FBZ-nieuws

19-10-2022

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer. In het laatste nieuws van FBZ o.a.:

Urgentie ontbreekt bij plan arbeidsmarkttekort
Door de snel stijgende zorgvraag en een tekort aan zorgprofessionals om die zorg te leveren, stevent de Nederlandse zorgsector af op een enorm arbeidsmarktprobleem. Om het tij te keren, trekt Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) vanaf 2023 jaarlijks 500 miljoen euro uit voor het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ). FBZ is blij met het voornemen van de minister om zorgprofessionals meer zeggenschap en autonomie te geven, maar dat zijn oplossingen voor de lange termijn. Het ontbreekt echter aan acties die meteen effect hebben, zoals meer geld voor goede arbeidsvoorwaarden.

Het Programma TAZ richt zich op het stimuleren van innovatieve werkvormen, het behouden van medewerkers en meer ruimte voor leren en ontwikkelen. Sleutelwoorden in het programma zijn zeggenschap en professionele autonomie, minder administratieve lasten, beter combineren van werk en privé en een leven lang ontwikkelen.
FBZ heeft deze punten in het overleg, voorafgaand aan de totstandkoming van TAZ, benadrukt. Zeggenschap en professionele autonomie zijn cruciaal voor het werkplezier van zorgprofessionals en het terugdringen van de werkdruk. Daarnaast zijn ontwikkelmogelijkheden en een betere balans tussen werk en privé noodzakelijk om het werken in de zorg ook op langere termijn aantrekkelijk te houden. FBZ is dan ook blij dat deze punten centraal staan in het Programma TAZ: er is naar zorgprofessionals geluisterd.

Kortetermijnmaatregelen nodig om zorg aantrekkelijk te houden
Het programma biedt vooral oplossingen voor de langere termijn. Andere manieren van werken, inzet op preventie en innovatie en een kanteling naar meer zorg in de eerste lijn zijn zaken die niet van vandaag op morgen effect hebben. Terwijl er nu enorme problemen zijn: het ziekteverzuim stijgt hard en voor het eerst ook onder jonge zorgprofessionals, het tekort aan collega’s is nu al groot en steeds meer zorgprofessionals denken over een overstap naar een andere baan.

FBZ vindt daarom dat er naast het Programma TAZ ook op de korte termijn maatregelen nodig zijn om de zorg aantrekkelijk te houden. In de eerste plaats door meer geld voor goede arbeidsvoorwaarden. De huidige financiering via de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling (OVA) is namelijk niet voldoende om de koopkracht van alle zorgprofessionals op peil te houden, laat staan om nog te investeren in zaken als opleiding, begeleiding en zeggenschap. Ook hebben de middengroepen nog altijd een salarisachterstand vergeleken met andere sectoren, die niet uit de OVA-ruimte kan worden ingelopen. Voor het gevoel van waardering en daarmee het behoud van de huidige zorgprofessionals is nú investeren in goede arbeidsvoorwaarden cruciaal. FBZ vindt het onbegrijpelijk dat daar geen extra geld voor is uitgetrokken.

In de komende periode gaat de minister in gesprek met werkgevers, werknemers, beroeps- en brancheorganisaties, onderwijs, zorginkopers en toezichthouders om het programma uit te werken. FBZ zit aan tafel om een kritische, maar vooral constructieve bijdrage te leveren aan het debat.

FWG-webinar voor leden in algemene ziekenhuizen en de ggz
Als zorgprofessional wil je op een juiste en eerlijke manier gewaardeerd en beloond worden voor je werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Maar hoe zit het eigenlijk met de waardering van functies? Wat betekent dit voor je salaris? En wat doe je als je het niet eens bent met de indeling? Over de ins en outs van functiewaardering organiseert FBZ op maandagavond 28 november een webinar voor leden in de algemene ziekenhuizen en in de ggz.

Mitsen en maren
Functiewaardering (FWG) is geen onderwerp waar je je als zorgprofessional dagelijks mee bezighoudt. Het is bovendien vrij ingewikkelde materie. Veel werknemers lopen tijdens hun loopbaan tegen allerlei vragen aan over de systematiek van FWG. Ook zijn er geregeld misverstanden over het functiewaarderingproces. Genoeg stof dus voor een interactief webinar. Je kunt als lid van een bij FBZ aangesloten beroepsvereniging aan het webinar deelnemen. Een unieke kans om je bij te laten praten over alle ins en outs. Je krijgt praktische tips. Na het webinar weet je waar je op moet letten en wat te doen als je vastloopt.

Praktische info 

  • Het webinar is voor zorgprofessionals in dienstverband die via het lidmaatschap van hun beroepsvereniging aangesloten zijn bij FBZ.
  • Het webinar is gericht op leden die werkzaam zijn in de algemene ziekenhuizen of bij een ggz-instelling. Deze sectoren gebruiken FWG 3.0 als systeem.*
  • Zet de datum van 28 november (19.00-20.30 uur) vast in je agenda als je tot de doelgroep behoort.

Het programma in het kort
Het programma wordt samengesteld op basis van de meest voorkomende kwesties. Maaike Langerak, onderhandelaar bij FBZ en FWG-deskundige, praat de deelnemers bij over de systematiek van functiewaardering met FWG 3.0. Vervolgens gaan arbeidsjuristen Marlies Welschen en Annette Borgers in op praktijkvoorbeelden. Wat kan je doen als je het niet eens bent met de opgestelde functiebeschrijving of hoe je werkgever je functie heeft ingedeeld? Waar moet je op letten en wat doe je juist wel en niet? Wanneer trek je aan de bel?

Individuele juridische dienstverlening
Aarzel niet als je dringende vragen of prangende kwesties hebt rondom de indeling van je functie, om je met raad en daad te laten bijstaan. FBZ en de aangesloten beroepsverenigingen staan klaar voor leden met arbeidsrechtelijke vragen. Op de website van het NIP lees je hoe de individuele juridische dienstverlening voor jou als NIP-lid is geregeld.

* Het webinar is niet geschikt voor zorgprofessionals die vallen onder een andere cao, zoals de Cao Kraamzorg, Cao Gehandicaptenzorg, Cao VVT of Cao UMC. Binnen deze sectoren wordt FWG 3.0 namelijk niet toegepast. 

Cao-app Gehandicaptenzorg 2021-2024 geactualiseerd
Sinds eind september is de geactualiseerde app voor de Cao-Gehandicaptenzorg beschikbaar. Daarmee sluit de app aan bij de nieuwe Cao-Gehandicaptenzorg 2021-2024.

De nieuwe cao bevat tekstuele wijzigingen die in de cao-app zijn doorgevoerd. Ook zijn de rekentools aangepast aan de nieuwe cao, met name de tools ‘Te werken uren’ en ‘Berekening ORT’. Verder zijn belangrijke data geactualiseerd in de kalender.
De cao-app is ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.
De volledige tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024 is te lezen op onze cao-pagina.

Download de app voor IOS
Download de app voor Android

Teleurstellend overleg salarisverhoging umc-werknemers
FBZ heeft op 4 oktober 2022 samen met de andere vakbonden overleg gevoerd met de NFU over de salarisverhoging in 2023 voor werknemers in umc’s, zoals afgesproken in de uitwerking cao-akkoord 2022-2023. De NFU interpreteert deze afspraak nu anders dan in het akkoord is opgenomen. Er wordt binnenkort een vervolgoverleg gepland.

In november 2021 werd een akkoord bereikt voor een nieuwe Cao UMC, die op 1 januari 2022 van kracht werd. In dat akkoord is afgesproken dat de collectieve salarisverhoging 2023 minimaal de CPI-afgeleid 2022 (de consumentenprijsindex) volgens de Prinsjesdagraming 2022 bedraagt.
De NFU heeft tijdens het overleg op 4 oktober diverse redenen aangedragen waardoor de umc’s deze salarisstijging niet kunnen toekennen. Na een eerste inhoudelijke bespreking heeft FBZ samen met de andere bonden geconstateerd dat zij deze redenen niet ziet en dat ze vasthoudt aan de gemaakte afspraken; die staan immers zwart op wit in het akkoord van 12 november 2021.
De NFU gaat zich nu beraden, en er wordt binnenkort een nieuw overleg gepland.

Project in umc’s en algemene ziekenhuizen voor aanpak ongewenst gedrag
SoFoKleS en StAZ, de arbeidsmarktfondsen voor respectievelijk umc’s en algemene ziekenhuizen/revalidatie-instellingen, zijn een project gestart om interne agressie en ongewenst gedrag aan te pakken. Uit onderzoek van het ministerie van VWS en PGGM&CO blijkt dat een derde van de medewerkers in ziekenhuizen ongewenst gedrag ervaart.

FBZ is, samen met andere vakbonden en werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in SoFoKleS en de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). Deze fondsen voeren cao-afspraken uit en zetten projecten op gericht op het verbeteren van de arbeidsmarkt. De bonden en werkgeversorganisaties zien in de uitkomsten van het onderzoek door VWS en PGGM&CO noodzaak om de aanpak van ongewenst gedrag hoog op de agenda te zetten. Het onderzoek laat namelijk zien dat ongewenst gedrag in alle zorg- en welzijnssectoren voorkomt, maar verbale agressie, pesten en seksuele intimidatie scoren in ziekenhuizen significant hoger dan andere sectoren. De umc’s scoren het hoogst op ervaren interne agressie door collega’s of leidinggevenden.

Met behulp van subsidie van het ministerie van VWS is een project gestart, dat loopt tot en met mei 2023. Aan het project nemen alle umc’s deel en is ruimte voor deelname door tien ziekenhuizen of revalidatie-instellingen.

Vijf fasen
Het project bestaat uit vijf fasen:

  1. Deskresearch: de normen en gedragsregels en beschikbare aanpakken, instrumenten en interventies worden in kaart gebracht, ook uit andere publieke sectoren.
  2. Dialoogsessies: er worden dialoogsessies georganiseerd over handvatten, interventies en verantwoordelijkheden voor verschillende functies: raden van bestuur/directies/leidinggevenden, OR-vertegenwoordigers, vertrouwenspersonen/bedrijfsmaatschappelijk werk/HR en medewerkers uit het primaire proces.
  3. Toepassing van interventies: ziekenhuizen gaan aan de slag met de toepassing van één of meer interventies. Belangrijk is dat deze een aanvulling zijn op de bestaande aanpak en aansluiten op de behoefte van medewerkers.
  4. Evalueren van interventies: aan het eind van de projectperiode vindt een evaluatie plaats.
  5. Een plan voor borging: de deelnemende instellingen beschrijven hoe de interventies na evaluatie worden geborgd en hoe het thema continu aandacht blijft krijgen.