Brief Zorgverzekeraars Nederland over financiële ondersteuning zorgaanbieders

27-03-2020


Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft in een onlangs gepubliceerde brief haar beleid weer hoe zij zorgaanbieders ondersteunen ten tijde van de corona-maatregelen. Deze brief is bedoeld voor alle zorgaanbieders binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Inzet ZN
De inzet van de zorgverzekeraars is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd wordt.

De hoofdlijn die zorgverzekeraars hierbij uitwerken, is:

 • Voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 willen wij zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen, ondersteunen.
 • Deze ondersteuning zal waar nodig de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Wij verwachten u hierover volgende week uitsluitsel te kunnen geven.
 • Wij zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden.
 • Wij streven naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders.

Aan de uitwerking hiervan wordt momenteel gewerkt, waar nodig zullen wij daarover contact opnemen met de betrokken brancheorganisaties en beroepsgroepen.

De randvoorwaarden die daarbij gelden zijn op hoofdlijnen:

 • Met het ministerie van VWS is overeengekomen dat zorgaanbieders die van deze ondersteuning gebruik gaan maken, daarmee afzien van een beroep op de algemene regelingen die het Rijk openstelt voor bedrijven en zelfstandigen.
 • Zorgaanbieders die van de regeling gebruikmaken, committeren zich eraan dat zij zoveel mogelijk de reguliere zorg blijven leveren met aandacht voor doelmatigheid en gepast gebruik en dat zij alle zorg goed blijven registreren. Ook verwachten wij dat er binnen de bestaande overheidsmaatregelen een aantoonbare inzet is voor maximale inzet van zorg op afstand. Tevens zullen zij in de periode van vraaguitval in hun reguliere werk, waar nodig beschikbaar zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg in deze moeilijke tijd, zowel door personele inzet als door middel van faciliteiten en hulpmiddelen.
 • Zorgaanbieders die gebruikmaken van deze regeling, streven zowel op de korte als op de langere termijn instandhouding van de capaciteit na (personeel en middelen).
 • Uitgangspunt is dat de combinatie van deze maatregelen met het inlopen van wachtlijsten na de coronacrisis voor de betrokken zorgaanbieders niet leidt tot een financieel voordeel.

Deze regeling geldt (nog) niet voor zorgaanbieders die geen contract hebben met zorgverzekeraars. Advies van de zorgverzekeraars aan deze groep, is om gebruik te maken van de daarvoor opengestelde Rijksregelingen. Voor extra ondersteuning kunnen zij zich wel richten tot een van de zorgverzekeraars. Wellicht zal voor deze groep op een later tijdstip wel nadere voorstellen worden gerealiseerd door de zorgverzekeraars.

Verder zorgen de zorgverzekeraars ervoor, dat:

 • Declaraties voor verleende zorg zo snel mogelijk worden betaald;
 • Het aanvraagproces voor machtigingen waar mogelijk nog verder wordt versneld;
 • Controles gepast worden ingezet, rekening houdend met de genomen crisismaatregelen zodat zorgtaken nu niet onnodig worden belemmerd.

Brief ZN
De brief van Zorgverzekeraars Nederland kun je hier inzien