Werkervaring

De eenvoudigste manier om voor herregistratie in aanmerking te komen is door aan tonen dat je in de herregistratieperiode van vijf jaar voldoende werkervaring hebt opgebouwd als gz-psycholoog. De werkervaringseis voor gz-psychologen en psychotherapeuten bedraagt 3.120 uur over vijf jaar. Dit komt overeen met gemiddeld 12 uur per week.

Inhoudelijke eisen werkervaring

Werkervaring kan meetellen, als voldaan wordt aan drie eisen:

 1. De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg.
 2. De werkzaamheden moeten vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor je herregistratie aanvraagt. Voor de gz-psycholoog is dit deskundigheidsgebied in de wet-BIG omschreven als ‘het verrichten van psychologisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan alsmede het toepassen van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen psychologische behandelingsmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand‘. In gewoon Nederlands: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling, inclusief de evaluatie daarvan.
 3. Als je werkt in een ander beroep of functie dan gz-psycholoog moeten de  werkzaamheden  minimaal op WO-niveau worden uitgevoerd.

Deze eisen worden nader uitgewerkt in het beoordelingskader. Hieronder een aantal belangrijke punten.

 • ‘Individuele gezondheidszorg’. Dit is gedefinieerd als ‘werkzaamheden die rechtstreeks gericht zijn op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te bevorderen of te bewaken’. Belangrijk is hierbij dus niet de setting, maar de aard van de werkzaamheden. Wat bij voorbeeld niet meetelt, is werk dat gericht is op groepen patiënten, zoals preventie.
 • Ook werkzaamheden in een ander beroep dan gz-psycholoog kunnen meetellen, mits deze werkzaamheden wel vallen binnen het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog, en op het niveau van een gz-psycholoog worden uitgeoefend. Dit geldt bijvoorbeeld voor werkzaamheden als psychotherapeut.
 • Ook leidinggevende werkzaamheden kunnen meetellen, zolang de werkzaamheden waarover leiding wordt gegeven, te maken hebben met zorg voor personen en liggen op het deskundigheidsgebied en het niveau van de gz-psycholoog.
 • Daarnaast zijn er zogenaamde ‘gelijkgestelde werkzaamheden’, die ook meegerekend mogen worden. Dit zijn met name werkzaamheden als docent aan een universiteit of aan een opleiding tot gz-psycholoog of klinisch (neuro)psycholoog. Voorwaarde daarbij is dat het onderwijs betrekking heeft op het centrale vakgebied van de gz-psycholoog.
 • Ook buitenlandse werkervaring telt in principe mee.

Overige eisen werkervaring

 • Werkonderbrekingen door bijvoorbeeld ouderschapsverlof, zorgverlof, buitengewoon verlof of langdurige ziekte tellen niet mee (zwangerschaps- en bevallingsverlof wel).
 • Als je het werk langer dan twee jaar aaneengesloten onderbreekt, telt de werkervaring voor de onderbreking niet meer mee.
 • Voor werk in dienstverband wordt de contractuele arbeidstijd als basis genomen voor de berekening.
 • Voor zelfstandig gevestigden wordt het aantal cliëntcontacturen als basis genomen. Hiertoe worden ook andere cliëntgebonden werkzaamheden gerekend, zoals opstellen van een behandelplan, bijhouden van het dossier en uitwerken van psychologische tests. Bovenop de cliëntcontacturen  mogen uren voor bedrijfsvoering, deskundigheidsbevordering, vakantie en ziekte worden meegerekend.

De formele eisen voor herregistratie en een toelichting daarop, zijn vastgelegd in het beoordelingskader.

Kijk hier voor het beoordelingskader voor herregistratie als gz-psycholoog en psychotherapeut.

Aantonen werkervaring

Uitgangspunt bij de beoordeling van de werkervaring, is de opgave van de beroepsbeoefenaar. Deze aanvragen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Als je in de steekproef valt, moet je in staat zijn je opgave te onderbouwen met bewijsstukken. Je hoeft dus niet standaard bewijsstukken mee te sturen. Een uitzondering vormt werkervaring in het buitenland. Hiervan moeten wel bewijsstukken worden overlegd.