Achter de schermen

07-07-2016

Veel van het werk van de NVGzP gebeurt achter de schermen. In dit bericht stellen we u graag van een aantal recente zaken op de hoogte.

Bijeenkomst VWS Extra Herregistratie eisen gz-psycholoog

Het ministerie van VWS heeft eind mei en eind juli twee brainstormbijeenkomsten georganiseerd over extra eisen voor de herregistratie van artikel 3 beroepen (waaronder o.a. de gz-psycholoog, psychotherapeut,  tandarts, fysiotherapeut en verloskundige). De centrale vraag was “Hoe blijf je als zorgprofessional vakbekwaam?”.  De bijeenkomsten werden zonder last of ruggespraak door de deelnemers bezocht. Er zijn meerdere onderwerpen aan de orde gekomen waaronder deskundigheidsbevordering en intervisie. Maar ook: ruimte voor  eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes. Specifiek voor de gz-psychologen is benoemd dat indien er extra herregistratie eisen komen , het een logisch gevolg is dat de werkervaringseis gelijk getrokken wordt met de andere artikel 3 beroepen (2.080 uur). Momenteel geldt er voor gz-psychologen een werkervaringseis van 3.120 uur.

VWS is momenteel aan de slag met de uitkomsten van deze bijeenkomsten. De verwachting is dat VWS in het najaar met een advies komt waar de beroepsverenigingen op kunnen reageren alvorens het advies naar de tweede kamer gaat. Wij zijn voornemens dit advies voor te leggen aan de ledenraad. Zodra er meer informatie bekend is zullen we u hier uiteraard over berichten. In de loop van dit jaar verwachten we ook meer informatie te krijgen over de ingangsdatum van deze extra eisen. Duidelijk mag zijn dat dit na 1/1/2017 is en dat er nagedacht wordt over een overgangsregeling.

Voor meer informatie over de huidige herregistratie eisen, klik hier

En voor het meest recente bericht over de huidige herregistratie eisen, klik hier

 

Generieke Modules, Zorgstandaarden en Richtlijnen.

De afgelopen weken is er door meerdere NVGzP-leden meegewerkt aan Generieke Modules en Richtlijnen via het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.  De NVGzP heeft autorisaties afgegeven voor de Generieke Module herstelondersteuning, Generieke Module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Voor de leden die hieraan hebben meegewerkt: namens de NVGzP hartelijk dank!

Op dit moment bevindt zich de Generieke Modules Destigmatisering  in de commentaarfase. Ook namens de NVGzP heeft een lid commentaar geleverd. Dank daarvoor!

Voor meer informatie over de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling van andere Generieke Modules, Zorgstandaarden en richtlijnen klik hier 

Laat ons gerust weten als u aan een van de commentaarrondes mee wilt werken.

 

Ledenvragen

We krijgen op dit moment ledenvragen over het Kwaliteitsstatuut en het ROMmen.

Inmiddels is er voor vrijgevestigden meer informatie bekend geworden over het ROMen. Klik hier voor deze informatie.

Over het kwaliteitsstatuut kan gemeld worden dat binnen enkele weken het format Kwaliteitsstatuut publiek beschikbaar komt.  P3NL vertegenwoordigd ons bij de besprekingen hierover met andere veldpartijen, Zorgverzekeraars nederland en VWS. We verwachten dat het format pas beschikbaar komt na 8 juli (na deze datum verschijnt er tot eind augustus geen Nieuwsbrief). We zullen u dan ook via een email op de hoogte houden van de publicatie van en aanvullende informatie over het format Kwaliteitsstatuut. Woensdag 6 juli was er een informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut. Voor meer info klik hier.

Actualiseren ledengegevens

We mailen met enige regelmaat specifieke groepen binnen ons ledenbestand met bepaalde informatie of vragen die betrekking hebben op die groep. Bijvoorbeeld de vrijgevestigden of  een van de specialismen. we hebben gemerkt dat deze velden in de ledenadministratie vaak niet goed ingevuld zijn. Bij deze vragen we u  om uw gegevens na te kijken en zo nodig te actualiseren. Op deze wijze kunnen we u specifieker voorzien van informatie of het stellen van vragen. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Een hele fijne zomer gewenst!

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.