FBZ-nieuws

04-08-2022

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer. Het laatste nieuws van FBZ:

FBZ teleurgesteld in uitkomst debat arbeidsmarkt zorg
Minister Helder van VWS gaf op 6 juli tijdens het debat over de arbeidsmarkt in de zorg aan dat er geen extra geld komt om de loonachterstand van middengroepen in de zorg in te lopen. FBZ had samen met andere vakbonden en werkgeversorganisaties in de zorg gepleit om wél extra middelen vrij te maken en is teleurgesteld. Wel is ze blij met de brede erkenning voor meer zeggenschap van zorgprofessionals.

In een pamflet dat vakbonden en werkgeversorganisaties in aanloop naar het debat presenteerden, benadrukten ze dat de lonen van de middengroepen in de zorg achterlopen op vergelijkbare beroepen in andere publieke sectoren en helemaal bij de marktsector. Met het oog op de hoge werkdruk en personeelstekorten in de zorg is het volgens de bonden en werkgevers belangrijk te investeren in de arbeidsvoorwaarden om zo nieuwe mensen te kunnen aantrekken én bestaande werknemers te behouden.

Zaai geen tweespalt
De minister zei echter dat de bijdrage via de OVA (Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling), die de basis vormt voor cao-afspraken, genoeg is en dat sociale partners in de cao moeten regelen hoe dat geld tussen de verschillende inkomensgroepen wordt verdeeld. Ze benadrukte daarbij dat gedifferentieerde loonontwikkeling een mogelijkheid is. “Juist in een tijd waarin het nodig is dat zorgprofessionals samen alle zeilen bijzetten, zaait de minister op deze manier tweespalt”, vindt FBZ-voorzitter Maarten Faas. In veel zorgsectoren is gedifferentieerde loonstijging sowieso geen oplossing omdat daar bijna iedereen in de middengroep zit. Een inhaalslag kost daar dus veel geld, terwijl relatief weinig mensen in lagere of hogere loonschalen werken (een eventuele lagere loonstijging voor deze groepen levert dus nauwelijks iets op).

Bezuiniging van 1,5 miljard
De boodschap van de minister komt bovenop het bericht van een week geleden dat de zorg vanaf volgend jaar 1,5 miljard moet gaan bezuinigen. Dit moet onderdeel worden van het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarover het kabinet op dit moment afspraken probeert te maken met zorgaanbieders, sociale partners, zorgfinanciers, verzekeraars en een aantal beroepsorganisaties. Arbeidsmarkt is één van de onderdelen van het akkoord, waarbij het kabinet de groei van het aantal zorgmedewerkers wil remmen door bijvoorbeeld de inzet van innovatie. FBZ is het met het kabinet eens dat innovatie nodig is, omdat er simpelweg niet genoeg mensen zijn om aan de groeiende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Voorlopig zullen er echter nog steeds meer mensen nodig zijn in de zorg en is het bovendien een uitdaging om zorgprofessionals te behouden. “Wij kunnen het inzetten van méér mensen en het tegelijkertijd investeren in innovatie niet rijmen met een bezuinigingsopdracht van 1,5 miljard. Dit geeft een eventueel zorgakkoord een valse start”, aldus Faas.

Vrijblijvendheid voorbij
FBZ zag ook goede punten in het debat. Bijvoorbeeld de brede erkenning, ook bij de minister, dat zorgprofessionals meer nodig hebben dan alleen financiële waardering. Zeggenschap voor zorgmedewerkers wordt dankzij een initiatiefvoorstel van Ellemeet (GroenLinks) en Tielen (VVD) voorwaarde voor het inkopen van zorg. “Een goede ontwikkeling”, vindt Faas, die benadrukt dat FBZ zich in alle cao’s inzet voor het vastleggen van inspraak.
Verder was er veel aandacht voor regionale samenwerking, goed werkgeverschap en ruimte voor opleiding en ontwikkeling. En er komt een nieuwe impuls voor het programma Ontregel de Zorg. Het ministerie zégt dat we de vrijblijvendheid voorbij zijn. Er moeten nu concrete afspraken komen en concrete resultaten. Hoe werd in het debat alleen nog niet duidelijk. Een aantal partijen gaf aan dat zij vinden dat de minister meer de regie moet nemen en grote knopen moet doorhakken. Samen met de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën moeten belemmering worden weggenomen voor bijvoorbeeld gedeeld werkgeverschap of het gaan werken van meer uren. FBZ sluit zich bij deze oproep aan en hoopt dat ‘de vrijblijvendheid voorbij’, ook als het gaat om goed werkgeverschap, zo snel mogelijk werkelijkheid wordt.

Tekst nieuwe Cao Gehandicaptenzorg gepubliceerd
De tekst van de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 is definitief vastgesteld. In de nieuwe cao-tekst zijn de afspraken uit het onderhandelingsresultaat uitgewerkt, waaronder de salarisafspraken.

Op 18 maart 2022 bereikten werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 een onderhandelingsresultaat met werkgeversorganisatie VGN voor een nieuwe cao. Daarin werd afgesproken dat alle werknemers in mei 2022 een salarisverhoging krijgen van 2,2% en in mei 2023 krijgen ze er nog eens 3,2% bij. Daarnaast zijn de salarisschalen van de middengroepen 35 tot en met 50 structureel verbeterd en krijgen de hogere middengroepen (functiegroepen 55, 60 en 65) twee keer een eenmalige uitkering. Naast de salarisafspraken is in de nieuwe cao opgenomen dat zorgprofessionals inspraak krijgen op onderwerpen die hun werk raken. Verder staat duidelijker in de cao vermeld dat het scholingsplan (dat per organisatie wordt opgesteld) erin moet voorzien dat scholing die nodig is voor de functie-uitoefening (incl. scholing voor vereiste registraties) wordt vergoed door de werkgever.

Bekijk de nieuwe cao-tekst.

De app voor de Cao Gehandicaptenzorg wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.

Sociaal plannen op FBZ-site aangevuld
De lijst met sociaal plannen op de website van FBZ is deze zomer geactualiseerd. Sociaal plannen die vorig jaar en (grotendeels) in de eerste helft van dit jaar zijn gesloten, staan nu ook online.

De onderhandelaars van FBZ zitten niet alleen aan tafel bij cao-overleggen, maar onderhandelen ook met werkgevers van instellingen door het hele land over sociaal plannen, overdrachtsprotocollen, sociaal convenanten en andere regelingen.

Anticiperen
In sociaal plannen wordt vastgelegd hoe de gevolgen voor werknemers worden opgevangen voor het geval zich in de toekomst een organisatieverandering voordoet, zoals een reorganisatie, fusie of faillissement. Doel is eventuele nadelige gevolgen tot een minimum te beperken. FBZ zet tijdens dit soort overleggen onder andere in op het voorkomen van gedwongen ontslagen, behoud van salaris bij plaatsing in een lager ingeschaalde functie, begeleiding van werk-naar-werk en een transparante herplaatsingsprocedure. In veel zorginstellingen ligt een sociaal plan op de plank ‘voor het geval dat’. Al die sociaal plannen zijn te vinden op www.fbz.nl/sociaal-plan/.

FBZ adviseert OR’en niet in te stemmen met extra voorwaarden in generatieregeling
FBZ heeft haar OR-leden in de ziekenhuizen nadrukkelijk geadviseerd niet in te stemmen met een generatieregeling die afwijkt van de afspraken in de huidige Cao Ziekenhuizen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling met de ondernemingsraad (OR) extra voorwaarden of beperkingen af te spreken die werknemers belemmeren om van de regeling gebruik te maken. Denk aan een hogere ondergrens voor te werken uren, het uitsluiten van beroepsgroepen of een aftopping in salarisgroepen. Feit is echter dat de Cao Ziekenhuizen een ‘standaard cao’ is: dat betekent dat de werkgever niet van de cao-afspraken mag afwijken, ook niet met instemming van de OR.

Aanleiding
Volgens de nieuwe Cao Ziekenhuizen moeten alle ziekenhuizen vanaf juli 2022 een generatiebeleid invoeren. De lokale ziekenhuiswerkgever doet dat in samenspraak met de ondernemingsraad. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de ziekenhuiswerkgevers daarover geïnformeerd. Maar over de mogelijkheid van een nadere uitwerking met de OR verschillen de vakbonden van inzicht met de NVZ.

Obstakel
Ondanks de pogingen van FBZ om met de NVZ op een lijn te komen, is het niet gelukt tot een eensluidend advies te komen. De NVZ wil echter niet op de uitnodiging ingaan. Het probleem ligt daarmee op het bordje van de ziekenhuizen en de OR. Dit staat op verschillende plekken de invoering van een regeling in de weg. De FBZ vindt dat een zeer onwenselijke situatie. Een grote groep ondernemingsraden heeft inmiddels bij de bonden aan de bel getrokken en het overleg on hold gezet.

De NVZ is op de hoogte dat de bonden werknemers juridisch zullen bijstaan die in een generatieregeling in hun rechten worden beperkt.

Infographic met landelijke pensioenweetjes
Nieuwsgierig wat de gemiddelde pensioenleeftijd tegenwoordig is? Of hoeveel mensen de pensioengerechtige leeftijd hebben?  De infographic van partijen binnen Werken aan ons pensioen geeft een landelijk beeld van interessante feiten en cijfers rondom pensioen.

Bekijk de infographic.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van 13 juli.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van 3 augustus.