Wil jij deel uitmaken van de visitatiecommissie?

21-09-2021


De NVGzP is bezig met de inrichting van een visitatiecommissie. Deze visitatiecommissie heeft als verantwoordelijkheid om als toetsings- en beroepsethisch kader te functioneren voor de visiteurs van de praktijkvisitatie die de NVGzP uitvoert. Over de praktijkvisitatie heeft de NVGzP afspraken gemaakt met Menzis en VGZ om een kwalitatieve, maar ook meetbare visitatie te houden bij vrijgevestigde praktijkhouders.

Op dit moment zijn wij bezig met de inrichting van de visitatiecommissie en zoeken wij gz-psychologen die zich hiervoor in willen zetten. De visitatiecommissie houdt toezicht en visiteert niet zelf.

Als lid van de visitatiecommissie heb je de volgende taken:

  • Je formuleert criteria samen met de andere commissieleden waaraan visiteurs moeten voldoen en ontwikkelt een competentieprofiel voor visiteurs.
  • Stelt een reglement voor visiteurs op en evalueert dit jaarlijks.
  • Behandelt klachten over visiteurs in de werkgroep en komt tot een uitspraak/ontwikkelt een kader om klachten in behandeling te kunnen nemen.
  • Verder ontwikkelen van de documenten rondom visitatie op basis van bij BIG-beroepen horende standaarden. Zie ook visitatiekader.
  • De commissie evalueert ieder jaar en stelt verbeteringen in beleidsmatige zin voor. Hierin worden ook landelijke ontwikkelingen meegenomen.
  • Koppelt jaarlijks over de werkzaamheden terug aan het bestuur en stelt aan hen verbeteringen met betrekking tot de inrichting van het proces of de visitatie zelf voor.

Wat breng je mee?

  • Je hebt visie en drive om de bovengenoemde taken verder inhoud en vorm te geven.
  • Je hebt kennis van zaken rondom visitatie en goed praktijkhouderschap.
  • Je bent bereid hier ook zaken voor te doen en dit samen met anderen op te pakken.

Hierbij word je ondersteund door het bureau van de NVGzP en de kennis die er reeds is bij de huidige visiteurs. De gevraagde inzet zal 2 à 4 uur per maand bedragen.

Ben je geïnteresseerd? Laat het dan weten aan Anne Wisman, secretaris van de Visitatiecommissie; awisman@nvgzp.nl.