Eerste resultaat lobby GGZ: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

09-12-2020

Recent heeft de Tweede Kamer een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet vraagt 45 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar te stellen. De opleidingsplaatsen moeten nog in 2021 hun beslag krijgen. Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer steunden de motie.

Er is al jaren een groot tekort aan opleidingsplaatsen voor gz-psychologen, terwijl de GGZ nog steeds met lange wachttijden kampt. Gz-psychologen leveren een bijdrage om deze wachttijden in de GGZ te verkorten. Maar ook in de rest van de zorg neemt de vraag naar gz-psychologen toe, zoals de ouderenzorg en de gehandicaptensector. Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen wordt daarom elk jaar vér overtekend.

Structureel tekort
Vorig jaar werd het aantal opleidingsplaatsen op initiatief van de Tweede Kamer ook uitgebreid. Nu stuurt de Tweede Kamer dus opnieuw bij. Dat markeert dat sprake is van een structureler probleem: het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen matcht onvoldoende met de vraag vanuit het werkveld naar gz-psychologen. De ramingen van het Capaciteitsorgaan, op basis waarvan de staatssecretaris het aantal opleidingsplaatsen vaststelt, blijken onvoldoende aan te sluiten op de praktijk.

Werken aan een structurele oplossing
In een brief aan de Tweede Kamer hebben eerder negen organisaties (waaronder de NVGzP) gevraagd om een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen. Maar naast een incidentele uitbreiding, is het noodzakelijk een structurele, grootschaligere oplossing te creëren. De negen veldpartijen hebben het ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en TOP Opleidingsplaatsen daarom uitgenodigd voor een werkconferentie om de enorme kloof tussen het aantal opleidingsplaatsen en de vraag naar gz-psychologen structureel te dichten. Naar verwachting vindt de werkconferentie begin 2021 plaats.