Concept toewijzingsvoorstellen 2020 gepubliceerd

06-05-2019

Vorige week heeft TOP opleidingsplaatsen de concept toewijzingsvoorstellen voor de opleidingen gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ bekendgemaakt.

Het aantal beschikbare, gesubsidieerde instroomplaatsen voor de verschillende opleidingen, is begin april door VWS aan TOP opleidingsplaatsen aangegeven (zie tabel 1).

Tabel 1. Aantal subsidiabele instroomplaatsen 2020

Opleiding: Instroomaantal:
Gezondheidszorgpsycholoog 787
Psychotherapeut 139
Klinisch psycholoog 270
Klinisch neuropsycholoog 26
Verpleegkundig specialist ggz (3jr) 115

Vervolgens heeft TOP opleidingsplaatsen op basis van het toewijzingsprotocol 2020 het aantal beschikte (= gesubsidieerde) instroomplaatsen onder de aanvragende praktijkopleidingsinstellingen verdeeld. Zowel voor de opleiding tot gz-psycholoog als voor de opleiding tot psychotherapeut zijn er meer plaatsen aangevraagd dan dat deze zijn beschikt. Voor de opleiding tot gz-psycholoog is 58% van het aantal gevraagde instroomplaatsen beschikt, voor de opleiding tot psychotherapeut is dit 80%. Ook bij nieuw erkende praktijkopleidingsinstellingen heeft er loting plaatsgevonden wie instroomplaatsen kreeg toegewezen, aangezien de aanvraag hoger was dan het aantal beschikbare instroomplaatsen voor nieuwe toetreders. Voor de andere opleidingen is juist de behoefte lager dan het aantal beschikbare instroomplaatsen, zodat alle aangevraagde instroomplaatsen voor nieuwe toetreders konden worden gehonoreerd. Voor de resterende, openstaande instroomplaatsen zal medio mei een extra inventarisatieronde gehouden worden.

Reactie praktijkopleidingsinstellingen
Het is nu aan praktijkopleidingsinstellingen om op basis van hun eigen concept toewijzingsvoorstel te bekijken of volgens hen de procedure volgens de juiste data en procedure zijn doorlopen. Na mogelijke bezwaren en de extra inventarisatieronde, zal TOP opleidingsplaatsen een voorstel doen aan VWS voor het definitieve toewijzingsvoorstel.

Niet ingevulde instroomplaatsen
Wat een zorgelijke ontwikkeling is, is dat blijkt dat in 2018 niet alle toegekende instroomplaatsen zijn ingevuld. Bij de opleiding tot gz-psycholoog gaat het hierbij om 39 plaatsen, bij de opleiding tot klinisch neuropsycholoog om 2 instroomplaatsen, bij de klinisch psycholoog om 24 instroomplaatsen en bij de opleiding tot psychotherapeut om 24 instroomplaatsen. Dit is een onwenselijke situatie en zodoende kijkt de NVGzP uit naar het voorgenomen sanctiebeleid van TOP opleidingsplaatsen ten aanzien van het niet invullen van beschikte instroomplaatsen. Op deze manier worden praktijkopleidingsinstellingen aangezet om het aantal toegewezen instroomplaatsen ook daadwerkelijk in te vullen, willen ze niet gekort worden op het aantal toekomstige instroomplaatsen. Uiteraard moet daarbij goed gekeken worden naar mogelijke hardheidsclausules, daar waar praktijkopleidingsinstellingen echt goede, onvoorziene redenen hebben om een opleidingsplaats niet in te vullen.

Reactie NVGzP
De NVGZP vindt het een goede zaak dat het aantal instroomplaatsen voor de opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog omhoog gaan. De NVGzP is wel kritisch over het grote verschil tussen aangevraagde instroomplaatsen en daadwerkelijk beschikte instroomplaatsen en de ervaren mismatch tussen capaciteitsplanning en daadwerkelijk gerealiseerde opleidingsplaatsen, mede gezien de grote tekorten op de arbeidsmarkt. Zodoende blijft de NVGzP zich inzetten om de raming voor de diverse opleidingsplaatsen van de verschillende beroepen te optimaliseren en beter aan te laten sluiten op de daadwerkelijke arbeidsmarktproblemen in de diverse sectoren.