Taken van de Ledenraad

De Ledenraad komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. De Ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging. Dit gebeurt door goedkeuring van het strategische meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan dat door het bestuur wordt vastgesteld. En op basis daarvan houdt de Ledenraad toezicht op het verenigingsbestuur.

Daarnaast is de Ledenraad in het bijzonder belast met:

  • het goedkeuren van het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid;
  • het goedkeuren van de begroting en het vaststellen van het financieel jaarverslag;
  • het vaststellen van de hoogte van de contributie;
  • het vaststellen van het huishoudelijk reglement en besluiten tot statutenwijziging;
  • de benoeming en eventueel schorsen en ontslaan van bestuursleden.

Leden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn daarna nog maximaal eenmaal herkiesbaar.

Tijdsinvestering: deelname aan en voorbereiding van de vergaderingen, ca. vijf dagen per jaar. Daarnaast verwachten we van Ledenraadsleden dat ze het beleid en de activiteiten van de NVGzP volgen en ook buiten de vergaderingen bereid zijn daarover mee te denken.

Vergoeding: De vergoeding voor een actief ledenraadslid van de NVGzP bestaat uit grote waardering van je achterban en verder de maximaal fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding (prijspeil 2015 € 0,19 per kilometer, ongeacht het vervoermiddel).

Samenstelling van de Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 24 leden. Om te zorgen dat de raad een goede afspiegeling is van het ledenbestand van de vereniging wordt bij de verkiezing van de Ledenraad gebruik gemaakt van kieskringen.

De helft van de leden wordt gekozen op basis van opleidingsniveau. Hiervoor worden drie kieskringen gevormd: piogs, gz-psychologen en specialisten.

De andere helft van de leden wordt gekozen op basis van werkgebied. Hierbij worden vier kieskringen onderscheiden: GGZ Volwassenen (dienstverband), GGZ Volwassenen (vrijgevestigd), kinder- en jeugdzorg, incl. kinder- en jeugd GGZ, en overige.

Het aantal zetels per kieskring wordt bepaald op basis van het aantal kiesgerechtigde leden dat de kieskring telt. Dus als 8% van de leden piog is, hebben de piogs recht op één zetel. Dat kan er dus bij voorbeeld zo uitzien:

Belangstelling om zitting te nemen in de Ledenraad? Klik hier voor informatie over het profiel van leden van de raad en manier van kandidaatstelling. 

Terug naar overzichtspagina dossier verkiezingen Ledenraad NVGzP 2015