Klachtenregeling

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) heeft de NVGzP niet alleen een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie, maar ook een klachtencommissie.
De klachtencommissie is niet langer verplicht, echter wij hebben besloten als extra service de klachtencommissie te handhaven. We vinden het namelijk belangrijk er voor te zorgen dat er nog een tussenstap is voordat een verschil van mening of klacht escaleert en dat je niet eerder dan strikt noodzakelijk bij de geschillencommissie terechtkomt. Dat kan je veel geld, stress, onnodige tijd en energie schelen!
Ook daarvoor ben je bij de NVGzP op het beste adres!

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) ingegaan. Sinds 1 januari 2017 is deze wet in volle omvang van kracht en legt nieuwe verplichtingen op. De klachtenregeling van de NVGzP is hierop aangepast. Klik hier voor meer informatie. Wil je weten of je aan de vereisten moet voldoen van de Wkkgz? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure van het Ministerie van VWS. Ook kun je hier het filmpje ‘de Wkkgz in 3 minuten’ zien dat de VvAA heeft gemaakt over de Wkkgz.

Naast de klachtenregeling, is op alle BIG-geregistreerde NVGzP-leden het wettelijk tuchtrecht van toepassing. Om deze reden kent de NVGzP geen eigen tuchtrecht.

Let op: werk je alleen met cliënten jonger dan 18 jaar? Dan is de Wkkgz voor jou niet van toepassing en moet je volgens de Jeugdwet alleen toegang bieden tot een klachtencommissie. Werk je met zowel 18- als 18+? Dan moet je aan beide wetten voldoen (dus klachtencommissie èn klachtenregeling + klachtenfunctionaris).

Doel van de regeling

Doel van de klachtenregeling is om het ongenoegen van cliënten zo snel mogelijk weg te nemen, soortgelijke onvrede of klachten in de toekomst te voorkomen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening.

Opzet van de regeling

De klachtenregeling van de NVGzP voorziet in drie stappen:

Stap 1: Samen oplossen

In geval van onvrede of klachten heeft het natuurlijk de voorkeur om deze onderling te bespreken en af te handelen. Wij adviseren je om op dit punt een zo open mogelijke houding aan te nemen. De ervaring leert dat veel officiële klachten op deze manier voorkomen kunnen worden.

Stap 2: De klachtenfunctionaris

De NVGzP kent een eigen klachtenfunctionaris waar je gratis gebruik van kunt maken als je bij ons deelneemt aan de klachtenregeling. Hij is het eerste aanspreekpunt in het geval je er samen met je cliënt niet uitkomt, of indien de cliënt er de voorkeur aan geeft direct een onafhankelijk buitenstaander te consulteren. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt hoe zijn/haar klacht het beste besproken kan worden. Dit kan ook het advies inhouden om de klacht aan een externe instantie voor te leggen, zoals het tuchtcollege voor de gezondheidszorg.
Uitgangspunt voor de klachtenfunctionaris is de klacht van de cliënt en de wensen van de cliënt met betrekking tot de behandeling daarvan. Daarbij is de inspanning van de klachtenfunctionaris in de regel gericht op deëscalatie: het bespreekbaar maken en afhandelen van de klacht op een zo laag mogelijk niveau.

Stap 3: Officiële klacht

In het geval de cliënt een klacht in wil dienen, heeft de cliënt de keuze tussen bemiddeling door de klachtenfunctionaris of behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie. Het is verstandig, voor zowel zorgaanbieder als cliënt, om de klachtenfunctionaris in te schakelen.

Bemiddeling

Als de cliënt kiest voor bemiddeling, treedt de klachtenfunctionaris op als bemiddelaar. Deze bemiddeling kan telefonisch of soms schriftelijk plaatsvinden. Als de cliënt dit wenst, kan echter ook sprake zijn van een in vivo bemiddelingsgesprek. De keuze tussen telefonische- of schriftelijke afhandeling en een bemiddelingsgesprek, is in alle gevallen aan de cliënt en de klachtenfunctionaris.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris is drs. Piet de Boer.

Klachtencommissie

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die een uitspraak doet over uw klacht. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en leden.

De huidige klachtencommissie bestaat uit:

  • mr. R.F. (Rein) Baneke (voorzitter)
  • drs. J.G. (Hans) Bosman (plaatsvervangend voorzitter)
  • drs. L.J.J.M. (Lidwien) Geertjens (lid)
  • drs. C.J. (Kees Jan) van der Boom (lid)
  • G.C.M. (Trudy) Jansen (lid namens de patiëntenvereniging)

De klachtencommissie wordt bijgestaan door ambtelijk secretaris mr. D. (Dick) Frijlink.
De uitspraak van de klachtencommissie is bindend.

Geschillencommissie

De client kan als hij/zij niet tevreden is met de uitspraak van de klachtencommissie, altijd nog een beroep doen op de geschillencommissie.
De psychologen die deelnemen aan de NVGzP-klachtenregeling, zijn hiermee ook automatisch aangesloten bij de geschillencommissie. De NVGzP is aangesloten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische zorg in Den Haag.

Kosten

Deelname aan de klachtenregeling kost € 125 per jaar (ex BTW). Bij bemiddeling door de klachtenfunctionaris (telefonische afhandeling of ‘face-to-face’ bemiddelingsgesprek(ken) en/of formele afhandeling door de klachtencommissie, betaal je geen eigen bijdrage.
Deze kosten neemt de NVGzP voor haar rekening.

De jaarlijkse kosten voor aansluiting bij de geschillencommissie bedragen
€ 25 (incl. BTW).

Een geschil brengt wel kosten voor je met zich mee. Het is daarom raadzaam om bij je aansprakelijkheidsverzekering na te gaan welke kosten gedekt zijn.

Meer informatie

Kosten per jaar: deelname klachtenregeling: € 125 (excl. BTW), aansluiting bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag: € 25. Deze bedragen worden in één factuur aan je doorberekend.
Bij toetreding in de loop van het jaar:

  • tot 1 juli € 125,-
  • na 1 juli € 62,50
  • november en december: geen kosten tot het einde van het jaar

Dit geldt niet voor aansluiting bij de Geschillencommissie: deze kosten bedragen € 25,- per jaar, ongeacht wanneer je je aansluit.

Aanmelden en opzeggen

Aanmelding kan door een mail te sturen aan: secretariaat@nvgzp.nl

Als je je deelname aan de klachtenregeling/Geschillencommissie wilt opzeggen, dan dien je dat vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk door te geven aan secretariaat@nvgzp.nl

Klachtenregeling NVGzP – informatie voor psychologen

Klachtenregeling NVGzP – informatie voor cliënten

Logo deelname klachtenregeling

Klachtenreglement