Praktische ondersteuning

Praktische ondersteuning

Alle documenten zijn met zorg samengesteld, op basis van beschikbare informatie. De NVGzP doet er alles aan om de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden, echter zij kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden. 

Voorlichting verwijzing

Voor huisartsen:
De LHV heeft een webdossier over de GGZ voor huisartsen, klik hier.

Voor zorgprofessionals in de GGZ: 
Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders hebben in december 2019, samen met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit, afspraken gemaakt om de regeldruk in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen.
De regels die voor de verwijzing naar de GGZ gelden, zijn eenduidiger en duidelijker opgeschreven, overbodige regels zijn geschrapt en ze sluiten nu beter aan op hoe een (door)verwijzing in de praktijk werkt.
De afspraken zijn ingegaan op 1 januari 2020 en gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de GGZ.

Voor patiënten:
Bent u op zoek naar een zorgaanbieder voor uw psychische klachten, bent u op zoek naar informatie over psychische aandoeningen, of wilt u informatie over wachttijden en vergoedingen van psychische behandelingen, klik dan hier.

 

Presentatie

Als je een eigen praktijk hebt ben je professioneel zorgaanbieder. Dat lijkt vanzelf te spreken, maar veel gz-psychologen blijken moeite te hebben zich naar cliënten, collega’s en verwijzers als deskundige te presenteren. Titels blijven ongenoemd, onduidelijke beroepsbeschrijvingen komen voor, persoonlijke informatie staat op professionele websites. Om als professional én als beroepsgroep goed bekend te staan is het onder meer belangrijk om duidelijk en eenduidig naar buiten te treden over je vak. En dat begint bij jezelf. Neem onderstaande gegevens dus op in je eigen communicatie.

In je e-mail-handtekening en papieren correspondentie:

 • Je naam en academische titel(s)
 • Je BIG-beroep: gz-psycholoog, klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog
 • Je BIG-registratienummer
 • Je AGB-code

Op je website en visitekaartje:

 • Je naam en academische titel(s)
 • Je BIG-beroep: gz-psycholoog, klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog
 • Je BIG-registratienummer
 • Je AGB-code
 • Je verenigingsregistraties en/of specialismen
 • Je Kamer van Koophandelnummer
 • Je vestigingsadres
 • Je contactgegevens

Daarnaast moet je natuurlijk zorgen voor de juiste informatie aan cliënten, verwijzers en anderen. Het gaat dan om bijvoorbeeld je kwaliteitsstatuut, klachtenregeling en je wachttijden.

Prijslijst

Volgens de NZa zijn aanbieders in de Basis GGZ verplicht een prijslijst te hanteren als zij ongecontracteerde zorg aanbieden. Klik hier voor de voorwaarden van de standaardprijslijst.

Factuur

De NZA stelt eisen waaraan de factuur moet voldoen. Klik hier voor deze eisen in de Basis GGZ (art. 8.1) en hier voor de eisen in de gespecialiseerde GGZ (art. 5.4).

Contractvrij werken

Veel zorgverleners overwegen geheel of gedeeltelijk zonder contracten te gaan werken. Voor alle ins en outs: de contractvrije psycholoog

Zelfstandige of instelling

Binnen de GGZ is het mogelijk te werken als vrijgevestigde zorgaanbieder of als instelling. Waar je als zorgaanbieder aan moet denken als je van vrijgevestigde zorgaanbieder naar instelling wilt gaan, lees je in het document ‘van praktijk naar instelling’ dat te vinden is op het ledenportaal.

In dit stuk nemen wij je mee in de regelgeving en de overwegingen om wel of niet over te gaan naar een instelling. Dit advies dient ter oriëntatie en bevat geen limitatieve opsomming maar geeft een beeld van waar je aan moet denken. Daarbij doe je er verstandig aan je goed te laten informeren als je een wijziging in de organisatiestructuur overweegt. Het is namelijk belangrijk dat de vorm waarin je diensten aanbiedt, ook aansluit bij de dienstverlening en de wensen.

Praktijktestament

Als praktijkhouder ben je verantwoordelijk voor de afronding en/of overdracht van je praktijk in het geval je (onverwacht) tijdelijk of blijvend je werk niet kan doen. De informatie en afspraken die je daarvoor vastlegt  noemen we het ‘praktijktestament’. Als er geen praktijktestament is moeten de achterblijvende partner(s) of erfgenamen zich inspannen om een beroepsbeoefenaar (bijv. uit de intervisiegroep) bereid te vinden deze overdracht op zich te nemen. Op het ledenportaal vind je de documenten ‘Model praktijktestament’ en ‘Model afspraken (tijdelijke) praktijkwaarneming’ waarin je de nodige informatie en afspraken kan vastleggen.

VG VIPP voor alle vrijgevestigde GGZ professionals

Programma VG VIPP helpt vrijgevestigde ggz-professionals met het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens met patiënten via MedMij.

VG VIPP staat voor: VrijgeVestigde ggz Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Dit is een subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om informatie-uitwisseling tussen vrijgevestigde ggz-professionals en patiënten te bespoedigen. Deelnemende softwareleveranciers zorgen ervoor dat dit technisch mogelijk is en het programmabureau helpt vrijgevestigde ggz-professionals met deze digitale transformatie middels diverse activiteiten en informatiemateriaal.

Het zorglandschap ontwikkelt zich razendsnel. Een belangrijk terugkerend thema is digitalisering in de zorg, ook binnen de vrijgevestigde ggz-sector. Het programmabureau heeft een aantal trends geïdentificeerd die op jou afkomen en waarbij het programmabureau VG VIPP je gaat ondersteunen om op voor te bereiden.

Klik hier voor de actiekaart VG VIPP voor alle vrijgevestigde ggz-professionals

De komende jaren wordt verwacht dat elektronische uitwisseling van gegevens tussen patiënten en zorgverleners enorm zal toenemen. Daarnaast vindt er steeds meer netwerkzorg plaats, waarbij uitwisseling tussen zorgverleners en hergebruik van gegevens centraal staat. Een derde trend is dat er steeds vaker digitale middelen worden ingezet in het zorgproces ten behoeve van de kwaliteit van zorg en administratieve lastenverlichting.

Om vrijgevestigde ggz-sector te ondersteunen bij het uitwisselen van gegevens tussen ggz-professionals en patiënten, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie beschikbaar gesteld. Deze VG VIPP regeling is enerzijds gericht op de softwareleveranciers van EPD’s om de benodigde aanpassingen in hun software te maken en anderzijds om vrijgevestigde ggz-professionals te ondersteunen bij deze digitale transformatie.

Het programmabureau VG VIPP organiseert vanaf 2021 diverse activiteiten om vrijgevestigde ggz-professionals te informeren over digitale gegevensuitwisseling en de gevolgen voor hen en voor patiënten.