Brief NVGzP over te weinig instroomplaatsen gz-psycholoog toewijzing 2021

26-05-2020


Het ministerie van VWS heeft op 13 mei 2020 het aantal subsidiabele instroomplaatsen bekendgemaakt voor de toewijzing van 2021. Het aantal instroomplaatsen voor de verschillende opleidingen is aangegeven in tabel 1.

Tabel 1. Aantal subsidiabele instroomplaatsen toewijzing 2021

Opleiding: Aantal:
GZ-psycholoog 787
Psychotherapeut 139
Klinisch psycholoog 184
Klinisch Neuropsycholoog 26
Verpleegkundig specialist ggz 115

Te weinig instroomplaatsen gz-psycholoog
Zowel bij het toewijzen van opleidingsplaatsen voor 2019 als bij het toewijzen voor 2020, is het aantal instroomplaatsen voor gz-psychologen verruimd via een eenmalig toegekend bedrag en door een ingediend amendement. Op deze manier werd tegemoetgekomen aan de grote vraag aan instroomplaatsen voor deze belangrijke beroepsgroep.

Deze extra instroomplaatsen hebben er niet toe geleid dat voor het jaar 2021 het aantal instroomplaatsen voor gz-psychologen structureel is verhoogd. Dat is erg jammer en niet in lijn met de groeiende vraag aan instroomplaatsen in het werkveld. Het ministerie van VWS beroept zich in deze op de capaciteitsraming van het capaciteitsorgaan. In het werkveld zijn er echter twijfels over de huidige berekening van het Capaciteitsorgaan.

Tekortkomingen capaciteitsonderzoek Capaciteitsorgaan
Vanuit partijen die het Bestuurlijk akkoord GGZ hebben ondertekend (HLA-partijen) zijn er het afgelopen jaar meermalen gesprekken geweest over de rekenmethode van het Capaciteitsorgaan, waar de instroomaantallen voor de beschikbaarheidsbijdrage op gestoeld zijn. In deze gesprekken is de wens van de veldpartijen binnen het HLA GGZ om de rekenmethode aan te passen en daarmee realistischer te maken, besproken. Het Capaciteitsorgaan heeft de tekortkomingen in haar rekenmethode (h)erkend, maar dit heeft nog niet geleid tot aanpassingen hierin. Zodoende worden de noodzakelijke aantallen instroomplaatsen nog steeds naar het idee van de veldpartijen te laag ingeschat.

Brief NVGzP
De NVGzP heeft deze week een brief gestuurd aan het ministerie van VWS om hen te vragen het aantal instroomplaatsen gz-psycholoog te herzien. De brief kun je hier vinden.