Herregistratie psychologische beroepen in de wet BIG

BIG-registraties zijn vijf jaar geldig. Elke vijf jaar dient een gz-psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog aan te tonen dat hij voldoet aan de herregistratie-eisen. Het is wenselijk om deze eisen goed te kennen zodat professionals gedurende deze vijf jaar kunnen toewerken naar deze registratie.

De herregistratie-eisen zijn verschillend voor gezondheidszorg-psychologen, vallende onder artikel 3 van de wet BIG (basisberoep) en klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen die vallen onder artikel 14 van de wet BIG (specialisten).

COVID-19: opschorten verplichting BIG-(her)registratie

De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. Minister Bruins heeft besloten dat voor alle geregistreerde zorgverleners de plicht tot herregistratie wordt opgeschort. Eerder zijn al besluiten genomen door het Kabinet waarin voormalige verpleegkundigen en artsen, van wie de BIG-registratie is verlopen, weer aan de slag mogen. Lees hier het volledige bericht.

Herregistratie gz-psycholoog

Voor gz-psychologen geldt alleen een werkervaringseis voor herregistratie. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de wettelijke herregistratie-eisen met tevens een scholingseis, maar deze wetgeving is vertraagd. Er vindt op dit moment een verkenning plaats van de toekomstbestendigheid van de wet BIG. Hierin wordt ook gesproken over de scholingseis van BIG-geregistreerde beroepen binnen art.3 wet BIG (basisberoepen).  Deze verkenning duurt langer dan verwacht (mede vanwege COVID-19), waardoor nog niet bekend is of deze scholingseis er komt, op welke (wettelijke) basis en wat daarbij de inhoudelijke eisen zijn.

Herregistratie gz-psycholoog

Je komt in aanmerking voor herregistratie als gz-psycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 3.120 uur hebt gewerkt als gz-psycholoog (gemiddeld 12 uur/week). Als je niet voldoet aan deze werkervaringseis, kun je een toets doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Ter voorbereiding op de toets kun je eventueel een scholing volgen.

  • Klik hier voor meer informatie over de werkervaringseis.
  • Klik hier voor meer informatie over de toets en de evt. scholing

Voor specialisten (klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen) geldt dat zo lang zij geregistreerd staan als specialist, zij ook automatisch geherregistreerd zijn als gz-psycholoog. Gz-psychologen die in opleiding zijn tot specialist, kunnen voor de herregistratie volstaan met een bewijs van inschrijving in het opleidingsregister. Ze hoeven dus niet apart aan te tonen dat ze voldoen aan de werkervaringseis.

Toets en scholing bij onvoldoende werkervaring

Uitgebreide informatie over de toets en de scholingsprogramma’s voor gz-psychologen met onvoldoende werkervaring.
Lees meer

Procedure

Uiterlijk 6 maanden voor het verlopen van je registratietermijn ontvang je bericht van het BIG-register. Aanvraag van herregistratie geschiedt digitaal via de website van het BIG-register. De kosten van een aanvraag tot herregistratie bedragen € 85. Vaak worden deze kosten vergoed door de werkgever.

Let op: je nieuwe registratieperiode gaat in op de datum dat je aanvraag wordt goedgekeurd. Als je op 1 juli 2020 een aanvraag hebt ingediend, en deze is op 15 september goedgekeurd, loopt je nieuwe registratieperiode dus tot 15 september 2025.

Als je niet tijdig een aanvraag tot herregistratie indient, of als je aanvraag wordt afgewezen, wordt je inschrijving in het BIG-register geschrapt zodra je registratietermijn is verlopen. Je kunt daarna altijd een aanvraag indienen om opnieuw ingeschreven te worden in het register. Je moet dan aantonen dat je voldoet aan de herregistratie-eisen.

Zie voor meer details over de procedure de website van het BIG-register, klik hier

Herregistratie klinisch psycholoog

Je komt in aanmerking voor herregistratie als klinisch psycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 4160 uren hebt gewerkt als klinisch psycholoog (waarvan minimaal 2080 uren patiëntgebonden  werkzaamheden). Dit is de werkervaringseis. Daarnaast dien je minimaal 200 uren besteed hebben aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 100 uren aan bij- en nascholing en minimaal 50 uren aan intercollegiale toetsing.

De procedure en de eisen van herregistratie worden bepaald door de FGzPT.

Verdere uitleg over de herregistratie-eisen voor de klinisch psychologen kun je vinden in het Besluit specialisme klinisch psycholoog

Herregistratie klinisch neuropsycholoog

Je komt in aanmerking voor herregistratie als klinisch neuropsycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 4160 uren hebt gewerkt als klinisch neuropsycholoog (waarvan minimaal 2080 uren patiëntgebonden werkzaamheden). Dit is de werkervaringseis. Daarnaast dien je minimaal 200 uren besteed hebben aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 100 uren aan bij- en nascholing en minimaal 50 uren aan intercollegiale toetsing.

De procedure en de eisen van herregistratie worden ook voor het specialisme klinisch neuropsycholoog bepaald door de FGzPT.

Verdere uitleg over de herregistratie-eisen voor de klinisch psychologen kun je vinden in het Besluit specialisme klinische neuropsycholoog