FBZ-nieuws

09-03-2022

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer. Het laatste nieuws van FBZ:

FBZ eist vertegenwoordiging in PFZW-bestuur
FBZ heeft een kort geding aangespannen tegen Pensioenfonds Zorg en welzijn (PFZW) om ervoor te zorgen dat de vakbond voor zorgprofessionals in 2022 vertegenwoordigd blijft in het bestuur. PFZW besloot eerder het bestuur te verkleinen, waardoor FBZ per 1 januari 2023 een bestuurszetel moet gaan delen met NU’91. Voor het jaar 2022 is echter niets geregeld, terwijl juist 2022 een cruciaal jaar is in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Besluiten die genomen gaan worden hebben vergaande gevolgen voor het pensioen van werknemers. FBZ vindt daarom dat zij ook in 2022 in het bestuur vertegenwoordigd moet blijven. Het kort geding heeft 24 februari 2022 gediend.

PFZW beroept zich op de vrijheid van het bestuur om te bepalen uit hoeveel mensen dit bestaat. De pensioenraad van PFZW heeft met de statutenwijziging ingestemd en daarmee is voor het pensioenfonds de kous af. Het bestuur vindt dat FBZ zaken kan inbrengen in de Commissie Arbeidsvoorwaarde Pensioen (CAP), een commissie van werkgevers en werknemers waarin inhoudelijke keuzes worden uit-onderhandeld.

Cruciaal jaar
FBZ ziet dit anders. Voorzitter Maarten Faas: “Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is 2022 een cruciaal jaar. Belangrijke keuzes over het soort pensioencontract worden dit jaar en begin volgend jaar gemaakt. Het bestuur moet kijken of alle belangen goed zijn meegewogen. En het PFZW-bestuur besluit ook over zaken waar de commissie van sociale partners niet over gaat, bijvoorbeeld over de manier waarop gecommuniceerd wordt naar de deelnemers en over eventuele compensatie voor groepen werknemers voor wie de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel slecht uitpakt. Het kan niet zo zijn dat in zo’n belangrijk jaar de achterban van FBZ niet in het bestuur vertegenwoordigd is. Zeker omdat onze achterban door geen enkele andere sociale partner vertegenwoordigd wordt.”

Representatief
FBZ heeft zich eerder verzet tegen de verkleining van het bestuur en tegen het feit dat FBZ en NU’91 een zetel moeten gaan delen. PFZW geeft aan dat hiervoor representativiteit en diversiteit belangrijke criteria zijn. Faas: “Het is vreemd dat PFZW voor het delen van een zetel dan bij FBZ uitkomt. Wij hebben meer werkende leden dan het CNV en een achterban die door geen enkele andere vakbond wordt vertegenwoordigd. Wij vinden dus sowieso dat er duidelijke criteria moeten komen om te bepalen wie recht heeft op een eigen bestuurszetel. Maar in het kort geding gaat het vooral over het jaar 2022. Als PFZW meent dat ze het belangrijk vindt dat de achterban van FBZ in het bestuur vertegenwoordigd blijft, dan moeten ze een overgangsregeling maken waarin dat ook voor dit jaar het geval is.”

Zo werkt het nieuwe STAP-budget voor scholing en ontwikkeling
Vanaf 1 maart 2022 kan je voor het volgen van een opleiding gebruikmaken van het STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie). Dit is een nieuwe subsidieregeling waarmee je tot € 1000 vergoed kan krijgen voor een opleiding, training of cursus.

De regeling vervangt de huidige fiscale aftrekregeling voor scholingskosten.


Check het scholingsaanbod
Je kan een keer per jaar een STAP-budget aanvragen voor scholing die in het scholingsregister staat. Na inschrijving voor de opleiding, cursus of training krijg je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs. Dat heb je nodig om het STAP-budget aan te vragen. Na goedkeuring wordt het bedrag betaald aan de opleider. Het UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

Wil je een bepaalde  scholing volgen die niet in het register voorkomt, stel dan de scholingsaanbieder op de hoogte dat hij moet regelen dat hij in het STAP-scholingsregister komt te staan.


Hoe het werkt?
Bekijk de video voor alle ins en outs. In de FAQ van het UWV zie je antwoorden op veelgestelde vragen.

Nog geen akkoord voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg
Op 10 en 17 februari is opnieuw onderhandeld over een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg, maar helaas zonder resultaat. De werknemersorganisaties en werkgeversorganisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) konden het niet eens worden over met name de salarisparagraaf, waardoor de onderhandelingen vastliepen.

De huidige cao liep op 1 oktober vorig jaar af. Sindsdien zijn FBZ, FNV, NU’91 en CNV in overleg met VGN over een nieuwe cao. Op een aantal inhoudelijke punten kwamen de cao-partijen dicht bij elkaar (zoals over de inspraak van zorgprofessionals), maar over de salarisparagraaf konden de partijen het niet eens worden.

“Heel jammer”, zegt FBZ-onderhandelaar Maaike Langerak, “want de noodzaak van een goede cao is groot vanwege de hoge werkdruk en de arbeidsmarkttekorten. We gaan ons nu eerst beraden op het vervolg en hopen dat het op niet al te lange termijn alsnog lukt om tot een akkoord te komen.”

Update Cao VVT
Op 1 en 15 februari hebben FBZ en de andere vakbonden overlegd met ActiZ en Zorgthuisnl over een nieuwe cao. Cao-partijen hebben de ambitie om op zo kort mogelijke termijn tot een nieuwe herschreven cao te komen waarin de werknemer centraal staat, maar de werkgevers hebben herhaaldelijk aangegeven dat de financiële ruimte beperkt is. Dat maakt het ingewikkeld om arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen te realiseren, terwijl dat wel nodig is. Op 9 maart worden de onderhandelingen voortgezet.

Wat FBZ betreft komen deze dag in ieder geval de volgende punten aan de orde:

  • salaris: enerzijds de structurele salarisverhogingen en anderzijds het zetten van een eerste stap om op basis van het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ de inkomensachterstanden ten opzichte van de markt weg te werken;
  • meer inspraak en zeggenschap voor zorgprofessionals;
  • bereikbaarheidsdienst en hersteltijd;
  • duurzame inzetbaarheid;
  • reiskosten;
  • FWG.

Nieuwe acties in de jeugdzorg: hoe zit dat?
Op 15 maart wordt opnieuw actie gevoerd in de jeugdzorg. Dit is onderdeel van het actietraject dat sinds november is ingezet. FBZ richt zich uitsluitend op acties die gericht zijn op het cao-conflict tussen cao-partijen. In onze FAQ geven we aan waar je op moet letten als je overweegt op eigen initiatief mee te doen met de actiedag in maart.

Op 26 oktober liepen de onderhandelingen voor de Cao Jeugdzorg vast. Met een ultimatumbrief aan Jeugdzorg Nederland hebben de vakbonden FNV, CNV en FBZ op 3 november samen een uiterste poging ondernomen tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. In het ultimatum hebben ze opnieuw uiteengezet waarom de eisen van de jeugdzorgprofessionals niet meer dan redelijk zijn. Helaas heeft Jeugdzorg Nederland op 9 november laten weten niet in te gaan op de eisen van de bonden. Dat maakte acties onvermijdelijk.

Over de acties
Onder meer zijn/worden de volgende acties door de verschillende bonden op touw gezet:

  • Op 15 maart voeren de andere vakbonden FNV en CNV een landelijke actiedag, met het accent op het jeugdzorgstelsel.
  • In december voerde FBZ samen met alle aangesloten jeugdzorgverenigingen een Sinterklaasactie.
  • Op 11 november was de eerste gezamenlijke actiedag van FNV, CNV en FBZ in Utrecht.

Wat betekent dit voor jou?
De nieuwe actiedag op 15 maart betreft een formele werkonderbreking. Als je als zorgprofessional lid bent van een jeugdzorgvereniging die aangesloten is bij FBZ en overweegt aan deze actiedag deel te nemen, dan is het goed te weten dat dat uitsluitend op vrijwillige basis kan in eigen tijd. Als je op dit tijdstip normaal bent ingeroosterd, moet je dus vrij nemen en op eigen kosten reizen.

Meer weten over de acties en waar op te letten?
Zie de FAQ actietraject Cao Jeugdzorg