VGZ start experiment uitbreiding Basis GGZ met product 1300-1800 minuten

18-02-2015

Peter van Drunen

Dinsdag 10 februari lanceerde VGZ samen met een aantal grote zorgaanbieders ‘UMAMI‘, een nieuw product voor de Generalistische Basis GGZ. Dit product maakt een behandeling in de range van 1300 tot 1800 minuten mogelijk. Volgens VGZ wordt het hiermee mogelijk om meer behandelingen volgens richtlijnen uit te voeren in de Basis GGZ. NVGzP-voorzitter Marc Verbraak is positief over deze ontwikkeling: “dit biedt kansen voor gz-psychologen”. 

Bij de invoering van de Basis GGZ heeft onder andere de NVGzP er al op gewezen dat de zogenaamde ‘producten’ in de Basis GGZ te kort zijn om behandeling volgens richtlijn mogelijk te maken. Immers: het meest omvangrijke product (Intensief) gaat uit van een gemiddelde behandeltijd van 750 minuten (11 zittingen), terwijl een behandeling volgens richtlijn in de regel 15-25 sessies duurt. Dit leidt ertoe dat behandelingen volgens richtlijn in de Basis GGZ vaak niet kunnen worden uitgevoerd, en cliënten worden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ.

Het nieuwe product ‘UMAMI’ van VGZ biedt een oplossing van dit probleem.  De naam van het product is ontleend aan het Japans, waarin ‘UMAMI’ staat voor de vijfde smaak, die alles versterkt. UMAMI is ontwikkeld in samenwerking met GGZ aanbieders Mentaal Beter, HSK, Reinier van Arkel, GGZ-NHN, Iriszorg, Mondriaan, Amicipsychologen en Ypse. Andere verzekeraars mogen volgcontracten sluiten met de door VGZ gecontracteerde zorgaanbieders. Rob Laane van VGZ sluit niet uit dat in 2016 ook andere zorgaanbieders zullen worden gecontracteerd voor dit product.

Innovatie

Het project is door de NZa goedgekeurd als experimentele zorgprestatie. Dit geeft de ruimte om  maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met behandelingen waarvoor nog geen ‘zorgprestatie’ of ‘product’ bestaat.

Tot op heden was het meest omvangrijke product in de Basis GGZ het product Intensief, met een gemiddelde behandelduur van 750 minuten (circa 11 sessies). Door dit experiment worden de behandelmogelijkheden dus ingrijpend verruimd.  Aan het experiment is wel de voorwaarde verbonden dat de ervaringen met de nieuwe prestatie zorgvuldig worden onderzocht en geëvalueerd. VGZ heeft hierover met de deelnemende instellingen afspraken gemaakt. Als de evaluatie positief uitpakt kan dit ertoe leiden dat het nieuwe product na afloop van het experiment als standaardproduct wordt opgenomen in de regelgeving.  Dit zou een ingrijpende uitbreiding van de Basis GGZ betekenen.

NVGzP-voorzitter: “positieve ontwikkeling”

NVGzP-voorzitter Marc Verbraak was als directeur van HSK zelf nauw betrokken bij de ontwikkeling van UMAMI. Hij ziet het voor gz-psychologen in de Basis GGZ als een veelbelovende ontwikkeling. “De ervaring leert dat de huidige producten in de Basis GGZ niet genoeg ruimte bieden voor een adequate behandeling van patiënten. Het model van de Basis GGZ is in de huidige uitwerking van zorgvraagzwaarteindicatie en behandelproducten onvoldoende geoperationaliseerd, mede omdat in de opzet van het model weinig tot geen rekening is gehouden met indicatiestelling conform de multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ. Dat maakt dat het model wringt: patiënten die volgens de criteria met een ernstige psychische aandoening in de Basis GGZ behandeld zouden moeten worden, zullen daar op basis van de bij hen vastgestelde DSM classificatie onvoldoende behandeltijd krijgen. Dat betekent dat deze patiënten óf onvoldoende herstellen óf alsnog naar de gespecialiseerde GGZ verwezen zullen worden. De doelstelling van een doelmatige GGZ wordt daarmee voor een aanzienlijke groep van patiënten niet gehaald.”

“Dit experimentele product maakt het mogelijk om monodisciplinaire behandeling volgens richtlijnen uit te voeren in de Basis GGZ. Daarmee kan een deel van de zorg die nu in de gespecialiseerde GGZ plaatsvindt, echt worden overgeheveld naar de Basis GGZ. Dat is ook ook helemaal in lijn met de bedoeling van de introductie van de Basis GGZ.” Volgens Verbraak biedt  het nieuwe product  gz-psychologen interessante mogelijkheden. “Het geeft gz-psychologen  de mogelijkheid om dat te doen waarvoor ze zijn opgeleid, namelijk het leveren van goede, evidence based zorg volgens de richtlijnen die we als beroepsgroep daarvoor hebben ontwikkeld.”

Voor zorgverzekeraars is het nieuwe product aantrekkelijk omdat behandeling in de Basis GGZ goedkoper is dan in de gespecialiseerde GGZ. Rob Laane van VGZ verwacht dat dit nieuwe product voor de Basis GGZ kan leiden tot zo’n dertig procent minder instroom in de gespecialiseerde GGZ.

6 thoughts on “VGZ start experiment uitbreiding Basis GGZ met product 1300-1800 minuten

  1. Een kwestie van semantiek lijkt mij; product of dienst, cliënt of patiënt ( iets waar ik mijzelf ook weleens over verbaas, kwaad maak, of naast mij neerleg ) Feit blijft dat een zorgverzekeraar zich bereid heeft verklaard deze problematiek te erkennen en met een oplossing is gekomen. Iets wat in deze tijden van bezuinigingen en veranderingen een verademing genoemd mag worden en in mijn ogen belangrijker is dan de semantiek.

  2. Volgens mij leveren wij nog steeds geen product, maar een dienst (ik verkoop geen parasols, maar bied psychische zorg). Dat is een essentieel en fundamenteel onderscheid, niet alleen een verschil in terminologie.

    Ruud Joppen, gezondheidszorgpsycholoog – psychotherapeut BIG

  3. Dit product leidt, hoop ik, tot een positieve herwaardering van de gz-psycholoog (geen eerste lijns) binnen de basis-ggz. Deze is mi bij uitstek geschikt om deze behandelingen volgens de richtlijnen uit te voeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.