Themasessies

THEMASESSIE 1: INNOVATIES IN DE GGZ
Voorzitter: Arnold van Emmerik, voorzitter VGCt

A) Transdiagnostische factoren: Consequenties voor de diagnostiek
Het onderzoek naar psychiatrische stoornissen en de behandeling daarvan is veelal gebaseerd op categorale, symptoomgerichte diagnostische classificatiesystemen. Deze systemen houden geen rekening met transdiagnostische factoren, dit zijn klachten die de categorie overstijgen. Onder andere slaapproblemen, verstoringen in het zelfbeeld en emotieregulatie en perfectionisme.
Bas van Heycop ten Ham zal vooral ingaan op de diagnostische aspecten hiervan.

B) Psychopathologie en dynamische netwerkbenadering
De klassieke DSM-benadering heeft traditioneel relatief scherpe grenzen tussen diagnoses met een dynamische netwerkbenadering zal Marieke Wichers meer inzicht geven in de ontwikkeling van psychopathologische fenomenen.

C) Gepersonaliseerde diagnostiek en monitoring
Met behulp van intensieve dagelijkse monitoring is het mogelijk om personalized medicine te bedrijven. Intensieve data kunnen gedeeld worden tussen de patient en de behandelaar. De therapie kan dan toegesneden worden op de individuele situatie van de patiënt.
Philippe Delespaul beschrijft de toepassing van apps als continue thermometer in dit diagnostisch proces.

THEMASESSIE 2: ONTWIKKELING VAN GENERIEKE MODULES EN ZORGSTANDAARDEN
Voorzitter: Marc Verbraak, voorzitter NVGzP

A) NKO-GGZ: Tientallen nieuwe generieke modules en zorgstandaarden
4 jaar geleden heeft het NKO-GGZ de opdracht gekregen om, in het kader van verbetering van kwaliteit in de GGZ, nieuwe generieke modules en zorgstandaarden te ontwikkelen. Eind 2017 zal een groot deel hiervan worden opgeleverd. Sebastiaan Baan zal hiervan een overzicht geven en een visie voorleggen op de implementatie hiervan in de praktijk van de GGZ.

B) Nieuwe zorgstandaarden en generieke modules; communicatie met de patiënt
Ellen Smets doet onderzoek naar de communicatie tussen patiënten en zorgverleners, vooral binnen de medisch-specialistische zorg.
Toegenomen patiënten autonomie en toegankelijkheid van informatie hebben de belangstelling voor arts-patiënten communicatie doen toenemen. Met deze blik zal Ellen Smets haar visie geven op een aantal ontwikkelingen geïnitieerd door de NKO-GGZ.

C) Paneldiscussie over een geautoriseerde zorgstandaard NKO: Angststoornissen

THEMASESSIE 3: DIAGNOSTIEK EN SOMATISCHE COMORBIDITEIT
Voorzitter: Steven Fisher, voorzitter LVMP

A) Diagnostiek en somatische comorbiditeit in de GGZ vanuit het perspectief van chronische ziekte en multimorbiditeit (in het bijzonder diabetes mellitus)
Er is sprake van een hoge mate van associatie tussen chronisch somatische ziekten en psychiatrische aandoeningen. Multimorbiditeit leidt tot meer psychopathologie. Frank Snoek zal ingaan op een van de belangrijke chronische ziekten (diabetes mellitus), chronische complicaties en de relatie hiervan met onder andere angst en depressie.

B) Diagnostiek en somatische comorbiditeit vanuit neuropsychologisch perspectief
Veel niet-aangeboren hersenletsel en andere somatische comorbiditeit leiden tot vermindering van cognitief functioneren. Deze milde en ernstige neuropsychologische functiestoornissen vergen een speciale aanpak in de diagnostiek en behandeling van patiënten in de GGZ. Rudolf Ponds zal ingaan op de diagnostiek die vooraf gaat aan deze neuropsychotherapeutische benadering.

C) Farmacoanamnese: Een essentieel onderdeel van de diagnostiek in de GGZ?
Vrijwel alle somatisch voorgeschreven geneesmiddelen hebben bijwerkingen van psychologische aard (cognitieve en emotionele klachten en/of gedragsveranderingen). Voor deze iatrogene oorzaken van psychische stoornissen is vaak weinig aandacht binnen de diagnostiek in de klinische praktijk. Huib van Dis en Marieke Fonk zullen dit toelichten aan de hand van voorbeelden van medicamenteuze behandeling bij veelvoorkomende chronische ziekten.

THEMASESSIE 4: JEUGD, JONGEREN EN GGZ
Voorzitter: Anneloes van Baar, hoofdopleider GZ-psychologie K&J

A) Transculturele hulpverlening in de jeugd-GGZ
Door Victor Kouratovsky, klinisch psycholoog

B) Risicotaxatie als diagnostisch proces in de justitiële jeugdinrichting
Door Marijke van Genabeek, gz-psycholoog

C) Klinische toepassing van gaming
Games: Een rol voor diagnostiek en behandeling in de GGZ? De theorie en praktijk van gaming is ontwikkeld. In toenemende mate worden ook klinische toepassingen voor gaming ontwikkeld in de GGZ. Rutger Engels zal een inleiding geven over deze nieuwe ontwikkelingen en de relevantie daarvan in de psychologische praktijk.