Disfunctionerende werknemer

19-04-2017


Mr. M. Butter

Stel u voor, uw werkgever spreekt u aan op uw gebrekkige dossiervoering en administratie. Zo zou u een achterstand hebben in de verslaglegging van consulten. Bij een interne audit is dit aan het licht gekomen. Hij geeft u een termijn van drie maanden om orde op zaken te stellen. Weet u welke arbeidsrechtelijke gevolgen dit voor u heeft en kan uw werkgever u ontslaan als u in gebreke blijft?

Verbetertraject
Als een werkgever een werknemer wegens onvoldoende functioneren wil ontslaan, dan moet uw werkgever het ontslag vooraf laten toetsen door de kantonrechter. Maar waaraan moet de werkgever voldoen om deze toets te doorstaan?
Hij moet u tijdig hebben laten weten dat u onvoldoende functioneert. Ook moet hij u helpen om uw functioneren te verbeteren door het instellen van een (schriftelijk) verbetertraject en u bijvoorbeeld scholing te laten volgen die noodzakelijk is om uw werk goed te kunnen uitvoeren. Hij moet u in het verbetertraject een eerlijke kans geven om uw functioneren te verbeteren. Het verbeterplan dient dan ook concreet, specifiek en objectief meetbaar te zijn. Een realistisch verbetertraject duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden.

Van een redelijke grond is dus geen sprake als een werkgever een werknemer van de ene op de andere dag wil ontslaan wegens onvoldoende functioneren terwijl hij zijn werknemer hier niet eerder op heeft aangesproken. Het onvoldoende functioneren mag ook geen gevolg zijn van onvoldoende scholing of onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Daarnaast mag hij alleen ontslaan wegens disfunctioneren als het niet mogelijk is om de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing op een andere passende functie, te herplaatsen. Tenzij herplaatsing niet in de rede ligt.

Orde op zaken stellen
Terug naar het voorbeeld. Allereerst is het van belang om na te gaan of er wel sprake is van gebrekkige dossiervoering en administratie. Is dit daadwerkelijk het geval, dan zal uw werkgever u een redelijke termijn moeten geven om de dossiervoering en administratie op orde te krijgen. Voorts kan hij niet achteroverleunen, maar zal hij u hierbij hulp moeten aanbieden.
Mocht u de dossiervoering en administratie ondanks de gegeven redelijke termijn en de hulp van de werkgever niet op orde krijgen, dan kan dit een redelijke grond voor ontslag opleveren. Uit de rechtspraak blijkt overigens dat de meeste ontslagverzoeken van werkgevers wegens disfunctioneren worden afgewezen.

Zes praktische tips

1. Laat uw werkgever duidelijk en op objectieve gronden onderbouwen op welke punten competenties en vaardigheden u onvoldoende functioneert;
2. Teken schriftelijk en gemotiveerd protest aan indien u het hiermee niet eens bent;
3. Behoeft uw functioneren inderdaad verbetering, laat de werkgever dan concreet weten wat u aan ondersteuning en scholing (opleiding/cursus/coaching) nodig heeft om uw functioneren op het gewenste niveau te krijgen;
4. Als u tijdens het ingestelde verbetertraject gespreksverslagen ontvangt die geen correcte weergave geven van hetgeen is besproken, verzoek de werkgever dan schriftelijk deze verslagen aan te passen;
5. Zet u naar beste kunnen in en probeer de arbeidsrelatie met uw werkgever goed te houden;
6. Win tijdig juridisch advies in. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Mr. M. Butter, juridisch adviseur VvAA