Dwalen door het labyrint op zoek naar de uitweg…

04-10-2017

 

Inzet van P3NL bij bekostiging Jeugd

In een doolhof kun je eindeloos ronddwalen voordat je de uitgang hebt gevonden, maar je weet ook: die is er altijd. Het is per definitie een lange, kronkelende weg naar de uitgang en het kost dus veel moeite en tijd. Dit beeld is zeker van toepassing op de overgang van de manier van financieren van het jeugd-ggz-deel door de gemeenten. P3NL maakt zich in dit traject sterk voor haar leden om die complexe overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. In dit artikel wordt zo eenvoudig mogelijk uitgelegd wat er speelt en wat P3NL daarin doet.

In 2015 werd al afgesproken dat de bekostiging van de jeugd-ggz over zou gaan van DBC (Diagnose Behandel Combinatie) naar de Brede Jeugdzorg Systematiek. De jeugd-ggz wordt daarmee geïntegreerd in de totale jeugdzorg en de financiering wordt ook radicaal anders. Voor deze overgang kregen de gemeenten 3 jaar de tijd. En de einddatum nadert…

Grote veranderingen
In 2015 voorzag de minister van VWS al dat deze overgang niet overal even eenvoudig zou verlopen en daarom werd besloten het Programma i-Sociaal Domein op te zetten (i-sociaaldomein.nl). De opdracht voor dit programma is om als een soort verbindingsofficier op te treden tussen alle betrokken partijen om zo alle processen en procedures zo goed mogelijk op elkaar af stemmen. Van hieruit is inmiddels een projectgroep ontstaan waarin de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), GGZ-Nederland (branchevereniging instellingen), i-Sociaal Domein en P3NL vertegenwoordigd zijn. Namens P3NL is dat Matt Schillings van het NIP.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen? In grote lijnen gaat het om:

  • De (verplichte) afsluiting van de DBC’s per 31 december 2017 en de introductie van Jeugdzorgproducten (productcategorieën en productcodes per 1 januari 2018);
  • Aanpassing van de ICT rond alle registraties en de communicatie binnen de processen (berichtenverkeer JW321 komt te vervallen, overstap naar JW303 voor facturatie/declaratie);
  • De nieuwe manier van zorgtoewijzing (berichtenverkeer JW301).

Terzijde: Belangrijke vraag voor veel vrijgevestigden is of men wel een nieuw contract krijgt. Niet alle gemeenten hebben dezelfde manier van inkopen en kunnen kiezen voor een van de drie standaard uitvoeringsvarianten. En hoewel er wel sprake is van een landelijke (uniforme) productcodelijst, kan de inhoud van die productcode per gemeentelijke inkoopregio anders zijn. Daarnaast willen veel gemeenten gaan werken met een beperkt aantal contractanten of hoofdaannemers (lees: de grote zorginstellingen) en met onderaannemers. Dat betekent mogelijk voor veel vrijgevestigden dat zij in plaats van een contract met de gemeente een contract met de hoofdaannemer moeten zien te krijgen.

De inbreng van P3NL
P3NL werkt in het projectteam namens haar negen leden hard aan een zorgvuldige overgang. In grote lijnen zijn onze speerpunten:

  1. Zorgdragen voor een overgang van DBC naar de Brede Jeugdzorg Systematiek waarbij landelijke uniformiteit, zorgvuldigheid, eenvoud en een minimale administratieve belasting de leidraad zijn. Ten aanzien van dat laatste geldt wel dat dit in het eerste jaar zeker extra tijd zal kosten. Alleen al vanwege de gewenning, maar ook omdat er niet meer achteraf gefactureerd gaat worden maar maandelijks.
  2. Het berichtenverkeer is nieuw: veel formele communicatie met de gemeente loopt via de zogeheten ‘berichten’. Nu is dat vooral veel en omslachtig en daarin wordt hard gewerkt aan vooral weer eenvoud en uniformiteit. Dit zogeheten berichtenverkeer zal op de overgangsdatum waarschijnlijk niet bij elke gemeente helemaal op orde zijn. Daarom werkt men voor die gevallen aan een goede overgangsregeling. Dat is een soort vangnetconstructie voor die gemeenten en/of aanbieders die het niet redden om qua overgang per 1 januari alles op orde te hebben.
  3. Zijn de eisen die de gemeenten stellen aan de vrijgevestigden wel reëel en proportioneel? Een voorbeeld is het kwaliteitsstatuut dat nu bij de volwassenen-ggz geldt en nu al is opgenomen in de eisen voor de jeugd-ggz … geen enkele zorgverlener van de jeugd-ggz heeft dat op dit moment (iets dat er op termijn overigens mogelijk wel zal gaan komen).
    Vragen zijn welkom

P3NL maakt zich dus hard voor haar leden en roept bij deze de vrijgevestigden op om vooral met praktijkervaringen en vragen te komen. Ze worden dan verzameld en meegenomen naar de werkgroep. Op die manier kunnen we een nog krachtiger geluid laten horen vanuit de professionals. Daarnaast zal er eind oktober of begin november een webinar worden gehouden over de uitfasering van de DBC’s en de overgang naar de nieuwe uitvoeringsvarianten.

Ga ook eens kijken bij …
In dit artikel hebben we een idee willen geven over onze inzet en de stand van zaken rond de bekostiging Jeugd. Uiteraard is er veel meer informatie te vinden. Aanraders zijn: