Vraag en antwoord: fusie NVGzP en NIP/fusie NIP en NVGzP

Q&A – fusie-intentie NVGzP en NIP

De NVGzP en het NIP willen de kwaliteit van psychologische zorg in Nederland verbeteren en het beroep van psychologen beter positioneren. De besturen van de NVGzP en het NIP zijn ervan overtuigd dat zij door de krachten te bundelen hier de beste bijdrage aan kunnen leveren en méér waarde kunnen bieden aan jou en toekomstige leden. Met één grote en krachtige vereniging voor psychologen, versterken wij de beroepsidentiteit, treden we gezamenlijk opiniërend op en kunnen we jouw belangen nóg beter behartigen. Ook hebben we dan voldoende slagkracht om onze dienstverlening te verbreden.

De NVGzP en het NIP hebben daarom onlangs een intentieverklaring ondertekend waarmee zij het voornemen uitspreken om te fuseren en in gezamenlijkheid en in overleg met jou en de verenigingsgremia, de komende maanden te werken aan het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van deze fusie. Deze samenvoeging leidt dan tot één beroepsvereniging, waarin plaats is voor alle (post) master wetenschappelijk opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie.

In deze Q&A (versie 2.0, maart 2022) geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Mocht je andere vragen of suggesties hebben, neem dan contact met ons op via bureau@nvgzp.nl / info@psynip.nl

Voor welke psychologen zet de nieuwe vereniging zich in?
De nieuwe vereniging is er voor alle wetenschappelijk opgeleide psychologen, van studenten psychologie tot gepensioneerde psychologen en alle carrière-stadia daar tussenin.

Worden de belangen van de BIG-psychologen wel voldoende behartigd?
Zeker, deze belangen worden op dit moment behartigd door zowel de NVGzP als het NIP. In veel dossiers trekken onze beide verenigingen ook al samen op, zoals in de Beroepenstructuur, APV, cao’s en kwaliteitsstandaarden. Dat zal in de nieuwe vereniging zo blijven met als bijkomend voordeel dat we dan één grote vereniging zijn, en onze stem dus nog krachtiger is. We zullen, óók in de nieuwe gezamenlijke vereniging, de belangen van specifieke deelsegmenten van onze leden blijven behartigen, dus ook van de BIG-geregistreerde psychologen.

Wat is er veranderd sinds het vertrek van de NVGzP uit het NIP in 2012?
Tien jaar geleden is de NVGzP ontstaan uit onvrede binnen het NIP; met de komst van de wet BIG vond een deel van de leden dat de belangen van de BIG-psychologen onvoldoende gehoord en behartigd werden. Inmiddels is de wet BIG niet meer weg te denken uit het werkveld van de zorg en waakt het NIP net als de NVGzP over de belangen en kwaliteit van de BIG-psychologen. Het NIP is in de jaren na het ontstaan van de NVGzP ook ingrijpend veranderd; de structuur doet nu veel meer recht aan de verschillende belangen en segmenten van psychologen.

Hoe worden de leden betrokken in het fusieproces?
Nadat de besturen het fusievoorstel geschreven hebben, beslissen de beide ledenraden of ze hun goedkeuring kunnen geven aan de fusie. Bij het opstellen van het fusievoorstel vinden we het van belang dat leden hun visie, vragen, zorgen en suggesties aan de besturen mee kunnen geven. Hiervoor houden we online ledenvraagbijeenkomsten en gaan we in gesprek met de diverse gremia in de verenigingen. En daarnaast, kun je jouw inbreng ook altijd aan ons laten weten via bureau@nvgzp.nl. De reactie die we via diverse wegen ontvangen, bespreken de besturen van de verenigingen bij elke vergadering. En team communicatie werkt op basis hiervan deze Q&A bij.

Is er nog wel voldoende aandacht voor werkvelden buiten de zorg?
Zeker, de nieuwe vereniging behartigt de belangen van alle wetenschappelijk opgeleide psychologen en zet zich in voor de kwaliteit van de werkvelden in de volle breedte van de psychologie.

Hoe verloopt de planning van de fusie?
We zijn gestart met het uitspreken van een fusie intentie door de besturen van beide verenigingen. Dat houdt in dat beide besturen nu samen verder onderzoeken of en hoe het mogelijk is om te komen tot een goed fusievoorstel. Daarna maken de besturen een fusievoorstel. Dit wordt voor de zomer nog voorgelegd aan de ledenraden van beide verenigingen. Vervolgens volgt een juridische inzageperiode en de verwachting is dat de ledenraden (na de juridische inzage en bewaarperiode) hier in het najaar een definitief besluit over kunnen nemen.

Wat betekent dit voor de contributie?
Voor 2022 blijven alle tarieven hetzelfde, ook wanneer de verenigingen gedurende het jaar fuseren. De contributietarieven na de fusie worden in het fusievoorstel vastgelegd en zullen we na goedkeuring zo snel mogelijk bekend maken. Sinds de intentieverklaring getekend is, deelden we inzicht in elkaars financiële positie, verplichtingen en de contributie en onderzoeken we momenteel de weg naar harmonisatie.

Blijven mijn keurmerk en kwaliteitscertificaat uit de visitatie geldig voor de afgesproken vijf jaar als er een fusie plaatsvindt?
Zowel de NVGzP als het NIP zijn erkend als visitatie afnemer. Na fusie blijven de uitgegeven certificaten voor visitatie geldig tot de eindtermijn. Voor vrijgevestigden die nu een visitatie aanvragen zullen de huidige regels en afspraken over geldigheid behouden blijven.

Is een fusie niet duur/kostbaar en kost het niet te veel tijd van de bureaus?
Een fusieproces kost inderdaad geld en vraagt uren van de medewerkers van de beide bureaus. We hebben samen afgesproken dat we eenvoud en lage kosten nastreven. Bij keuzes die we moeten maken, nemen we die afspraak telkens mee in de overwegingen. Voor de procesbegeleiding hebben wij een externe moderator aangetrokken om de gesprekken en tijdsbesteding efficiënt te laten verlopen. De uitwerking doen we zoveel mogelijk zelf.

Kan ik tijdens de voorbereidingen van de fusie als lid van één van de verenigingen al gebruik maken van de ledenvoordelen van de andere vereniging?
Gebruik maken van elkaars ledenvoordelen kan pas nadat de fusie afgerond is, en nog niet daarvoor.

Wat wordt de naam van de nieuwe vereniging?
Daar zijn we samen verder over in gesprek, en kunnen we nu nog geen antwoord op geven.