De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen

10-09-2019

Nivel heeft het onderzoeksrapport gepresenteerd over de stand van zaken van de jeugd-ggz. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de behandeling van de eerste evaluatie van de jeugdwet in de Tweede Kamer, waaruit bleek dat de jeugd-ggz in deze evaluatie onderbelicht was.  

In het rapport is het onderzoek toegespitst op de onderdelen toegang, triage, samenwerking, acute zorg en het leervermogen van de sector. Uit het rapport komt een beeld naar voren die iedereen (her)kent: grote verschillen in organisatie en opbouw, beginnende samenwerking en weinig budget voor innovatie en vernieuwing.

Lees hier het rapport.

GGZ Nederland schreef inmiddels met negen andere partijen (waaronder MIND en kenniscentra) een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het onderzoeksrapport.

De hoofdpunten in de brief zijn:

 1. Vervolgacties in samenwerking met cliënten/vertegenwoordigers
  Het is zowel pijnlijk als een gemiste kans dat het perspectief van kinderen en ouders vrijwel ontbreekt in het onderzoek. Dat staat in schril contrast met de bedoeling van de Jeugdwet zelf
 2. Perspectief huisartsen, jeugdgezondheidszorg en kinderartsen/medisch specialisten niet in beeld
  Belangrijke samenwerkingspartners en verwijzers zijn niet in het onderzoek betrokken.
 3. Jeugd-ggz verbindt jeugdhulp én gezondheidszorg
  De onderzoekers schrijven dat de jeugd-ggz nog teveel opereert als een aparte sector binnen de jeugdhulp. In reactie daarop schrijven wij dat de jeugd-ggz als ‘aparte sector’ het mogelijk maakt het vak verder te ontwikkelen en de samenwerking met anderen te zoeken, zowel in de jeugdhulp als met de somatische gezondheidszorg en de volwassenen-ggz. Een goed voorbeeld van verbinding is het gezamenlijke plan Best passende zorg voor kwetsbare jongeren.
 4. Meer duidelijkheid over veelvoorkomende specialistische jeugd-ggz
  Lokale teams moeten bij toegang en triage kunnen beschikken over ggz-expertise van professionals. In het onderzoek blijft het belang onderbelicht van de veelvoorkomende jeugd-ggz en de verschraling die daarin bij instellingen en vrijgevestigden de afgelopen jaren is opgetreden.
 5. Ongewenste verschillen tussen gemeenten
  De onderzoekers doen gemeenten de aanbeveling om verschillen zo veel mogelijk te beperken en zich vooral te richten op de vraag of de jeugdhulp goed aansluit bij de behoeften van hun burgersUiteraard vragen ook wij aandacht voor de hoge administratieve lasten, de wachttijden en aanbestedingsperikelen.
 6. Een gezonde arbeidsmarkt met eerlijke tarieven en ruimte voor beroepstrots

De volledige brief van GGZ Nederland en de andere partijen kun je hier vinden.

Op korte termijn wil het ministerie van VWS met de veldpartijen in gesprek over de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen.