Bijstelling wet BIG: uitbreiding eisen herregistratie na 2017, vermelding BIG-nummer verplicht

04-12-2014

Na de eerste herregistratieronde voor de BIG-beroepen wil minister Schippers de eisen voor herregistratie uitbreiden. Naast werkervaring worden ook intercollegiale toetsing en bij- en nascholing verplicht. Daarnaast komt er een wettelijke plicht tot vermelding van je BIG-nummer en zullen in het BIG-register ook werkadressen worden opgenomen.

Dit zijn enkele van de maatregelen die minister Schippers jl. maandag 2 december aankondigde in haar reactie op de evaluatie van de wet BIG, die vorig jaar verscheen. Andere interessante punten uit de reactie:

  • het wordt makkelijker om voorbehouden handelingen toe te voegen of te wijzigen;
  • de criteria voor toelating van nieuwe beroepen tot de wet BIG worden aangescherpt;
  • de deskundigheidsgebieden van gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen moeten beter worden afgebakend ten opzichte van elkaar;
  • de indiening van een klacht bij het tuchtcollege gaat geld kosten; als de klacht gegrond is kan de aangeklaagde beroepsbeoefenaar veroordeeld worden tot vergoeding van de proceskosten.
  • er komt een algeheel beroepsverbod in de gezondheidszorg voor BIG-geregistreerden van wie de registratie door het tuchtrecht wordt doorgehaald;

BIG-registratie beter zichtbaar en controleerbaar

BIG-registratie is bedoeld om cliënten inzicht te geven in de deskundigheid van zorgverleners.  In het evaluatierapport van de wet BIG werd geconstateerd dat dit niet altijd goed functioneert. In haar reactie kondigt de minister aan om de eisen op dit punt aan te scherpen. Ze wil beroepsbeoefenaren verplichten om hun BIG-nummer op te nemen op hun website, visitekaartjes en rekeningen. Zo kunnen patiënten de BIG-status van een beroepsbeoefenaar makkelijk controleren. Ook is zij van plan om vermelding van het werkadres in het BIG-register verplicht te stellen. Nu kan in het register alleen gezocht worden op privé-adres, en dat bemoeilijkt voor patiënten het gebruik van het BIG-register.

Herregistratie

Momenteel geldt voor artikel-3 beroepen alleen werkervaring als eis voor herregistratie. Volgens het Evaluatierapport geeft dit onvoldoende waarborg voor de deskundigheid van de beroepsbeoefenaar. Daarom stelde men voor om naast werkervaring ook deskundigheidsbevordering als herregistratie-eis op te nemen. De minister neemt dit voorstel over. Na de eerste herregistratietermijn (voor gz-psychologen 1 januari 2017)  zullen de herregistratie-eisen worden aangevuld met verplichte bij- en nascholing en deelname aan intercollegiale toetsing. Voor de herregistratie van specialisten is dit reeds langer gebruikelijk.

Afbakening deskundigheidsgebieden gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog

In het evaluatierapport werd geconstateerd dat er een grote overlap is tussen de deskundigheidsgebieden van de gz-psycholoog, de psychotherapeut en de klinisch psycholoog. Daardoor is voor patiënten niet helder wat hij van een gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog kan verwachten. De opstellers van het rapport pleitten . voor een inventarisatie van de overeenkomsten en verschillen tussen de drie beroepen. Op basis hiervan zou bekeken moeten worden of de bestaande indeling van de drie beroepen wellicht aanpassing verdient.

De minister neemt deze aanbeveling over en kondigt aan dat zij in overleg gaat met de beroepsverenigingen over aanpassing van de deskundigheidsomschrijvingen.

In het Evaluatierapport werden ook vraagtekens gezet bij het bestaan van private (verenigings-)registraties, zoals de kinder- en jeugdpsycholoog NIP.  De opstellers van het rapport meenden dat dit voor patiënten verwarrend zou kunnen zijn en de werking van de wet-BIG mogelijk zou ondermijnen. Daarom werd voorgesteld het effect van deze private registers beter te monitoren. Dat advies neemt de minister niet over.

Tuchtrecht: hogere drempel, zwaardere sancties

In het Evaluatierapport werd geconstateerd dat het tuchtrecht niet altijd goed werkt. Aan de ene kant hebben de tuchtcolleges te maken met te veel lichte klachten, waarvan een groot deel ongegrond wordt verklaard. Aan de andere kant zijn de sanctiemogelijkheden bij zware klachten vaak onvoldoende.

De minister wil deze problemen oplossen door een zogenaamd ‘griffierecht’ in te stellen voor klachten bij het tuchtcollege. Dit betekent dat klagers een kleine vergoeding moeten betalen als zij een klacht indienen. Als de klacht gegrond wordt verklaard moet de aangeklaagde beroepsbeoefenaar dit griffierecht vergoeden. Op deze manier wil de minister het indienen van ‘lichte’ klachten ontmoedigen.

Om te voorkomen dat klagers bij zwaardere klachten om financiële redenen afzien van een tuchtrechtzaak, wil de minister dat aangeklaagde beroepsbeoefenaren in de toekomst veroordeeld kunnen worden tot vergoeding van de proceskosten van de klager.

Schorsing of doorhaling van de registratie: algeheel beroepsverbod

Momenteel is het nog mogelijk dat iemand van wie de registratie is doorgehaald of geschorst, zijn beroepsuitoefening gewoon voortzet, of in een ander beroep werkzaam blijft in de gezondheidszorg. Dat wil de minister in de toekomst onmogelijk maken: ze gaat onderzoeken of het mogelijk is om in dit soort gevallen een algeheel beroepsverbod voor de gezondheidszorg op te leggen.

Verder lezen

Brief van de Minister aan de Tweede Kamer d.d. 2 december 2014

Beleidsreactie_op_specifieke_aanbevelingen uit het evaluatierapport

Evaluatierapport wet BIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.