er is geen beweging te zien bij Jeugdzorg Nederland om deel van de extra gelden naar zich toe te trekken.

De vakbonden hebben benadrukt dat in de jeugdwet staat dat gemeenten in hun tarieven rekening moeten houden met arbeidsvoorwaarden. Voorwaarde is dan wel dat die arbeidsvoorwaarden geregeld zijn in de cao. Werkgevers stellen zich op het standpunt dat de gemeenten aan zet zijn om de extra gelden aan te wenden, en dat die waarschijnlijk gebruikt worden om tekorten weg te werken.

Vakbonden zijn van mening dat de werkgevers hiermee een cruciaal moment aan zich voorbij laten trekken. En dat terwijl er sprake is van een zeer nijpende arbeidsmarkt in de jeugdzorg.

Hoe verder?
Het kan op deze manier eindeloos duren voordat er een nieuwe cao komt. Daarom gaan de vakbonden in beraad. Er wordt getoetst of de achterban het standpunt van de vakbonden ondersteunt dat werkgevers alles in het werk moeten stellen om ruimte te vinden voor verbetering van arbeidsvoorwaarden in de jeugdzorg en de voorgestelde verslechteringen (versobering van de transitievergoeding) van tafel moeten. FBZ ontvangt graag reactie van zoveel mogelijk zorgprofessionals zodat zij weet of en hoe de onderhandelingen een vervolg gegeven kunnen worden. Op basis daarvan beraden de vakbonden zich over het vervolg van de onderhandelingen en mogelijke vervolgstappen.

Bekijk het persbericht en het artikel in Binnenlands Bestuur

Terugvragen verenigingscontributie
De contributie die leden in dienstverband betalen voor het lidmaatschap van hun vereniging die bij FBZ is aangesloten, heeft de status van vakbondscontributie.
Leden die in aanmerking willen komen voor teruggave van de contributie over dit jaar, moeten dit zelf bij hun werkgever kenbaar maken. Dat kan gedurende het hele jaar op basis van de factuur van uw beroepsvereniging, maar doe het in elk geval vóór half november, zodat de werkgever het tijdig met uw salaris kan verrekenen.

Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.

Meer weten?
Kijk wat in jouw cao staat over de teruggave. Of zie de FAQ met antwoord op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld hoe dit terug te vragen bij de werkgever en hoe de verrekening plaatsvindt.