Aanpassingen ‘overige beroepen’ binnen beroepenlijst ZPM

04-11-2021

Het Programma Zorgprestatiemodel heeft de beroepenlijst enigszins aangepast. In de lijst ‘overige beroepen’ zijn er besluiten genomen over de reikwijdte van de inzet van orthopedagogen, orthopedagoog-generalisten (OG’ers) en K&J-psychologen NIP.

Inleiding
In de oude lijst was het voor orthopedagogen, OG’ers en K&J-psychologen NIP alleen mogelijk om binnen de curatieve GGZ behandeling te geven aan cliënten tussen 18 en 23 jaar en voor cliënten met LVB en een psychische stoornis. NVO en NIP wilden een verruiming van deze begrenzing. Om haar standpunten kenbaar te maken bij het programmateam van het programma ZPM, heeft de NVGzP een brief gestuurd. Deze is meegenomen in de besluitvorming.

Uitkomst
Besloten is dat de orthopedagoog, de OG’er en de K&J-psycholoog NIP binnen een bredere groep cliënten ingezet kan worden binnen de curatieve GGZ. De NVGzP is tevreden dat er voor pedagogen wel een begrenzing blijft bestaan, uitgaande van hun opleidingsachtergrond en het deskundigheidsgebied. Daarnaast is de NVGzP verheugd dat voor de orthopedagogen hetzelfde stramien wordt gekozen als voor de masterpsycholoog: een positie in de hardheidsclausule en de noodzaak een LOGO-verklaring te hebben. Op basis van nog nader te duiden selectiecriteria zal deze beroepsgroep op een later moment nogmaals beoordeeld worden op haar bekwaamheid om zelfstandig behandeling uit te voeren binnen de curatieve GGZ.

Aangepaste beroepenlijst
De aangepast beroepenlijst is hier te vinden.