Vraag en antwoord: jeugd

Vraag: De gemeente waarmee ik een contract heb, eist voor 2019 dat mijn praktijk een kwaliteitsmanagementsysteem heeft en visie heeft op (interne) verantwoording/toezicht. Voorzien jullie hierin, bijvoorbeeld door middel van visitaties of kunnen jullie mij aangeven hoe ik dit kan regelen?
Antwoord: De NVGzP biedt op dit moment (nog) geen praktijkvisitatie. Deze is wel in ontwikkeling. Je kan met een mail aan bureau@nvgzp.nl laten weten of je mee wil doen aan het proeftraject. De visitatie van branchevereniging LVVP bestaat al wel. Deze is in de sector Jeugd erkend door de Inspectie. Kosten bedragen in 2018 voor niet-leden €450,- plus het bedrag van een jaar-lidmaatschap, in totaal ongeveer €1000,-.

Vraag: Valt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de sector Jeugd nu wel of niet onder de regelgeving conform commissie Meurs en kwaliteitsstatuut? Mijn werkgever geeft aan dat we nu weer de term hoofdbehandelaar dienen te gebruiken en ook de orthopedagoog en de psycholoog K&J NIP hoofdbehandelaar mogen zijn.
Antwoord: Inderdaad wordt in de jeugdhulp meestal gesproken van een hoofdbehandelaar. Regiebehandelaar is de term die in de volwassenen-GGZ gebruikt wordt, op basis van de invoering van het kwaliteitsstatuut (naar aanleiding van het advies van de Commissie Meurs). De jeugd-GGZ, basis en specialistisch, valt onder de Jeugdwet. Het kwaliteitsstatuut is daarbij niet verplicht en het gebruik van termen kan per inkoopregio verschillen.

Vraag: Hoe kom ik aan een contract met de gemeente?
Het NIP en de NVO hebben een aantal veel gestelde vragen en antwoorden over inkoop jeugdzorg voor vrijgevestigden online geplaatst. De FAQ’s komen voort uit een webinar ‘inkoop jeugdhulp vrijgevestigden’. Naast het webinar en de FAQ’s is op de sites van NIP en NVO ook een Handreiking inkoop jeugd-ggz voor vrijgevestigden te vinden.
Klik hier voor de Handreiking.
Klik hier voor de veelgestelde vragen.

Vraag: Welke uitvoeringsvarianten zijn er?
Bron: i-Sociaaldomein.

Er zijn drie uitvoeringsvarianten voor de administratieve afhandeling van toewijzing en facturatie in het sociaal domein. Deze uitvoeringsvarianten verbinden bekostiging, inrichting van de zorgadministratie en het veilig en efficiënt uitwisselen van gegevens met de berichtenstandaarden iWmo en iJw.

Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant
• Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid tegen een bepaald tarief.
• Ook wel: P(rice)*Q(uantity).
• Voorbeeld: 2 uur begeleiding à € 30.

Outputgerichte uitvoeringsvariant
• Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over het leveren van een prestatie voor een vast bedrag. Hoe deze prestatie wordt behaald, wordt niet vastgelegd.
• Ook wel: arrangementen of trajectfinanciering.
• Voorbeeld: schoon huis.

Taakgerichte uitvoeringsvariant
• Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over een taak voor een (deel)populatie zonder verantwoording op individueel niveau. De aanbieder bepaalt zelf hoe de taak wordt ingevuld. Er bestaat geen directe relatie tussen het aantal cliënten en het budget.
• Ook wel: lump sum, populatiebekostiging.
• Voorbeelden: Taken van een wijkteam, beschikbaarheidsfunctie crisisopvang.

Documenten:
Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw (Zorginstituut Nederland, juli 2017) (pdf)
Standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten

Vraag: Wat moet ik regelen voor klachten en geschillen?
Antwoord: werk je alleen met cliënten jonger dan 18 jaar? Dan is de Wkkgz voor jou niet van toepassing en moet je volgens de Jeugdwet alleen toegang bieden tot een klachtencommissie. Werk je met zowel 18- als 18+? Dan moet je aan beide wetten voldoen (dus aansluiting bij zowel klachtenregeling als geschillencommissie).