Hoe het probleem van de NZa uw probleem werd!

09-12-2016


Stijn van Engelen

De NZa heeft nadat zij door het CBb op haar vingers is getikt de tariefbeschikking SGGZ onlangs herzien. Volgens het CBb had de NZa de tarieven (2014 en 2015) op onjuiste wijze vastgesteld. Aangezien de uitkomsten van een kostprijsonderzoek sterk afweken van hetgeen de NZa had verwacht, heeft zij de uitkomsten van dit onderzoek naast zich neer gelegd om zo tot een meer wenselijk resultaat te kunnen komen. Als gevolg daarvan zijn de tarieven SGGZ voor 2014 en 2015 te laag vastgesteld.

Hersteltarieven 2014-2015

Om dit te herstellen heeft de NZa onlangs een nieuwe tariefbeschikking gepubliceerd (TB/REG-1700-03). De NZa heeft besloten de tarieven niet met terugwerkende kracht aan te passen aangezien dit voor alle partijen vergaande gevolgen zou hebben (systemen moeten worden aangepast, eigen risico moet worden herberekend, jaarrekeningen kunnen niet worden geaccordeerd etc.). Daarom komt de NZa met zogenaamde “hersteltarieven 2014 en 2015”.

De hoogte van deze hersteltarieven zijn gebaseerd op het verschil van de tarieven zoals vastgesteld in 2014-2015 en de uitkomsten van de nieuwe kostprijsberekening. Deze hersteltarieven kunnen onder voorwaarden in 2017 rekening worden gebracht. Deze voorwaarden komen er kort gezegd op neer dat zorgaanbieder en zorgverzekeraar een (schriftelijke) overeenstemming moeten hebben om deze hersteltarieven in rekening te brengen en een aanbieder kan deze tarieven alleen in rekening brengen indien de aanbieder in 2014 en/of 2015 de betreffende DBC’s in rekening heeft gebracht.

Met name het contractvereiste voor de aanspraak op deze compensatie is vreemd. Enerzijds omdat een contractvereiste voor een concrete zorgprestatie voor huisartsenzorg door het CBb niet toelaatbaar is geacht en anderzijds omdat het aan de zorgverzekeraar is om te bepalen wie in aanmerking komt voor een compensatie van de te laag vastgestelde tarieven 2014 & 2015. Daarnaast is het indirect ook gek dat een verzekerde in 2017 meer moet betalen omdat in 2014 en 2015 te weinig is betaald. Tot slot is er niets geregeld voor 2016, terwijl voor dat jaar ook (te) lage tarieven zijn vastgesteld.

Vooral voor de ongecontracteerde zorgaanbieder zal het uitermate lastig worden afspraken te maken met de zorgverzekeraar voor compensatie. Door een schriftelijke overeenkomst verplicht te stellen heeft de NZa deze groep zorgaanbieders feitelijk uitgesloten voor compensatie. In de praktijk blijkt echter ook dat gecontracteerde zorgaanbieders nul op rekest krijgen. Doordat de nieuwe tariefbeschikking dateert van halverwege oktober en de onderhandelingen voor 2017 op die datum al grotendeels afgerond waren, staan zorgverzekeraars niet open om over deze hersteltarieven te onderhandelen. Daarnaast is het voor een zorgaanbieder zondermeer de vraag wat hij aan een hoger tarief heeft indien niet tevens het omzetplafond wordt aangepast.

Gevolgen van de nieuwe tariefbeschikking

Feitelijk komt het er dus op neer dat de NZa er voor heeft gekozen een fout uit het verleden in de toekomst te herstellen. De gekozen methodiek gaat per saldo ten koste van de zorgaanbieders. Zorgaanbieders hebben een te lage vergoeding gekregen voor zorg geleverd in 2014 en 2015 maar zullen, zoals het er nu op lijkt, hiervoor niet gecompenseerd worden. Daarnaast geldt dat zorgverzekeraars bij de berekening van het omzetplafond 2017 geen rekening houden met de tariefsophoging in 2017. Resultaat hiervan is dat zorgaanbieders ook in 2017 minder patiënten kunnen behandelen binnen het opgelegde omzetplafond.

Zoals u zult begrijpen is hierover het laatste woord nog niet gesproken en zijn wij ondermeer betrokken bij een procedure tegen deze nieuwe tariefbeschikking van de NZa. Indien u vragen heeft over bovenstaande of de meest recente ontwikkelingen kunt u contact opnemen met Eldermans|Geerts:

Mr. A. van Engelen zorgmakelaar bij Eldermans|Geerts (www.eldermans-geerts.nl).
t: 030-2332218