FBZ-nieuws

10-11-2022

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer. In het laatste nieuws van FBZ o.a.:

Aanmeldingen stromen binnen voor FWG-webinar. Goed nieuws, er is nog plek
Afgelopen weken hebben honderden zorgprofessionals zich aangemeld om deel te nemen aan het webinar dat FBZ op maandagavond 28 november over functiewaardering organiseert. Er is nog plek. Werk je in een algemeen ziekenhuis of in de ggz, dan ben je van harte welkom mee te doen. Meld je aan via de link die je half oktober in je mailbox hebt ontvangen. Na aanmelding ontvang je automatisch een zoomlink. Heb je vragen neem dan contact met ons op.

Als zorgprofessional wil je op een juiste en eerlijke manier gewaardeerd en beloond worden voor je werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Maar hoe zit het eigenlijk met de waardering van functies? Wat betekent dit voor je salaris? En wat doe je als je het niet eens bent met de indeling? Over de ins en outs van functiewaardering organiseert FBZ op maandagavond 28 november een webinar voor leden in de algemene ziekenhuizen en in de ggz. Deze leden van de beroepsverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen.

Mitsen en maren
Functiewaardering (FWG) is geen onderwerp waar je je als zorgprofessional dagelijks mee bezighoudt. Het is bovendien vrij ingewikkelde materie. Veel werknemers lopen tijdens hun loopbaan tegen allerlei vragen aan over de systematiek van FWG. Ook zijn er geregeld misverstanden over het functiewaarderingproces. Genoeg stof dus voor een interactief webinar. Je kunt als lid van een bij FBZ aangesloten beroepsvereniging aan het webinar deelnemen. Een unieke kans om je bij te laten praten over alle ins en outs. Je krijgt praktische tips. Na het webinar weet je waar je op moet letten en wat te doen als je vastloopt.

Praktische info 

  • Het webinar is voor zorgprofessionals in dienstverband die via het lidmaatschap van hun beroepsvereniging aangesloten zijn bij FBZ.
  • Het webinar is gericht op leden die werkzaam zijn in de algemene ziekenhuizen of bij een ggz-instelling. Deze sectoren gebruiken FWG 3.0 als systeem.*

Het programma in het kort
Het programma wordt samengesteld op basis van de meest voorkomende kwesties. Maaike Langerak, onderhandelaar bij FBZ en FWG-deskundige praat de deelnemers bij over de systematiek van functiewaardering met FWG 3.0. Vervolgens gaan arbeidsjuristen Marlies Welschen en Annette Borgers in op praktijkvoorbeelden. Wat kan je doen als je het niet eens bent met de opgestelde functiebeschrijving of hoe je werkgever je functie heeft ingedeeld? Waar moet je op letten en wat doe je juist wel en niet? Wanneer trek je aan de bel?

Individuele juridische dienstverlening
Aarzel niet als je dringende vragen of prangende kwesties hebt rondom de indeling van je functie, om je met raad en daad te laten bijstaan. FBZ en de aangesloten beroepsverenigingen staan klaar voor leden met arbeidsrechtelijke vragen. Kijk op de website van je beroepsvereniging hoe de individuele juridische dienstverlening voor jou is geregeld en hoe je contact opneemt. Of zie het overzicht op www.fbz.nl/rechtshulp.

* Het webinar is niet geschikt voor zorgprofessionals die vallen onder een andere cao, zoals de Cao Kraamzorg, Cao Gehandicaptenzorg, Cao VVT of Cao UMC. Binnen deze sectoren wordt FWG 3.0 namelijk niet toegepast. 

Meer zeggenschap voor zorgverleners
Dinsdag 1 november is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel van Tielen (VVD) en Ellemeet (GroenLinks) dat zorgprofessionals meer wettelijke mogelijkheden biedt voor inspraak in het beleid van zorginstellingen.

Wat houdt de wetswijziging in?
De wet wijzigt artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Met deze wijziging valt onder het begrip ‘goede zorg’ ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt van deze wijziging is dat binnen zorg­instellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder deze daarbij te betrekken.

Voor wie geldt de wet?
In de behandeling en publiciteit lag het accent op verpleegkundigen en verzorgenden, omdat daar naar het idee van de initiatiefnemers en andere politici de zeggenschap het meeste achterblijft. De wet geldt echter voor alle zorgprofessionals. Dat blijkt ook uit de Memorie van Antwoord. Op een vraag vanuit de D66-fractie is het antwoord: “Het gaat de initiatiefnemers primair om verpleegkundigen en verzorgenden. Bij deze groep zien de initiatiefnemers dat de invloed op het zorginhoudelijke beleid achterblijft ten opzichte van anderen. Tegelijkertijd geldt dit niet uitsluitend voor deze groepen, maar voor alle zorgverleners. Zij zouden allemaal vanuit hun eigen expertise mee moeten kunnen praten over het beleid dat de wijze waarop zij zorg verlenen raakt. Om goede zorg te verlenen is die professionele blik ook bij het maken van beleid essentieel. Kortom, de focus ligt op verpleegkundigen, maar de wet omvat alle zorgprofessionals.”

FBZ is blij met deze wetswijziging. Met de nieuwe wet in de hand kunnen zorgprofessionals zelf binnen hun instelling aan de slag om invloed te claimen op het beleid. FBZ heeft hiermee een steun in de rug in haar streven om zeggenschap voor zorgprofessionals in de verschillende cao’s vast te leggen.

Nieuwe FAQ over actuele wijzigingen in het arbeidsrecht
Per 1 augustus 2022 gelden tal van wijzigingen in het arbeidsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Verder is per 2 augustus 202 de Wet betaald ouderschapsverlof ingegaan. Wat betekent de nieuwe wetgeving voor werknemers?

Een greep
Er is op veel onderdelen het nodige aangepast. Bijvoorbeeld:

  • Uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever richting de werknemer.
  • Aanvullende regels over de werkgeversplicht om verplichte scholing kosteloos aan te bieden.
  • Strengere eisen voor het kunnen opleggen van een verbod op nevenwerkzaamheden.
  • Mogelijkheid voor de werknemer om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te vragen.
  • Recht op negen weken betaald ouderschapsverlof voor werkende ouders die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen.

Deze FAQ geeft antwoord op veelgestelde vragen bij FBZ Rechtshulp.

Voorstellen nieuwe Cao Ziekenhuizen lopen uiteen
Tijdens het tweede overleg op 31 oktober over een nieuwe Cao Ziekenhuizen vanaf 31 januari 2023 hebben de vier werknemersorganisaties (FBZ, FNV, CNV, NU’91) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hun voorstellen voor de nieuwe cao met elkaar uitgewisseld. Geconstateerd kan worden dat de voorstellen van de cao-partijen ver uiteen liggen.

Er zijn verder procesafspraken gemaakt voor het vervolg van de onderhandelingen.
Op vrijdag 18 november overleggen de cao-partijen verder.

Bescherming tegen terugval in inkomen voor medewerkers in de VVT
Zorgmedewerkers in de VVT hoeven zich minder zorgen te maken over een terugval in inkomsten bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Inmiddels hebben cao-partijen hiervoor, zoals afgesproken in de Cao VVT, een verzekering afgesloten.

Cao-partijen zijn een mantelovereenkomst met Loyalis overeengekomen om een forse terugval in inkomsten van medewerkers in de VVT als gevolg van onder andere long-COVID op te vangen.
De mantelovereenkomst bestaat uit een verzekering van het WGA-hiaat vanaf 1 januari 2023. De inkomensachteruitgang van arbeidsongeschikte (ex)-medewerkers met een WGA-uitkering wordt daarmee tot minimaal 70% van het salaris aangevuld. Ook medewerkers die sinds 1 maart 2020 arbeidsongeschikt zijn geworden, zijn met terugwerkende kracht verzekerd (inlooprisico). Werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl hebben toegezegd de premie van dit inlooprisico uiterlijk per 1 januari 2024 te compenseren. Het laatste onderdeel is een herverzekering van het derde WW-jaar vanaf 1 oktober 2022. Medewerkers in de VVT waren vóór 1 oktober al verzekerd hiervoor, maar dan via SPAWW. Die verzekering is opgezegd.

Kijk eens in de keuken van een gz-psycholoog
Het nieuwe NIP (Nederlands Instituut van Psychologen*) telt meer dan 17.000 leden, waarvan ongeveer 35 procent gz-psycholoog is. FBZ behartigt voor de leden van het NIP de werknemersbelangen van (gezondheidszorg)psychologen en psychotherapeuten die vallen onder de Cao Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, VVT, GGZ, UMC en Nederlandse Universiteiten. Maar wat doen gz-psychologen precies? Waar werken ze en welke loopbaanperspectieven zijn er? Op deze vragen wordt in de rubriek ‘Kijk eens in de keuken van’ antwoord gegeven. Om een beter beeld te krijgen van het vak in de praktijk, is er een interview te lezen met Marnix Loer, gz-psycholoog en lid NIP.

Wat doen BIG-geregistreerde psychologen en waar werken ze?
De gz-psycholoog (art. 3 wet BIG) behandelt patiënten met psychische problemen in hun leefomgeving. Hij voert intakegesprekken met patiënten, verricht observaties en interpreteert psychodiagnostisch onderzoek. De klinisch psycholoog (art. 14 wet BIG) is een specialist op het terrein van de psychologie in de gezondheidszorg, en wordt ingezet bij diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe, meervoudige psychische problematiek. De klinisch neuropsycholoog (art. 14 wet BIG) heeft specifieke expertise op het gebied van de gevolgen van hersenaandoeningen bij patiënten van alle leeftijden.

GZ-psychologen werken vooral in ggz-instellingen en ziekenhuizen.

Loopbaanperspectief
De opleiding tot gz-psycholoog wordt aangeboden door negen regionale opleidingsinstellingen in Nederland. De opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar en kan vier jaar duren wanneer de opleiding in deeltijd wordt gevolgd. Verder is de opleiding alleen toegankelijk voor personen met een universitaire vooropleiding psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde.

BIG-register
In de psychologische beroepsgroep zijn op dit moment vier beroepen wettelijk verankerd in de wet BIG: gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut. De Wet BIG is een kwaliteitswet ter bescherming van patiënten. De doelstelling van de wet is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Daarnaast heeft de inschrijving in het BIG-register een belangrijke publieke functie; de ingeschreven beroepsbeoefenaar maakt zich kenbaar als deskundige op zijn gebied. Dit biedt de patiënt in de basisinformatie, vertrouwen en bescherming tegen ondeskundig handelen. Naast veiligheid biedt de wet BIG garantie voor de kwaliteit van de professional.

Lees hier het interview ,met Marnix Loer.

* NIP en NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondheidspsychologen) zijn op 1 oktober 2022 gefuseerd tot één krachtige beroepsvereniging voor psychologen.

Filmpje over bekostiging BIG-opleiding vanuit de Cao GGZ
Orthopedagoog i.o. tot gz-psycholoog Eline Kreuze interviewt FBZ-onderhandelaar Robert Barendse over wat er is afgesproken in de huidige Cao GGZ 2021-2024.

Robert Barendse: “In deze cao is afgesproken dat als jij verplicht bent voor je BIG-registratie, kwaliteitskeurmerk of taakomschrijving, na- en bijscholing te volgen, dat dat vergoed moet worden door de werkgever en in werktijd mag plaatsvinden”. Robert Barendse gaat ook in op afspraken over arbeidstijden, reiskosten, pensioen en wat het nieuwe Balansbudget voor zorgprofessionals betekent.

Bekijk hier de video.

Regeling zware beroepen umc’s op 1 november van kracht
Op 1 november 2022 wordt in de umc’s de Regeling zware beroepen van kracht. Wie onder de definitie van de regeling valt, kan maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken.

Oudere werknemers kunnen zich niet altijd goed voorbereiden op het verhogen van de AOW-leeftijd. In het Pensioenakkoord van juni 2019 werd daarom vastgelegd dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken. In de Cao UMC 2022-2023 kwamen de cao-partijen overeen deze afspraak nader uit te werken. In mei dit jaar bereikten ze overeenstemming over de Regeling zware beroepen.

Voor wie?
De regeling is bedoeld voor werknemers uit de geboortejaren 1956 tot en met 1961 die in de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2025 maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten. Als zij ten minste 20 dienstjaren hebben in de zorg (dit kan binnen een umc zijn, maar ook in een andere zorginstelling) en een functie (maximaal schaal 11) hebben zoals in de regeling is gedefinieerd, kunnen zij van de regeling gebruikmaken.

Wat houdt de regeling in?
Val je onder de definitie van de regeling? Dan kun je maximaal drie jaar voor je AOW-leeftijd stoppen met werken. Je ontvangt dan, totdat je je AOW-leeftijd hebt bereikt, een uitkeringsbedrag gekoppeld aan de AOW. In 2022 is de maximale uitkering € 1.874 bruto per maand. Deze uitkering ontvang je naar rato van de omvang van je dienstverband. Voorwaarde is wel dat je naast deze uitkering geen betaald werk verricht.

Belangstelling?
Wil je gebruikmaken van de regeling? Kijk dan op het intranet van je umc hoe je de aanvraag kunt doen en welke stukken je moet aanleveren. De aanvraag kun je op z’n vroegst zes maanden voor de door jou gewenste uitdiensttredingsdatum indienen.

Kort verzuim grootste veroorzaker hoger ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in de zorgsector steeg sterk in een jaar tijd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet. Het verzuimpercentage over het derde kwartaal van 2022 komt uit op 7,37. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van het derde kwartaal 2021. Dit komt vooral door een stijging in kort verzuim. Dit steeg fors met 60 procent.

De verzuimcijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een COVID-19-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en VVT. In totaal werken er circa 960.000 medewerkers in deze sectoren.

Lees hier de volledige FBZ-nieuwsbrief.