FBZ-nieuws

30-09-2022

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer. In het laatste nieuws van FBZ o.a.:

NVZ toont gebrek aan urgentie bij openingsoverleg nieuwe Cao Ziekenhuizen
Tijdens het eerste overleg tussen cao-partijen op 26 september bleek dat alleen de werknemersorganisaties het overleg inhoudelijk zorgvuldig hadden voorbereid. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wilde alleen enkele thema’s benoemen maar gaf aan nog zeker een maand nodig te hebben om tot voorstellen te komen.

Na maanden van intensieve voorbereiding betekende dit een domper omdat het cao-proces zo vertraging oploopt. Het overleg verliep moeizaam, om enkele procesafspraken te maken was zelfs een schorsing nodig. Uiteindelijk is afgesproken dat de NVZ de vakbonden zal uitnodigen voor een overleg op 31 oktober, waarbij de NVZ hoopt een werkdag eerder hun voorstellen met ons te delen.

Het is heel ongebruikelijk als vakbonden te moeten aandringen op voortgang en te moeten onderhandelen om de voorstellen van de werkgevers te krijgen. Het is in deze periode niet verantwoord een langdurig cao-traject in te gaan. Omdat de bonden zich zorgen maken over het vervolg van de onderhandelingen, is nu reeds geopperd een procesbegeleider te betrekken. Het is zeer uitzonderlijk dat dit nodig is.

Al met al kijkt de FBZ teleurgesteld terug op een eerste cao-overleg. Met dit gebrek aan gevoel van urgentie geeft de NVZ geen blijk van zorgprofessionals serieus te nemen. Terwijl zij voortdurend hun verantwoordelijkheid nemen voor de patiëntenzorg in steeds moeilijkere arbeidsomstandigheden.  Een beter arbeidsvoorwaardenpakket is keihard nodig om goede zorg te kunnen blijven bieden.

Investeren in zorgprofessionals is essentieel
Het kabinet staat voor grote uitdagingen en investeert volgend jaar flink in het vergroten van de koopkracht. FBZ is daar blij mee, maar vindt het jammer dat de investeringen in arbeidsmarktbeleid en goede arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals achterblijven. “De zorg piept en kraakt vanwege het hoge ziekteverzuim en de uitstroom. Daar moet iets structureels voor gebeuren”, aldus FBZ-voorzitter Maarten Faas.

Faas: “Het baart ons zorgen dat de werkdruk van zorgprofessionals steeds verder toeneemt en het steeds moeilijker wordt om met plezier in de zorg te werken. De tendens is niet nieuw maar de cijfers worden steeds verontrustender. Dat maakt het moeilijker zorgprofessionals voor de zorg te behouden. De huidige arbeidsvoorwaardenruimte voor werkgevers is bij lange na niet voldoende om de koopkracht van zorgprofessionals op peil te houden. FBZ roept het kabinet dan ook op dit signaal serieus te nemen en de zorg aantrekkelijk te maken om in te (blijven) werken.”

Verontrustende cijfers
Uit de nieuwste Monitor Gezond Werken (Stichting IZZ) blijkt dat bijna 40 procent van de zorgverleners overweegt de zorgorganisatie of de sector te verlaten. Ongeveer 10 procent is dit daadwerkelijk van plan. Het ziekteverzuim breekt record na record en is inmiddels opgelopen naar 7,5 procent. Ook de personeelstekorten zijn opnieuw toegenomen, met op dit moment ruim 66.000 openstaande vacatures.

Het kabinet roept werkgevers op om de lonen te verhogen, maar schept volgens FBZ zelf onvoldoende voorwaarden om dat in de zorg ook waar te maken. Ze ziet voor zichzelf een belangrijke taak op het gebied van de arbeidsmarkt, zowel in haar rol als werkgever in sectoren als zorg en onderwijs als ook in de aanpak van de krapte in alle sectoren. “Als het kabinet de overheid als werkgever in (onder andere) de zorg ziet, zou je verwachten dat je ook investeert in zorgprofessionals. Dat gebeurt nu helaas niet”, aldus Faas.

Werknemers serieus nemen
Naast extra geld voor arbeidsvoorwaarden is het volgens Faas belangrijk dat de werkdruk vermindert en zorgprofessionals ruimte en vertrouwen krijgen in hoe zij hun werk doen. “Dus minder regels en controle en meer professionele autonomie. Ook is zeggenschap belangrijk: zorgprofessionals willen meepraten over de inhoud en organisatie van hun werk. Bijvoorbeeld over arbeidsbesparende innovaties of andere manieren van werken.”

Nieuw zorgstelsel niet ten koste van zorgprofessionals
Het kabinet wil de zorg hervormen en op lange termijn de stijgende uitgaven van de zorg afremmen. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is hiervoor de leidraad. FBZ is het ermee eens dat veranderingen in de zorg nodig zijn, en dat er keuzes moeten worden gemaakt om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. FBZ vindt het echter wel van belang dat zorgprofessionals op de werkvloer bij die transitie worden betrokken, zodat er niet over, maar met hen wordt beslist.

Mentale fitheid zorgwerknemers neemt af
Zorgwerknemers geven hun mentale fitheid een 6,8, terwijl deze in 2021 nog een 7,1 was. De hoogste werkdruk ooit laat samen met de verwachting dat dit deze komend kwartaal flink toeneemt, mentaal en fysiek sporen na. Een op de vijf heeft vaak tot altijd hoofdpijn door werkdruk en -stress. Ook gaat de werkdruk ten koste van werkplezier en balans. Dit constateert PGGM&CO op basis van onderzoek in samenwerking met Stichting IZZ.

Spelbreker
Ondanks de recente vakantieperiode, voelt de helft van de zorg- en welzijnsmedewerkers zich mentaal niet fitter. Zelfs tijdens vakantie maakte ongeveer de helft zich zorgen over de werkdruk en zag er tegenop weer aan het werk te gaan. Een kwart vond de terugkeer naar het werk vooral door de werkdruk tegenvallen en meer dan de helft is alweer toe aan vakantie.

Vaak hoofdpijn
De werkdruk en -stress leidt ook tot opvallend veel hoofdpijnklachten (55%). Een derde van de zorg- en welzijnsmedewerkers heeft een paar keer per maand last van hoofdpijn en 1 op de 5 vaak tot altijd. Andere veelgenoemde oorzaken van hoofdpijnklachten zijn vermoeidheid (57%), hormonale veranderingen (42%), te weinig water drinken (36%) en slaapproblemen (33%). Hoe vaker medewerkers hoofdpijn hebben, hoe minder fit zij zijn, hoe slechter de balans en hoe lager het werkplezier.

In gesprek
Volgens PGGM&CO is het extra belangrijk dat organisaties aandacht hebben voor het welzijn van hun medewerkers. Ze kunnen in kaart brengen hoe het is gesteld met de fysieke en mentale fitheid van medewerkers, alert zijn op signalen als hoofdpijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. En met medewerkers in gesprek gaan over wat op werkgebied nodig is. Denk aan een betere werk-privebalans door zelfroostering, ondersteuning van een (team)coach, meer ontspanningsmomenten op een werkdag, investeren in de veilige teamsfeer. Daarnaast kunnen medewerkers ook zelf aan de bel trekken bij hun werkgever door bij te hoge werkdruk en mentale of fysieke klachten om hulp te vragen. Door hier tijdig met elkaar over te praten, kunnen zij samen kijken naar wat nodig is om het welzijn te verbeteren.

FBZ en NIP organiseren webinar voor OR-leden
De OR heeft een belangrijke rol als het gaat om het welbevinden van werknemers en het kan het succes van de organisatie beïnvloeden. Op het gebied van Arbo-vraagstukken kunnen psychologen Arbeid & Gezondheid en Arbeid & Organisatie van grote betekenis zijn voor medezeggenschapsorganen in hun advisering richting de bestuurder.

Daarom organiseert FBZ samen met het NIP een webinar op 10 oktober voor OR-leden die namens vakbond FBZ in de OR zitten. Tijdens het webinar praten experts de deelnemers bij over hoe je als OR kunt omgaan met signalen die het welbevinden van werknemers raken, zoals burn-outklachten, grensoverschrijdend gedrag of discriminatie. Aan de hand van casussen krijgen ze handvatten aangereikt welke professionals ze kunnen benaderen voor advies en hoe dat in z’n werk gaat.

Interesse?
Meld je aan bij het NIP.
Het webinar is op 10 oktober van 17.00-18.00 uur.

Meer informatie
Bekijk de gezamenlijke folder van FBZ en NIP Medezeggenschap en psychologen Arbeid & Gezondheid en Arbeid & Organisatie