Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG!

Een BIG-registratie betekent dat je als psycholoog aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen voldoet. Toch is het grote publiek niet bekend met de deze registratie. Hierdoor kunnen ook niet BIG-geregistreerde psychologen werken binnen de gezondheidszorg. Dit komt de kwaliteit van zorg en de positie van de gezondheidszorg en klinisch(neuro)psycholoog niet ten goede. Wij en onze patiënten zijn gebaat bij een grotere bekendheid met de BIG-registratie van psychologen.

Wij vinden dat heel Nederland op de hoogte moet zijn van dit deskundigheidsregister! Doe je met ons mee?

Met jouw bijdrage kunnen wij de campagne ‘Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG!’ opzetten en ervoor zorgen dat heel Nederland weet bij welke psycholoog hij/zij in de kamer zit! Een bekende Nederlander gaat optreden als ambassadeur om de online-campagne kracht bij te zetten en er landelijke bekendheid aan te geven.

Ga naar whydonate.nl en geef een bijdrage zodat iedereen kwalitatief goede psychologische zorg krijgt.

Of doneer direct via onderstaande button:
 

[whydonate_btn]Crowdfunding via donaties
In de fiscale wet zijn geen specifieke regels opgenomen omtrent crowdfunding, de fiscale gevolgen zullen dus op basis van de feiten en omstandigheden beoordeeld moeten worden. Omdat NVGzP geld inzamelt middels crowdfunding maar hier geen tegenprestatie tegenover staat, wordt er gesproken over een donatie. Omdat degene die de donatie doet er niets voor terug krijgt, wordt dit fiscaal aangemerkt als een schenking / gift (hierna te noemen: gift). De gevolgen van deze gift worden hierna voor de schenker omschreven.

Fiscale gevolgen schenker 
Bij de fiscale gevolgen voor de schenker wordt onderscheid gemaakt tussen een ondernemer en particulier.

Fiscale gevolgen schenking door ondernemer
Een door een onderneming gedane gift, een uitgave waartegenover geen tegenprestatie staat, kan tot de bedrijfskosten worden gerekend, indien en voor zover de gift een zakelijk karakter draagt. Omdat met de ontvangen giften een film wordt gemaakt ter promotie van het vakgebied, draagt de gift naar onze mening een zakelijk karakter. Met de gift door de ondernemer wordt namelijk een bedrijfsbelang beoogd. Derhalve is de gift aftrekbaar van de winst van de ondernemer, dit geldt voor zowel de IB-ondernemer als de B.V.

Fiscale gevolgen schenking door particulier 
Omdat NVGzP niet aangemerkt wordt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Behartigende In stelling (SBBI), is de gift voor een particulier fiscaal niet aftrekbaar. Voor een particulier kan de gift dus niet in aftrek worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting en een ondernemer kan de gift niet in aftrek brengen van de winst.

Ten aanzien van een particulier die een gift doet is wel een tip te benoemen. Als een particulier een gift doet, verlaat de gift het vermogen en zal deze vanaf dat moment niet meer in box 3 vallen. Als peildatum voor box 3 geldt 1 januari, het is dus zinvol om als particulier vóór 1 januari 2019 de gift te doen.