Vraag en antwoord: herregistratie wet BIG

Veelgestelde vragen herregistratie wet BIG

De herregistratie van gz-psychologen wordt geregeld door het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van VWS dat verschillende registers beheert. In het kader van de Wet BIG beheert het CIBG de registratie èn herregistratie van gz-psychologen. Elke gz-psycholoog moet zich elke vijf jaar laten herregistreren. De laatste grote ronde van herregistraties heeft per 1 januari 2017 plaats gevonden. Meer informatie over het CIBG vind je op de website: www.cibg.nl.
De registratie en herregistratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen wordt uitgevoerd door de FGzPt. Meer informatie over de FGzPt vind je op de website: www.fgzpt.nl.
Algemene informatie over herregistratie kun je vinden op de website van het BIG-register. De voorwaarden voor gz-psychologen staan beschreven in een beoordelingskader dat je hier kunt downloaden: Beoordelingskader Gezondheidszorgpsychologen.
In 2022 kost een aanvraag voor herregistratie € 85,-.

Vraag: Moet ik van al mijn werkgevers uit de laatste vijf jaar bewijsstukken van werkervaring opvragen voor mijn herregistratie als gz-psycholoog? Ik kom met mijn huidige werkgever al ruim aan de eis van 3120 uur.

Antwoord: Hoewel je de uren misschien wel uit je meest recente baan kan aantonen, is het wenselijk om ook de eerder gewerkte uren door te geven. Daarmee voorkom je dat er een ‘gat’ in je werkervaring valt of dat je in de problemen komt, omdat bepaalde uren bij jouw huidige werkgever (toch) niet aan de noodzakelijke eisen voldoet. Je kunt je uren en de relevantie daarvan aantonen met een contract waarin je uren vermeld staan en een functiebeschrijving van de betreffende functie. Dit is uiteraard op te vragen bij jouw eerdere werkgever(s).

Vraag: Moet mijn werkgever de kosten voor herregistratie vergoeden?

Antwoord: Hoewel een CAO inderdaad nooit waterdicht is, kun je op basis van diverse cao’s binnen de gezondheidszorg wel meer van je werkgever verwachten. In veel cao’s staan verplichtingen voor de werkgever in het kader van (her)registratie in de wet BIG. Op grond daarvan krijg je vaak de daadwerkelijke kosten van (her)registratie vergoed. Wat altijd goed is om elk jaar met jouw werkgever een scholingsplan te bespreken en vast te leggen. Hier kunnen ook specifieke scholingen voor de herregistratie in meegenomen worden. Bepalingen uit de verschillende cao’s kunnen daarbij ondersteunend zijn en jouw verzoek tot scholing onderbouwen. Een afwijzing van je verzoek moet daarnaast altijd goed gemotiveerd worden. Is de afwijzing dat niet, of ben je het niet eens met de argumentatie en/of de afwijzing, dan kun je in eerste instantie dit bespreken met jouw werkgever. Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je eventueel de stap naar de klachtencommissie nemen, dan wel een juridische procedure starten.

De NVGzP is in samenwerking met het NIP en FBZ een communicatietraject gestart in 2021 om haar leden te informeren over rechten (en plichten) ten aanzien van scholing o.b.v. de diverse cao’s binnen de gezondheidszorg. Het eerste bericht hierover voor de ggz, kun je hier vinden. Voor de ziekenhuizen, hier. We willen ook voor andere cao’s dergelijke berichten ontwikkelen.

Vraag: Welke uren tellen mee?

Herregistratie gz-psycholoog

Antwoord: Om voor herregistratie in aanmerking te komen geldt de voorwaarde dat je minimaal 3120 uren in 5 jaar werk verricht hebt op het niveau en het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog Dat is gemiddeld 12 uur per week. Er is een herziening van de Wet BIG in voorbereiding die kan leiden tot het bijstellen van de urennorm (naar 2080, gemiddeld 8 uur per week). Óf en wanneer deze herziening intreedt is nog niet duidelijk.
Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag je je werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Duurt de onderbreking langer dan twee jaar, dan tellen alleen de uren die je na de onderbreking gewerkt hebt mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Bij werkzaamheden buiten Nederland moet je kunnen aantonen dat deze voldeden aan de kwaliteitseisen van het land waar je werkte.
Bij al het bovenstaande geldt: ‘werk’ en ‘gewerkte uren’ betreffen hier de uren in het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog, op het daarvoor vereiste niveau, op het gebied van individuele gezondheidszorg – en ook nog uitgevoerd terwijl je als gz-psycholoog of vergelijkbaar geregistreerd stond in het land waar je het werk deed (zie ‘Welke behandelingen tellen mee?’).
Een uitgebreider beschrijving van de eisen vind je in het beoordelingskader.

Herregistratie Klinisch (neuro)psycholoog

Antwoord: Je komt in aanmerking voor herregistratie als klinisch (neuro)psycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 4160 uren hebt gewerkt als klinisch (neuro)psycholoog (waarvan minimaal 2080 uren patiëntgebonden werkzaamheden). Dit is de werkervaringseis. Daarnaast dien je minimaal 200 uren besteed hebben aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 100 uren aan bij- en nascholing en minimaal 50 uren aan intercollegiale toetsing.
Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag je je werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Duurt de onderbreking langer dan twee jaar, dan tellen alleen de uren die je na de onderbreking gewerkt hebt mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Bij werkzaamheden buiten Nederland moet je kunnen aantonen dat deze voldeden aan de kwaliteitseisen van het land waar je werkte.
Bij al het bovenstaande geldt: ‘werk’ en ‘gewerkte uren’ betreffen hier de uren in het deskundigheidsgebied van de klinisch (neuro)psycholoog, op het daarvoor vereiste niveau, op het gebied van individuele gezondheidszorg – en ook nog uitgevoerd terwijl je als klinisch (neuro) of vergelijkbaar geregistreerd stond in het land waar je het werk deed (zie ‘Welke behandelingen tellen mee?’).
Een uitgebreider beschrijving van de eisen vind je in het besluit. 

Vraag: Hoe bereken je het aantal gewerkte uren?

Antwoord: de basis is het aantal (daadwerkelijk gemaakte) cliëntcontacturen. Naast het directe cliëntencontact tellen hierbij ook andere inhoudelijke cliëntgebonden werkzaamheden mee, zoals het stellen van een diagnose, de indicatiestelling, patiëntgebonden consultatie en overleg met andere hulpverleners, het opstellen van een behandelplan en het bijhouden van het dossier. Bij deze cliëntcontacturen mag je het volgende optellen:

  • uren voor bedrijfsvoering: administratieve afhandeling (agendabeheer, facturering);
  • waarnemingsdiensten;
  • vakantie/nationale feestdagen;
  • zwangerschapsverlof/bevallingsverlof, adoptieverlof, kortdurend zorgverlof en buitengewoon verlof dat gerelateerd is aan het beroep (bijvoorbeeld studieverlof);
  • ziekte;
  • deskundigheidsbevordering;
  • werkzaamheden die in een andere functie zijn uitgevoerd, maar wel binnen het deskundigheidsgebied van een gz-psycholoog vallen;
  • gelijkgestelde werkzaamheden als docent of promovendus.

In het beoordelingskader (gz-psychologen) en in het Besluit (specialismen art. 14 wet BIG) kun je de daadwerkelijke eisen aan werkervaringsuren terugvinden.

Vraag: Welke behandelingen tellen mee?

Antwoord: De regel is dat alle werkervaring meetelt die aan de volgende vier eisen voldoet:

1. Ligt binnen het deskundigheidsgebied van het desbetreffende beroep.
2. Heeft direct betrekking op de individuele gezondheidszorg in de zin van de wet BIG.
3. Wordt op het juiste niveau uitgevoerd.
4. Is opgedaan terwijl je in het land van uitvoering daarvoor geregistreerd was.

Het kan dus gaan om behandeling, maar ook om diagnostiek en (delen van) onderwijs, supervisie, onderzoek, management en beleid.
1. Het deskundigheidsgebied van de wet BIG-geregistreerde psycholoog is vastgelegd in diverse artikelen van de Wet BIG. Zo staat er voor de gz-psycholoog aals deskundigheidsgebied omschreven in het beoordelingskader: “Tot het gebied van deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog wordt gerekend het verrichten van psychologisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan alsmede het toepassen van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen psychologische behandelingsmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand.”
2. Individuele gezondheidszorg in dit kader is elke handeling die direct betrekking heeft op een persoon en die bedoeld is om de gezondheid van die persoon te verbeteren of beschermen. Onderzoek van en advies aan de persoon vallen hier ook onder.
3. Met het juiste niveau wordt het niveau van de opleiding bedoeld. Met andere woorden, werk je in een ander beroep of andere functie dan moet dit minimaal op hetzelfde opleidingsniveau zijn.
4. Werk dat je deed voordat je geregistreerd was telt dus niet mee. Werkte je in het buitenland maar stond je daar niet geregistreerd? Ook dan kun je die uren niet meerekenen.

Let op: de vraag of een behandeling wel of niet vergoed wordt door verzekeraars is voor de herregistratie niet direct relevant. Het is wel belangrijk om aantoonbaar te maken dat je werkervaring voldoet aan bovenstaande eisen.

Vraag: Wat als ik niet voldoende werkervaringsuren heb?

Antwoord: Als je niet voldoende uren relevante werkervaring hebt uit vijf jaar, dan kun je via scholing alsnog aan de eisen voor herregistratie voldoen. De scholing vervangt dan als het ware een deel van je werkervaring. Het is heel belangrijk dat je hier op tijd aandacht aan besteedt. Het CIBG stuurt je ongeveer een half jaar van tevoren bericht over je herregistratie. Dat is het moment om een schatting te maken van je uren. Kom je tekort, dan kun je via een opleidingsinstelling een Periodieke Herregistratie Certificaat behalen als je, met of zonder voorafgaande scholing, de nodige toetsen haalt. Meer hierover is te vinden bij de verschillende opleidingsinstellingen. Adressen van alle opleidingsinstellingen kun je hier vinden.

Welke registratietermijn is van toepassing als je gebruik hebt gemaakt van de uitstelperiode?

Voor zorgverleners die gebruik hebben gemaakt van de uitstelperiode, geldt nog steeds een registratietermijn van vijf jaar. Nu er door het opschorten van de herregistratieverplichting voor velen sprake is van een langere periode, mag je kiezen of je de beoordeling laat plaatsvinden over de eerste vijf jaar of over de laatste vijf jaar van de verlengde registratieperiode. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je op: Herregistreren op basis van werkervaring: keuze uit twee werkervaringstermijnen.

Vraag: Hoe kan ik mijn werkervaringsuren aantonen nu onder het zorgprestatiemodel geen indirecte tijd meer wordt geregistreerd in 2022?

Een vraag van zorgverleners is (voornamelijk zelfstandigen) hoe zij de daadwerkelijk gewerkte uren kunnen aantonen zonder alleen de tijd van direct cliëntencontact in te dienen bij hun herregistratieaanvraag. Per 1 januari 2022 hoeft er namelijk geen indirecte tijd meer geregistreerd te worden voor de bekostiging van zorg.
Beroepsverenigingen zijn hierover nog in overleg met het ministerie van VWS. VWS adviseert zorgverleners om na te gaan of het mogelijk is om aan de werkervaringsuren te voldoen tot begin 2022. Lukt dit niet, dan adviseren zij te wachten met het indienen van de herregistratie-aanvraag. Deze hoeft pas 31 december 2022 ingediend te worden.
Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen wij onze leden hierover zo snel mogelijk informeren via de website en de nieuwsbrief.

Vraag: Ik denk dat ik de urennorm niet zal halen, wat nu?

Denk je de verplichte urennorm (werkervaringseis) niet te gaan halen? Dan kan je door scholing toch in aanmerking komen voor herregistratie. Bekijk hier de criteria per beroep.