Herregistratie psychologische beroepen in de wet BIG

BIG-registraties zijn vijf jaar geldig. Elke vijf jaar dient een gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog aan te tonen dat hij voldoet aan de herregistratie-eisen. Het is wenselijk om deze eisen goed te kennen zodat professionals gedurende deze vijf jaar kunnen toewerken naar deze herregistratie.

De herregistratie-eisen zijn verschillend voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten, vallende onder artikel 3 van de wet BIG (basisberoep) en klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen die vallen onder artikel 14 van de wet BIG (specialisten).

OPSTART herregistratie uiterlijk voor 1 januari 2023

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting voor de artikel 3-beroepen (gz-psycholoog en psychotherapeut) tijdelijk uitgesteld. Inmiddels heeft de minister besloten om de herregistratie te hervatten. Dit betekent dat de BIG-geregistreerde zorgverleners voor wie het uitstel van toepassing was, zich uiterlijk vóór 1 januari 2023 moeten herregistreren.

Opstart herregistratie: Hoe werkt het?

De herregistratie voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (artikel 14 van de Wet BIG) is per september 2020 weer hervat. Zolang je als klinisch psycholoog  of klinisch neuropsycholoog staat ingeschreven in het register van de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt, hoef je je niet te herregistreren voor de titel als gz-psycholoog. Sta je naast klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog ook geregistreerd als psychotherapeut, dan moet je je voor deze titel wel herregistreren bij het CIBG, uiterlijk vóór 1 januari 2023.

Wil je weten hoe de herregistratie werkt? Meer hierover vind je op de website van het ministerie van VWS: Opstart herregistratie: hoe werkt het?

Afschaffing tweejaarseis

Het ministerie van VWS is gestart met de voorbereidingen om de tweejaars-werkonderbrekingseis bij herregistratie geheel te schrappen. Het streven is om deze wijziging in het najaar van 2022 te publiceren. De regeling zal dan ook in werking treden. Vooruitlopend hierop worden nog geen uitzonderingen gemaakt. Zorgverleners die bij de herregistratieaanvraag in de problemen komen door een werkonderbreking van langer dan twee jaar, worden geadviseerd zo laat mogelijk (maar uiterlijk op de datum van de uiterste herregistratiedatum) herregistratie aan te vragen.

Wat is de tweejaar-werkonderbrekingseis?

Werkervaringen opgedaan in de 5 jaar voorafgaand aan de uiterste herregistratiedatum, mogen meetellen voor herregistratie. Het is daarbij toegestaan het werk tussentijds één of meerdere keren te onderbreken. Maar hierbij geldt op dit moment:

  • dat een onderbreking maximaal twee jaar aaneengesloten mag zijn en dat er in de overige tijd voldoende uren zijn gewerkt om de urennorm te halen.
  • bij een werkonderbreking langer dan twee jaar, mag de werkervaring die is opgedaan vóór de werkonderbreking, niet meer meetellen voor herregistratie.

Herregistratie gz-psycholoog en psychotherapeut

Voor gz-psychologen geldt alleen een werkervaringseis voor herregistratie. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van de wettelijke herregistratie-eisen met tevens een scholingseis, maar deze wetgeving is vertraagd. Er vindt op dit moment een verkenning plaats van de toekomstbestendigheid van de wet BIG. Hierin wordt ook gesproken over de scholingseis van BIG-geregistreerde beroepen binnen artikel 3 wet BIG (basisberoepen).  Deze verkenning duurt langer dan verwacht (mede vanwege COVID-19), waardoor nog niet bekend is of deze scholingseis er komt, op welke (wettelijke) basis en wat daarbij de inhoudelijke eisen zijn.

Je komt in aanmerking voor herregistratie als gz-psycholoog of psychotherapeut als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 3.120 uur hebt gewerkt als gz-psycholoog (gemiddeld 12 uur/week). Op de website van het ministerie van VWS vind je meer informatie over de werkervaringseis voor gz-psychologen en de werkervaringseis voor psychotherapeuten. Als je niet voldoet aan deze werkervaringseis, kun je een toets doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Ter voorbereiding op de toets kun je eventueel een scholing volgen.

  • Klik hier voor meer informatie over de werkervaringseis.
  • Klik hier voor meer informatie over de toets en de evt. scholing

Voor specialisten (klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen) geldt dat zo lang zij geregistreerd staan als specialist, zij ook automatisch geregistreerd zijn als gz-psycholoog. Gz-psychologen die in opleiding zijn tot specialist, kunnen voor de herregistratie volstaan met een bewijs van inschrijving in het opleidingsregister. Ze hoeven dus niet apart aan te tonen dat ze voldoen aan de werkervaringseis.

Toets en scholing bij onvoldoende werkervaring

Uitgebreide informatie over de toets en de scholingsprogramma’s voor gz-psychologen met onvoldoende werkervaring.
Lees meer

Procedure

In principe ontvang je uiterlijk 6 maanden voor het verlopen van je registratietermijn een bericht van het BIG-register. Aanvraag van herregistratie geschiedt digitaal via de website van het BIG-register. De kosten van een aanvraag tot herregistratie bedragen € 85. Vaak worden deze kosten vergoed door de werkgever.

Let op: je nieuwe registratieperiode gaat in op de datum dat je aanvraag wordt goedgekeurd. Als je op 1 juli 2020 een aanvraag hebt ingediend, en deze is op 15 september goedgekeurd, loopt je nieuwe registratieperiode dus tot 15 september 2025.

Als je niet tijdig een aanvraag tot herregistratie indient, of als je aanvraag wordt afgewezen, wordt je inschrijving in het BIG-register geschrapt zodra je registratietermijn is verlopen. Je kunt daarna altijd een aanvraag indienen om opnieuw ingeschreven te worden in het register. Je moet dan aantonen dat je voldoet aan de herregistratie-eisen.

Meer informatie  over de aanvraagprocedure vind je op de website van het BIG-register.

Herregistratie klinisch psycholoog

Je komt in aanmerking voor herregistratie als klinisch psycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 4160 uren hebt gewerkt als klinisch psycholoog (waarvan minimaal 2080 uren patiëntgebonden werkzaamheden). Dit is de werkervaringseis. Daarnaast dien je minimaal 200 punten besteed te hebben aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 100 punten aan bij- en nascholing, minimaal 25 punten aan intercollegiale toetsing en 25 punten vrij in te vullen.

De procedure en de eisen van herregistratie worden bepaald door de FGzPt.

Verdere uitleg over de herregistratie-eisen voor de klinisch psychologen kun je vinden in de Beleidsregel Herregistratie van de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt.

Herregistratie klinisch neuropsycholoog

Je komt in aanmerking voor herregistratie als klinisch neuropsycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 4160 uren hebt gewerkt als klinisch neuropsycholoog (waarvan minimaal 2080 uren patiëntgebonden werkzaamheden). Dit is de werkervaringseis. Daarnaast dien je minimaal 200 punten besteed hebben aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 100 punten aan geaccrediteerde bij- en nascholing, minimaal 25 punten aan intercollegiale toetsing en 25 punten vrij in te vullen.

De procedure en de eisen van herregistratie worden ook voor het specialisme klinisch neuropsycholoog bepaald door de FGzPt.

Verdere uitleg over de herregistratie-eisen voor de klinisch psychologen kun je vinden in het Beleidsregel Herregistratie van de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt.

Update herregistratie-eisen 2022 klinisch (neuro)psycholoog

In het najaar van 2021 stelde de FGzPt een wijzigingsbesluit vast met daarin een aantal belangrijke wijzigingen van herregistratie-eisen voor de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

De belangrijkste wijzigingen houden het volgende in:

  • Het is niet langer mogelijk om een herregistratie te krijgen op grond van gelijkgestelde werkzaamheden. Een registratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden sluit niet langer aan bij de Wet BIG sinds de herregistratie voor de basisberoepen. De huidige geregistreerden op grond van gelijkgestelde werkzaamheden behouden hun registratie totdat deze vervalt.
  • Het minimaal aantal uren patiëntgebonden werkzaamheden is verhoogd van acht naar twaalf uur per week. Met deze wijziging wordt aangesloten bij de minimumeisen van de Wet BIG.
  • Er is een nieuwe categorie werkzaamheden geïntroduceerd. Dit zijn gelijkgestelde werkzaamheden die voldoen aan het beoordelingskader van de Wet BIG. Deze werkzaamheden tellen ook mee voor de eis van twaalf uur. In de oude regelgeving waren dit werkzaamheden die niet meegeteld mochten worden onder de acht uur patiëntgebonden werkzaamheden.

Voor (her)registratie geldt dus straks een nieuwe urennorm van twaalf uur patiëntgebonden werk en vier uur gelijkgesteld werk. Waarbij veel taken op het gebied van onderwijs en onderzoek geduid kunnen worden als patiëntgebonden werkzaamheden. Bestuurlijke- en managementtaken zullen vallen onder de noemer ‘gelijkgesteld werk’. Het is dus goed om na te gaan welke uren nog wel onder jouw herregistratie vallen en welke niet (meer).

Voor bovenstaande wijzigingen geldt dat voor het deel van de beoordelingsperiode voor 1 januari 2022 gekeken wordt naar de huidige regelgeving en voor de periode daarna naar de gewijzigde regelgeving die in werking treedt, al dan niet met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.

Het wijzigingsbesluit vereist instemming van de minister voor Medische Zorg. Het verzoek tot instemming ligt bij de minister, en is op het moment van schrijven nog niet goedgekeurd. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de besluiten bij akkoord is 1 januari 2022, al dan niet met terugwerkende kracht.

Lees ook: Publicatie vaststelling nieuwe wijzigingsbesluiten College (fgzpt.nl)