Continuïteitsbijdrage curatieve GGZ en FZ

28-04-2020

De continuïteitsbijdrage geldt voor de curatieve GGZ en de forensische zorg. Voor de curatieve zorg is dit de zorg betaald door de zorgverzekeraars, voor de forensische zorg is dit Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het gaat hierbij om zorg uit het basispakket en zorg vanuit aanvullende verzekeringen. De continuïteitsbijdrage geldt niet voor zorg geleverd vanuit een PersoonsGebonden Budget (PGB).

De continuïteitsbijdrage is gebaseerd op de eerdere brief vanuit de zorgverzekeraars (zie kader hieronder)

Brief Zorgverzekeraars Nederland
De continuïteitsbijdrage geldt zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorg. Deze regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten.
Hiervoor is aparte vergoeding gerealiseerd.

Vanaf begin mei 2020 kunnen zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage aanvragen. De regeling start vanaf 1 maart 2020 en loopt tot en met 31 december 2021.
Hoofdlijnen van de regeling zijn:
• Uitbetaling in mei en vervolgens elke maand
• Regeling beoogt redelijke tegemoetkoming gemiste dekking lopende kosten
• Hoogte bijdrage is percentage van door zorgverzekeraars of DJI vergoede omzet
• Percentage afhankelijk van vaste lasten per sector en mate waarin deze sector nog in staat is om zorg te leveren
• Percentage ligt tussen 60 en 85% van de zorgkosten onder normale omstandigheden
• Continuïteitsbijdrage hoeft niet worden terugbetaald, maar wordt verrekend met productie gedurende de maanden dat de regeling van toepassing is.

! Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis !

Vooruitbetaling
Er is een aanvullende regeling voor zorgaanbieders die niet kunnen wachten tot betaling in mei. Deze staat open voor gecontracteerde en ongecontracteerde zorgaanbieders. Hiervoor is een aanvullende regeling bedacht. Het gaat hierbij o.a. over mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie en wijkverpleging. Onduidelijk is waarom deze regeling niet geldt voor bepaalde GGZ-aanbieders. De NVGzP heeft dit neergelegd bij NZa en zorgverzekeraars. Wel kunnen dergelijke GGZ-aanbieders contact opnemen met hun primaire zorgverzekeraar om hierover afspraken te maken.

De continuïteitsbijdrage is een toeslag waarmee zorgaanbieders onderdekking van vaste kosten als gevolg van de corona-crisis in rekening kunnen brengen.

Prestatiebeschrijvingen NZa
Door de NZa worden prestatiebeschrijvingen vastgesteld voor de continuïteitsbijdrage en voor meerkosten. Voor beide prestaties geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. De regelingen komen in handen van de financiers, de zorgverzekeraars of DJI.

Continuïteitsbijdrage
De continuïteitsbijdrage vanuit ze zorgverzekeraar en DJI is een vergoeding voor de doorlopende kosten zoals loonkosten, kosten voor vastgoed en overige vaste kosten. Variabele kosten zijn uitgesloten. Zorgkosten die via andere prestatiebeschrijvingen en tarieven in rekening kunnen worden gebracht, mogen niet via de prestatiebeschrijvingen van de continuïteitsbijdrage worden gedeclareerd.

Belangrijk om te weten is dat de continuïteitsbijdrage alleen geldt voor zorgaanbieders die voor de corona-uitbraak ook daadwerkelijk zorg hebben geleverd aan verzekerden. Er moet voor de coronacrisis dus al daadwerkelijk zorg zijn geleverd.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de continuïteitsbijdrage is, dat er geen aanspraken gemaakt wordt op relevante rijksregelingen, behalve eventueel voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding via de continuïteitsbijdrage.

De zorgverzekeraars zullen hierbij gebruikmaken van het declaratieportaal VECOZO en zoveel mogelijk van standaardcontracten om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden.

Meerkosten
De prestatiebeschrijving voor meerkosten gaat over meerkosten die een zorgaanbieder maakt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kosten voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Hierbij gaat het om kosten waarvoor de Nza nog geen reguliere prestatiebeschrijving voor heeft vastgesteld of waarvoor het vastgestelde tarief niet toereikend is.

De zorgaanbieder kan alleen extra kosten in rekening brengen waarvan de zorgaanbieder kan aantonen dat extra kosten als hiervoor bedoeld zijn gemaakt in verband met de coronacrisis.

ZZP
Voor zzp’ers in de zorg is er vanuit de zorgverzekeraars (nog) geen financiële regeling opgenomen, Zzp’ers dienen zich zodoende te richten op de rijksregeling Tozo. De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die tijdelijk financieel in de knel zitten. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je aanspraak maken op inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Aspecten van de Tozo zijn:

  • De toets op levensvatbaarheid die het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1.500,- per maand (netto).
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt, worden gehanteerd.