P3NL-nieuws

17-08-2017

 

De afgelopen weken heeft P3NL nieuwsberichten verstuurd over o.a.:

NZa richt vizier op samenwerking in GGZ
Geschillencommissie P3NL
Proef met EVC’s verbreed

NZa richt vizier op samenwerking in GGZ

Meer beroepen mogen tijdschrijven
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt in de regelgeving en bij het bepalen van de tarieven rekening met de toekomst van de GGZ. Bij de veranderingen die in de regelgeving worden doorgevoerd, kijkt de NZa vooruit naar het nieuwe model voor de bekostiging van de GGZ dat zij in samenspraak met veldpartijen, waaronder P3NL, ontwikkelen.

De lijst met beroepen die tijd mogen schrijven in 2018 wordt uitgebreid en ook ondersteunende beroepen (bijvoorbeeld zorgassistent of activiteitenbegeleider) kunnen voortaan de tijd schrijven die zij aan de behandeling van een patiënt of cliënt besteden. Hiermee maakt de NZa het mogelijk dat de tijd van ondersteuners zichtbaar wordt in de geregistreerde zorg. Deze tijd telt (nog) niet mee in de afleiding naar de zorg, die gedeclareerd kan worden. Dat is wel het geval bij de al bestaande tijdschrijvende beroepen. De NZa neemt de extra (nieuwe) gegevens wel mee in de ontwikkeling van het nieuwe model voor de bekostiging van de GGZ, dat in 2020 ingaat.

Nieuw bekostigingsmodel
De NZa indexeert de tarieven voor 2018; deze worden niet herijkt. Daarmee wil de NZa rust creëren in de GGZ en zich volop inzetten voor de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel. Er is onvoldoende draagvlak in de sector om de tarieven nu aan te passen op basis van het kostenonderzoek dat de NZa heeft gedaan. Bovendien moet een deel van de uitkomsten van het kostenonderzoek nog worden gevalideerd. De gegevens worden wel gebruikt bij de onderbouwing van de tarieven in de nieuwe productstructuur. De dbc-documenten en tabellen die bij de release horen vindt u hier. Zie ook hier voor meer informatie.

 

Geschillencommissie P3NL

6 maanden later
De geschillencommissie voor psychische en pedagogische zorg, die door P3NL is ingericht om professionals te ondersteunen in het voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is nu een half jaar actief. In deze periode zijn er slechts vier zaken aangedragen. In twee van deze zaken is om een verweer gevraagd, één zaak is geschikt. Kortom; er wordt door cliënten weinig geklaagd over de aangesloten psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Namens de P3NL-verenigingen maken drie leden deel uit van deze commissie: Tom van der Schoot, Yvonne Merkies en Jannetta Bos.

Op de websites van P3NL en het ministerie van VWS staat meer informatie:

Wkkgz

Geschillencommissie

Proef met EVC’s verbreed

De hoofdopleiders van de verschillende opleidingsinstellingen gaan onderzoeken op welke manier EVC’s een plek kunnen krijgen in de opleiding tot GZ-psycholoog. In gezamenlijkheid geven de hoofdopleiders hiermee invulling aan de wens die zij hebben voor het vernieuwen van de opleiding en die ook door de betrokken beroepsverenigingen via P3NL is geuit.

Zoals bekend is diversiteit in het entree-niveau van de opleiding een gegeven. Zolang de GZ-opleiding niet direct aansluit op de master is dit het geval. P3NL heeft aan de GZ-opleiders gevraagd hoe de GZ-opleiding met deze diversiteit omgaat. Hierbij heeft ze gepleit voor het inzetten op gepersonaliseerd leren. Dit sluit aan bij de opvatting van de hoofdopleiders zelf; op 23 juni j.l. hebben de hoofdopleiders van de GZ-opleiding aangegeven dit probleem serieus te willen nemen en te verkennen hoe de opleiding meer recht kan doen aan de persoonlijke verschillen van de opleidingen. Er is daartoe een commissie van hoofdopleiders aangewezen die hiermee aan de slag is gegaan.
De eerder gemelde plannen van Rino-zuid en het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen rondom EVC’s zullen hierin worden opgenomen. De komende maanden zal er hard gewerkt worden aan een inhoudelijke verkenning, daarna zal met de opleidingsinstituten gesproken kunnen worden over de organisatorische randvoorwaarden. Zodra aanmelden mogelijk is, zal hier over gecommuniceerd worden via P3NL, de beroepsverenigingen en de opleidingen.