Actieplan wachttijden GGZ; update

17-10-2018

Regionale taskforces analyseren knelpunten en werken aan oplossingen

Inmiddels zijn 24 regionale taskforces hard aan de slag om regionale knelpunten rondom wachttijden in de GGZ te analyseren en samen te werken aan oplossingen. In het gezamenlijke actieplan dat GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND, LVVP, NVvP, V&VN, NIP, P3NL en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze zomer hebben opgesteld om de wachttijden verder terug te dringen, staat een regionale aanpak immers centraal. Ook op gebied van andere pijlers uit het actieplan zijn er ontwikkelingen: bij deze een update.

Regionale taskforces
In de regionale taskforces zijn GGZ-partijen en ketenpartners (bijvoorbeeld de gemeente) vertegenwoordigd. Door samen knelpunten te analyseren, kunnen vervolgens werkbare oplossingen worden ontwikkeld. De eerste positieve voorbeelden zijn er al, zoals het organiseren van één verwijs- en triageloket in Limburg of door het ontlasten van de regiebehandelaar in Groningen. Op de site www.wegvandewachtlijst.nl publiceren we hierover binnenkort verhalen uit de praktijk. Hierbij staan ook de voorwaarden om dit in een ándere regio te organiseren. Daarnaast staan op diezelfde site binnenkort blogs met oplossingsrichtingen van inspirerende denkers en doeners.

Wilt u meer informatie over de aanpak van wachttijden in uw regio of heeft u interesse om zelf te participeren in de regionale aanpak? Neem dan contact op met KPMG (Vernooij.karin@kpmg.nl) of met uw landelijke (beroeps)organisatie.

Onderzoek lange wachttijden specifieke cliëntgroepen
Speciale aandacht is er in het actieplan voor cliëntgroepen die met extra lange wachttijden te maken hebben (autisme, licht verstandelijke beperking, persoonlijkheidsstoornissen en trauma). De Landelijke Stuurgroep start hiervoor in oktober een onderzoekstraject onder leiding van Bureau HHM dat ons gaat helpen om te achterhalen ‘waarom de wachttijden juist bij deze groepen zo lang zijn en wat we eraan kunnen doen’.

Als u interesse heeft om hier inhoudelijk aan bij te dragen, mail dan naar Sylvia Schutte (HHM): s.schutte@hhm.nl. De onderzoekers nemen dan contact met u op over de manier waarop u kunt bijdragen.

Casusaanpak
We kennen allemaal verhalen van mensen met een complexe zorgvraag die van de ene naar de andere behandelaar of instantie worden verwezen. Het helpt als professionals met elkaar om tafel gaan en concrete casussen bespreken om zo tot afspraken te komen over regie en doorzettingsmacht. Binnenkort willen we starten met een ‘casusaanpak in de regio’. We bieden u daarin aan om als regio aan de hand van casussen tot afspraken over regie en doorzettingsmacht te komen. We hopen u snel meer informatie hierover te kunnen geven.

Als u nu al contact wilt, mail dan naar Emile Petiet van Arteria Consulting: emile.petiet@arteriaconsulting.nl.

Wachttijdbegeleiding
Vanaf het moment van aanmelden tot start behandeling wachten cliënten op zorg en ondersteuning. Op veel plekken in Nederland zijn allerlei initiatieven om deze wachttijd draaglijk te maken en om ook in de gaten te houden of de situatie van mensen niet verslechtert. EHealth of wachtgroepen zijn daar een voorbeeld van.

Toch levert dat soort innovaties veel vragen op bij professionals en aanbieders: wat mag wel, wat mag niet? Hoe kan ik zoiets bij mij op gang brengen? En de cliënt zit soms met de vraag: bij wie kan ik terecht met mijn zorgen en vragen zolang ik nog op de wachtlijst sta?

We hebben onderzoeksbureau SiRM gevraagd ons te ondersteunen bij het in kaart brengen van praktijkvoorbeelden en om professionals en aanbieders met een handreiking te helpen hier zelf mee aan de slag te gaan.

Vindt u dat u goed aan de slag bent met wachttijdbegeleiding? Of komt u juist knelpunten tegen?

Meer informatie bij Bas Wijffels van NIP: bas.wijffels@psynip.nl.

Inzet ervaringsdeskundigen
De Vereniging van Ervaringsdeskundigen voert – als onderdeel van het actieplan – een inventarisatie uit om vast te stellen op welke wijze organisaties in het kader van wachtlijstbeheer bewust ervaringsdeskundigen inzetten. Ze brengen praktijken in kaart waar ervaringsdeskundigen direct worden ingezet om de wachtlijst te bestrijden (dus inzet voor wachtenden voor een GGZ-behandeling). Daarnaast kijken ze naar praktijken waar ervaringsdeskundigen ondersteuning bieden bij herstel, zodat cliënten weer grip krijgen op hun eigen leven en eerder kunnen uitstromen uit de specialistische GGZ. We houden u de komende tijd op de hoogte van hun inzichten! Meer informatie is te verkrijgen bij Wilma Boevink van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen: wboevink@xs4all.nl.