Kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteit(sinstrumenten)

Kwaliteit is een veelomvattend begrip binnen de gezondheidszorg. Meestal als we het hebben over kwaliteit binnen de gezondheidszorg, hebben we het over het handelen van zorgprofesssionals. In die zin is het grootste kapitaal binnen de gezondheidszorg het sociale kapitaal: de zorg is mensenwerk. De NVGzP lobbyt dat haar leden de meest optimale kwaliteit van zorg kan leveren.

Wet BIG

Een belangrijke wetgeving als het gaat over de kwaliteit van beroepsbeoefening is de wet BIG. Deze wet is tot stand gekomen om de veiligheid en de kwaliteit van zorg te waarborgen. Meer over de wet BIG, kun je hier vinden.

Contourennota ‘Zorg voor de toekomst’

VWS heeft in december 2020 de eerste versie van de contourennota “zorg voor de toekomst’ gedeeld. In deze nota schetst het ministerie van VWS haar ideeën over de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg op het gebied van (1.) preventie & gezondheid, (2.) organisatie & regie en (3.) vernieuwing & werkplezier. Zo vlak voor de verkiezingen kun je dit zien als de visie van de coalitie.

Kwaliteitskader Jeugd

In 2016 is het kwaliteitskader Jeugd vastgesteld. In het kwaliteitskader Jeugd is de norm van de verantwoorde werktoedeling afgesproken om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Hierin is afgesproken dat er in principe minimaal een hbo-professional of een BIG-geregistreerde professional het werk binnen de jeugdhulp moet verrichten. Wanneer een lager beroepsniveau wordt ingezet, moet de zorgaanbieder dit kunnen verantwoorden.

Kwaliteitskader gehandicaptensector

In 2015 en 2016 hebben diverse partijen uit de gehandicaptenzorg gewerkt aan een vernieuwing van het landelijke Kwaliteitskader. Met ingang van 2017 is het vernieuwde kwaliteitskader van kracht voor de gehele sector en het loopt door tot 2022. Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is een gedeelde visie op de vraag wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen.

Het kwaliteitskader is gebouwd op vier pijlers:

  • Het zorgproces rond de individuele cliënt (bouwsteen 1)
  • Ervaringen van cliënten (bouwsteen 2)
  • Medewerkers die aan kwaliteit werken (bouwsteen 3)
  • Bestuurlijk leiderschap rond kwaliteit (bouwsteen 4)

Kwaliteitsstatuut ggz

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.

Het Zorginstituut (ZiN) heeft eind 2020 het nieuwe kwaliteitsstatuut ggz met doorzettingsmacht aan het veld aangeboden. Op basis van een dringend verzoek vanuit relevante partijen  binnen de ggz heeft de kwaliteitsraad van het ZiN, na advisering vanuit alle partijen, het nieuwe kwaliteitsstatuut ggz ontwikkeld. Op dit moment wordt het nieuwe kwaliteitsstatuut ggz vertaald naar toepassing binnen het werkveld. Hierbij lobbyt de NVGzP voor goede toepasbaarheid, goede positionering van de BIG-geregistreerde psychologen en het tegengaan van onnodige regeldruk. Het nieuwe kwaliteitsstatuut ggz is hier te vinden.

Akwa ggz: kwaliteitsinstrumenten ggz

Kwaliteitsinstrumenten in de geestelijke gezondheidszorg is een verzamelnaam voor zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen.

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Belangrijke stakeholders in de geestelijke gezondheidszorg hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van diverse kwaliteitsinstrumenten (zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen) om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren.

Sinds januari 2019 is het kwaliteitsinstituut Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ) formeel gestart. Het Netwerk KwaliteitsOntwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) zijn in dit instituut samengegaan. Belangrijk verschil met het NKO en SBG is dat Akwa GGZ in eerste instantie wordt geleid door patiënten, hun naasten en professionals.

Meer over zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen GGZ