Vraag en antwoord: patiëntendossiers

Vraag: Mag een zorgverzekeraar het behandelplan van een cliënt opvragen?

Antwoord: “Nee dat mag niet, tenzij er sprake van een materiële controle is, die volgens de regels wordt uitgevoerd, anders moet de cliënt altijd eerst toestemming geven.”

Lees hier meer over het beroepsgeheim, de juridische kaders voor materiële controle en artikel 83 van de Beroepscode voor psychologen.

Vraag: Cliënt vraagt om vernietiging medisch dossier: mag je dat doen als zorgaanbieder?

Antwoord: Bewaartermijn medisch dossier
In principe geldt er een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor medische dossiers. Dat komt voort uit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Deze bewaartermijn gaat in op het moment dat de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. Een zorgaanbieder moet een medisch dossier soms ook langer bewaren, bijvoorbeeld als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is. Zo kan je op grond van goed hulpverlenerschap dossiers van minderjarigen langer dan twintig jaar bewaren. Staan er in het dossier van de minderjarige bijvoorbeeld gegevens over vermoedens van kindermishandeling, dan moeten die gegevens minimaal tot het 39ste levensjaar bewaard worden.

Vernietiging van dossiergegevens
Daarnaast mag een cliënt, volgens de WGBO, een schriftelijk verzoek doen tot het vernietigen van zijn/haar gegevens. In principe moet je als zorgaanbieder binnen een maand aan het verzoek voldoen als je dit schriftelijk hebt ontvangen. Meer informatie hierover vind je in de richtlijn van de KNMG ‘Omgaan met medische gegevens’. In deze richtlijn wordt ook aangegeven dat je in uitzonderlijke gevallen mag weigeren om aan het verzoek van je cliënt te voldoen, bijvoorbeeld als er sprake is van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd).

Je kunt een cliënt eventueel nog wijzen op de nadelen die de vernietiging van het dossier heeft voor de continuïteit van de zorg. Ook kun je hem/haar aanbieden om niet het hele dossier te vernietigen, maar alleen bepaalde gegevens eruit te halen. Belangrijk om te weten is ook dat de financiële en administratieve gegevens over de cliënt niet in het medisch dossier thuis horen en daarom niet onder het vernietigingsrecht vallen.

Tot slot raden we je aan om het verzoek tot vernietiging, als correspondentie, buiten het dossier te bewaren. En als je bepaalde delen uit het dossier vernietigt, teken dit dan ook aan, maar vermeld dan niet expliciet welke gegevens je vernietigd hebt.

Juridische helpdesk NVGzP
Heb je vragen over (o.a.) je rechten en plichten ten opzichte van een zorgverzekeraar? Dan kun je hiervoor terecht bij de juridische helpdesk van de NVGzP.

Algemene vragen
Met algemene vragen kun je terecht op ons forum in het NVGzP-portal of bij onze medewerkers via voorlichting@nvgzp.nl. Hieronder vind je vragen die al door anderen gesteld zijn.