FBZ-nieuws

02-06-2022

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer. Het laatste nieuws van FBZ:

Regeling zware beroepen vastgesteld voor umc-werknemers
FBZ en de andere werknemersorganisaties hebben met de NFU op 20 mei 2022 een akkoord bereikt over de Regeling zware beroepen, die als bijlage in de Cao UMC wordt opgenomen. Werknemers die onder de definitie van de regeling vallen, kunnen maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken.

Oudere werknemers kunnen zich niet altijd goed voorbereiden op het verhogen van de AOW-leeftijd. In het Pensioenakkoord van juni 2019 is daarom afgesproken dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken. In de Cao UMC 2022-2023 staat dat de NFU en de werknemersorganisaties deze afspraak nader uitwerken. Dat is nu gebeurd in de Regeling zware beroepen.

Voor wie?
De regeling is bedoeld voor werknemers uit de geboortejaren 1956 tot en met 1961 die in de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2025 maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd zitten. Als zij ten minste 20 dienstjaren hebben in de zorg (dit kan binnen een umc zijn, maar ook in een andere zorginstelling) en een functie (maximaal schaal 11) hebben zoals in de regeling is gedefinieerd, kunnen zij van de regeling gebruikmaken.

Wat houdt de regeling in?
Wie onder de definitie van de regeling valt, kan maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Je ontvangt dan, totdat je je AOW-leeftijd hebt bereikt, een uitkeringsbedrag gekoppeld aan de AOW. In 2022 is de maximale uitkering € 1.874 bruto per maand. Deze uitkering ontvang je naar rato van de omvang van je dienstverband. Voorwaarde is wel dat je naast deze uitkering geen betaald werk verricht.

Als meer duidelijk is hoe werknemers zich ervoor kunnen aanmelden, worden ze daarover door hun umc geïnformeerd.

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten
Op 12 mei 2022 heeft AC/FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023. De cao voor ruim 57.000 universiteitswerknemers liep 31 maart af. De nieuwe cao zal met terugwerkende kracht per 1 april ingaan.

Onderhandelaar Joyce Kuijpers: “We hebben in het akkoord de focus behalve bij salarisverbetering voor de korte termijn gelegd op het doorvoeren een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen zoals goede faciliteiten voor ouderschapsverlof, heldere voorwaarden voor scholing en een studie- afspraak over contracten voor docenten. Alle universiteitswerknemers kunnen rekenen op arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen.”

Wat staat in het onderhandelaarsakkoord?

 • Salaris
  Alle universiteitswerknemers krijgen een structurele salarisverhoging van 4% per 1 juli 2022. Verder is een eenmalige uitkering afgesproken van bruto € 400. Voor werknemers met een minimumuurloon geldt een eenmalige uitkering van bruto € 750.
 • Ouderschapsverlof
  Bij de universiteiten bestond al een regeling doorbetaald ouderschapsverlof van 13 weken tot 62,5% van de bezoldiging totdat het kind 8 jaar wordt. Dit percentage wordt per 1 augustus verhoogd naar 70% van de bezoldiging in het eerste levensjaar van het kind. De regeling is  ruimer dan de nieuwe wetgeving die per 2 augustus 2022 in werking treedt omdat er bijvoorbeeld geen limiet van het maximum dagloon in zit. Verder geldt geen terugbetalingsverplichting meer bij vertrek binnen 6 maanden na afloop van het gedeeltelijk doorbetaalde ouderschapsverlof.
 • Scholing
  In de cao stond dat de werkgever faciliteiten verstrekt, maar dat leidde regelmatig tot discussie over bijvoorbeeld of een opleiding onder werktijd mag worden gevolgd. Nu wordt expliciet opgenomen dat het volgen van functiegerichte en verplichte studie of opleiding geldt als werktijd en zo mogelijk plaatsvindt onder werktijd. Studiekosten en reiskosten worden vergoed.
 • Studieafspraak contracten docenten
  Cao-partijen onderkennen dat er behoefte is aan een helder loopbaanperspectief voor docenten dat recht doet aan hun bijdrage aan de universitaire sector en ook voor deze groep medewerkers getuigt van goed werkgeverschap. Daarom starten partijen in september 2022 een gezamenlijke studie om op basis van een analyse van gegevens vast te stellen hoe de contractuele positie van docenten in de volgende cao-periode kan worden verbeterd waarbij met name ook gekeken wordt naar de mogelijkheid om meer vaste contracten te creëren. Daarbij worden de mogelijkheden en beperkingen vanuit organisatieperspectief meegenomen. De uitkomsten van deze studie zijn input voor de onderhandelingen voor de volgende cao.

Bekijk de gemaakte afspraken in het onderhandelaarsakkoord.

Hoe verder?
Komende week zal de ledenraadpleging van start gaan bij de verenigingen met leden onder deze cao zodat de achterban van AC/FBZ kan aangeven of ze zich kan vinden in de afspraken voor de nieuwe cao.

Cao-partijen stellen tekst nieuwe Cao Ziekenhuizen vast
Cao-partijen zijn het eens geworden over de definitieve cao-tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen. En ze pakken gelijk door want werkgeversorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en vakbonden FBZ, FNV, CNV en NU’91 hebben met elkaar afgesproken in september 2022 al te starten met het overleg over de volgende cao. De huidige cao voor 200.000 ziekenhuiswerknemers loopt 31 januari 2023 af.

Input verzamelen en inzet opstellen
Alle 24 bij FBZ aangesloten verenigingen hebben leden in de ziekenhuizen. Deze verenigingen vragen komende weken hun leden om input. Vervolgens gaat FBZ aan de slag met het opstellen van de inzet voor de nieuwe cao. Dit bespreekt FBZ met de leden uit onze cao-klankbordgroep. De cao-klankbordgroep bestaat uit leden van verschillende beroepsgroepen.

Over de cao-tekst
Alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord zijn verwerkt in de definitieve cao-tekst. Deze is als pdf beschikbaar. De app voor de Cao Ziekenhuizen wordt binnenkort ook geüpdatet met de actuele cao-afspraken.

Meer weten?
Bekijk de Cao Ziekenhuizen 2021-2023
Hoe zit het cao-proces in elkaar? Bekijk de cao-infographic

In een oogopslag de actuele arbeidsmarkt in beeld voor elke sector
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) laat in een serie infographics in een oogopslag zien hoe het ervoor staat met personeelstekorten en in- en uitstroom.

Tekorten op de arbeidsmarkt zijn in alle branches van zorg en welzijn goed voelbaar. De nieuwste prognosemodellen geven inzicht in de ontwikkelingen: de tekorten zijn in de meest recente ramingen groter in vergelijking tot de vorige versie van het prognosemodel.

Infographic per branche

Bekijk de arbeidsmarkt per branche:

Op de site van AZW staan meer infographics.

Nieuwe Cao Jeugdzorg rond
Jeugdzorgprofessionals van de bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen met leden in deze sector stemden afgelopen weken in overtuigende meerderheid in (98%) met de cao-afspraken in het onderhandelaarsakkoord. Ook de leden van de andere bonden FNV en CNV en de achterban van de werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland stemden in. Daarmee is de nieuwe cao een feit. De cao gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in.

Onderhandelaar Lilian de Groot: We zijn blij dat na een langdurig en intensief cao-proces eindelijk een cao tot stand gekomen is voor de ruim 30.000 jeugdzorgwerknemers en die bovendien voor langere tijd geldt. De arbeidsvoorwaardelijke afspraken bieden op meerdere fronten een verbeterd perspectief voor de werknemers. Dat zorgt voor stabiliteit in een sector waar veel om te doen is.”

De resultaten in het kort

 • Structurele salarisverhoging over 2021 met 2%, over 2022 met 3% en in 2023 nog eens met 3%. De verhogingen gaan zowel over 2021, 2022 als 2023 steeds per 1 januari in.
 • Een eenmalige uitkering van 250 euro in juli 2022.
 • Versterking van de autonomie van de jeugdzorgprofessional door afspraken over plaats- en tijdonafhankelijk werken.
 • Verhoging van de kilometervergoeding voor zakelijke reizen naar 39 cent.
 • Werkgevers moeten concrete afspraken maken over de aanpak van werkdruk en naleven.
 • Er is een generatieregeling (80%-90%-100%) om de oudere werknemer tot het einde van de loopbaan duurzaam inzetbaar te houden en de werkgever de ruimte te geven nieuwe (jongere) werknemers te laten instromen.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord

Hoe verder?
Komende tijd werken cao-partijen de akkoord-tekst uit in een definitieve cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, maakt FBZ dat bekend.

Lees hier de hele nieuwsbrief.