Rapporten Nivel bevestigen noodzaak aanpassen systematiek toewijzen opleidingsplaatsen

19-08-2021


Binnen het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (programma APV) werken deskundigen en belanghebbenden uit onderwijs en praktijk aan psychologische vervolgopleidingen die zich snel en adequaat kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Voor meer informatie, klik hier. Het Nivel ontwikkelt voor dit programma verschillende rapporten over de stand van zaken rond het toewijzen van opleidingsplaatsen voor gz-psychologen.

Deze rapporten tonen (nogmaals) aan dat het noodzakelijk is dat er aanpassingen worden gerealiseerd in het toewijzen en invullen van deze opleidingsplaatsen.
De uitkomsten bevestigen de visie die de NVGzP heeft over het toewijzen en de koers die zij (deels met anderen) heeft ingezet.

Rapport stuwmeer gz-opleiding
In dit rapport wordt het aantal masterpsychologen geduid die een LOGO-verklaring hebben en zodoende in aanmerking (willen) komen tot een opleidingsplaats voor gz-psycholoog. Anno 2021 zijn dit 6.457 personen. Dit aantal is gestaag opgebouwd over meerdere jaren (2015-2020). 89% van deze groep is vrouw en de gemiddelde leeftijd is 32,9 jaar. Ongeveer 80% van deze groep is jonger dan 35 jaar. De grootste groep (74%) heeft de opleiding psychologie gedaan. 23% van deze groep is pedagogische wetenschappers en orthopedagoog.

Het stuwmeer is dus heel groot, vooral als je beziet dat het aantal beschikbare opleidingsplaatsen per jaar ca. 1.200 is (beschikt en onbeschikt).

Factsheet opleidingsplaatsen voor gz-psychologen
In deze factsheet is gekeken naar het aantal beschikte en onbeschikte opleidingsplaatsen voor gz-psychologen, onderverdeeld naar sectoren. Wat opvalt is dat er een grote discrepantie is tussen het aantal aangevraagde plaatsen en het aantal plaatsen dat uiteindelijk beschikt is en dat daarnaast onbeschikt wordt ingevuld. De GGZ-instellingen vormen hierbij nog steeds de grootste groep. Niet vreemd als je weet dat deze instellingen vaak al vanaf de start opleidingsplaatsen aanboden en zodoende een groot historisch opleidingsvolume (HOV) hebben. Daarbij is ook te zien dat sectoren die later zijn begonnen met het aanbieden van opleidingsplaatsen, percentueel veel minder beschikte opleidingsplaatsen toegewezen krijgen. In de huidige systematiek is het voor hen ook onmogelijk om dit percentage omhoog te krijgen. Zij lopen achter de feiten aan.

Vanuit het idee dat de subsidie ervoor moet zorgen dat er geen zorggeld ingezet wordt voor het opleiden van gz-psychologen, is het opmerkelijk en ongewenst dat er steeds meer onbeschikte opleidingsplaatsen worden aangeboden. Ook als je bedenkt dat praktijkopleidingsinstellingen voor deze opleidingsplaatsen vaak (grote) extra bijdragen vragen van opleidelingen.

Ingezet beleid
De publicaties bevestigen het beeld dat het historisch opleidingsvolume (HOV) niet meer het enige criterium moet zijn voor het toewijzen van opleidingsplaatsen. In het programma APV en bij stichting TOP opleidingsplaatsen zijn initiatieven gestart om een andere manier van toewijzen (en opleiden) op te zetten.

Daarnaast bevestigt het rapport over het stuwmeer de ingezette koers om, samen met diverse stakeholders uit het veld, meer opleidingsplaatsen voor gz-psychologen te realiseren. Onlangs zijn hier ook kamervragen over gesteld.

Tenslotte blijft de NVGzP zich hard maken dat opleidelingen geen eigen bijdragen meer hoeven te betalen voor opleidingsplaatsen. Met name bij praktijkopleidingsinstellingen die hiervoor ook een beschikbaarheidsbijdrage ontvangen, is dit zeer onwenselijk.