Brief Ministerie van VWS over ontwikkelingen GGZ

25-11-2020

Het ministerie van VWS heeft onlangs een brief gestuurd over ontwikkelingen binnen de GGZ. Hieronder beknopt de belangrijkste passages uit deze brief

Corona
Ervaringen met zorg op afstand worden door patiënten wisselend ervaren. Het is vooral van belang dat de wijze waarop de behandeling vormgegeven wordt, in gezamenlijkheid door zorgverlener en patiënt besloten wordt. In de richtlijn ‘corona & GGZ’ is het uitgangspunt face-to-face behandelingen, mits de zorgaanbieder de veiligheid van de medewerkers en patiënten kan waarborgen.

Wachttijden nemen niet af in coronatijd
Op basis van de meest actuele data schat de NZa dat er sinds half maart ongeveer 76.000 minder verwijzingen van de huisarts naar de GGZ hebben plaatsgevonden dan op basis van de aantallen uit 2019 en de eerste maanden van dit jaar verwacht mocht worden. Tegelijkertijd lopen de gemiddelde wachttijden niet terug, wat opmerkelijk is.

Vanuit de veldpartijen wordt een aantal mogelijke verklaringen genoemd, bijvoorbeeld het afnemen van beschikbare behandelcapaciteit gedurende de coronacrisis, de wijze van meten van de wachttijden (voornamelijk gebaseerd op de data van grote instellingen, waarvan de data bovendien retrospectief zijn). Ook een mogelijk toegenomen behandelduur van patiënten wordt genoemd, wat overeen komt met data van de NZa. De NZa ziet namelijk een substantiële daling van het aantal geopende behandeltrajecten.

Nza en IGJ concluderen daarnaast dat voor het oplossen van wachtlijsten betere (regionale) samenwerking nodig is. Ook een overzicht van regionale vraag en aanbod zal in de toekomst de wachttijden moeten verkorten.

Visie zorglandschap GGZ
Begin 2021 komt staatssecretaris Blokhuis met zijn visie op de toekomst van de GGZ. Deze contourennota, ‘visie zorglandschap GGZ’ genoemd, zal daarna ter consultatie aan het veld worden gecommuniceerd.

Implementatie plan aanpak hoogcomplexe zorg
In maart 2020 hebben ZN en dNggz onder politieke druk een plan van aanpak hoogcomplexe zorg opgesteld. Kern is dat mensen met hoogcomplexe zorgvragen via regiotafels een behandelaanbod krijgen. Eind augustus waren de acht regiotafels een feit. Tot op dit moment zijn er voor ongeveer 30 mensen gezocht naar een geschikt, regionaal behandelaanbod. Vanaf juni 2020 is ook VNG betrokken bij deze regiotafels. Begin 2021 komt er een evaluatie van de regiotafels.

Positionering PDW’ers
De beroepsvereniging van psychodiagnostisch werkenden, VVP, is via het ministerie van VWS toegevoegd aan de werkgroep van Akwa GGZ die de generieke module Diagnostiek aan het ontwikkelen is. Deze module heeft tot doel de diagnostiek in de GGZ te verbeteren. Vanuit de NVGzP is ook een lid betrokken bij deze werkgroep.

Verbetering Wet verplichte GGZ
Eerste verbeteringen rond de Wvggz zijn eind oktober ingevoerd via de spoedreparatiewet. Eind 2020 komt hier een vervolg van en zal een tweede reparatiewetsvoorstel komen. De staatssecretaris is in overleg met het werkveld om te kijken of verdere aanpassingen noodzakelijk zijn. Eind 2021 zal er een formele evaluatie plaatsvinden.

Brief
De volledige brief van het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer kun je hier vinden.