Adviezen Opleidingsraad over programma APV

22-09-2021

Op 21 september heeft de landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen van de FGzPt  haar voorgenomen advies afgeleverd bij onder andere de beroepsverenigingen. Zij vragen de beroepsverenigingen om aanbevelingen te geven over het voorgenomen advies “Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam” van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV)
Zoals bekend, is in de zomer van 2020 het programma APV van start gegaan. Het afgelopen jaar hebben meer dan negentig personen namens belangrijke stakeholders bijgedragen aan de totstandkoming van dit advies. De Taskforce Aansluiting Master-Gz (AMG) en de projectgroepen Visie & Infrastructuur (V&I) en Didactische Ontwikkeling & Instrumenten (DO&I) hebben samen met de elf bijbehorende werkgroepen alle input en argumenten gewogen en deze weging heeft geleid tot drie adviesnotities. Deze zijn samengevat in één hoofdnotitie als het voorgenomen advies. Deze is ter  informatie te vinden op de website van het programma APV.

De ontwikkeling van het voorliggende advies is reeds via adviesraden, themabijeenkomsten, klankbordbijeenkomsten en een webinar voorgelegd aan belanghebbenden. Niet alle knelpunten worden door iedereen in dezelfde mate beleefd en ook worden niet alle voorgestelde oplossingsrichtingen door iedereen gedragen. Door de aanpak en betrokkenheid van veldpartijen, is de Opleidingsraad ervan overtuigd dat alle genoemde argumenten gedegen zijn gewogen en dat de nu voorliggende voorstellen op het meeste draagvlak kunnen rekenen.

De NVGzP vindt het belangrijk om deze en andere punten die naar ons idee nader onderzoek verdienen, in de nu gestarte consultatieronde te bestuderen en eventueel in te brengen. Wij verdiepen ons hier dus nu verder in en raadplegen onder andere onze ledenraad, kamers en commissies.

Reacties op de adviezen: consultatiefase
In de consultatiefase kunnen belanghebbenden tot 24 oktober op het advies reageren. Wij maken dus zoals gezegd ook van deze mogelijkheid gebruik. Na weging van de reacties uit de consultatieronde, stelt de Opleidingsraad het advies na 24 oktober definitief vast en overhandigt dit aan het ministerie van VWS.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kun je contact met ons opnemen via bureau@nvgzp.nl.