Geef de anderen het gevoel dat ze gewonnen hebben

Jeroen Beerepoot Geregeld spreek ik met collega’s over veranderingen in de zorg. Wat willen we anders, hoe doe je dat en waar neem je zelf het initiatief? Tijdens deze gesprekken vraag ik me af hoe we de zorg effectiever en efficiënter kunnen organiseren. Uit de beleidsagenda van eerdere Rijksbegrotingen blijkt dat minister Schippers hier eveneens […]

De 10 geboden bij materiële controle door de zorgverzekeraar

Karik van Berloo Regelmatig krijgen wij de vraag hoe om te gaan met de wettelijk verplichte controles van zorgverzekeraars; is de zorg rechtmatig en doelmatig verleend? Om dit vast te stellen, voeren zorgverzekeraars formele en materiële controles uit bij zorgaanbieders. De laatste tijd valt de toename in het aantal formele en met name materiële controles […]

Disfunctionerende werknemer

Mr. M. Butter Stel u voor, uw werkgever spreekt u aan op uw gebrekkige dossiervoering en administratie. Zo zou u een achterstand hebben in de verslaglegging van consulten. Bij een interne audit is dit aan het licht gekomen. Hij geeft u een termijn van drie maanden om orde op zaken te stellen. Weet u welke […]

Eigen risico perikelen

Piet de Boer Het gebeurt mij als klachtenfunctionaris nogal eens dat cliënten klagen over de rekening die zij van hun behandelaar krijgen. Deze vinden zij meestal te hoog vanwege allerlei redenen. Een favoriet thema is dat de gz-psycholoog of klinisch psycholoog in feite niets gedaan heeft in de ogen van de cliënt. Hierdoor zou een […]

Hoe het probleem van de NZa uw probleem werd!

Stijn van Engelen De NZa heeft nadat zij door het CBb op haar vingers is getikt de tariefbeschikking SGGZ onlangs herzien. Volgens het CBb had de NZa de tarieven (2014 en 2015) op onjuiste wijze vastgesteld. Aangezien de uitkomsten van een kostprijsonderzoek sterk afweken van hetgeen de NZa had verwacht, heeft zij de uitkomsten van […]

De basisbeginselen van een Zorgkostenplafond cq Omzetplafond

Stijn van Engelen | Karik van Berloo In diverse zorgsoorten (o.a. ziekenhuiszorg, GGZ en wijkverpleging) wordt door de zorgverzekeraars een omzetplafond met de zorgaanbieders afgesproken. Uitgangspunt van zo’n omzetplafond, veelal ook zorgkostenplafond genoemd, is dat de zorgaanbieder alle zorg voor dat jaar levert binnen het afgesproken budget. Vooral voor kleinere zorginstellingen of de zorginstelling met […]

Keynote NVGzP-congres: De ggz heeft te veel visionairs en te weinig afmakers

Joost Walraven In de ggz lopen veel mensen warm voor onder andere de beweging ‘De nieuwe GGZ’. De sector heeft echter geen behoefte aan visionairs, maar aan leidinggevenden die zorgen dat de dingen gebeuren. De ggz wordt overspoeld met ideeën. Zo pleit de beweging De Nieuwe GGZ onder andere voor herstelondersteunend werken, voor organisatie van de zorg […]

Adieu, lezers

Peter van Drunen “If you’re dreams don’t scare you, they aren’t big enough”. Met dat ambivalente gevoel werd in 2012 het besluit genomen tot oprichting van de NVGzP. Jarenlang was in het klein gedroomd over manieren om binnen de bestaande verenigingen beter op te komen voor de gz-psycholoog en de specialisten. Veilig, maar het liep […]